| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 8 lipca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą z nieruchomości zamieszkanych każde ilości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości co dwa tygodnie.

2. Odpady komunalne segregowane zbierane w workach: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne (PET, opakowania po chemii gospodarczej, puszki metalowe i aluminiowe, opakowania wielomateriałowe), odpady biodegradowalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości:

1) z miejscowości o zwartej zabudowie i nierolniczym charakterze (Wróblewo oraz Gołymin-Ośrodek) co miesiąc.

2) z miejscowości o zabudowie rozproszonej i rolniczym charakterze co dwa miesiące.

3. Odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne) odbierane będą z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy do roku.

4. Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów podawane będą do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek:

1) pisemnie na adres Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, ul Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek,

2) telefonicznie na numer tel. 23 671 60 20

3) elektronicznie na adres mailto:ug@golymin-osrodek.pl

§ 5. Gmina przejmuje obowiązki od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki i w worki do prowadzenia zbiórki odpadów zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek.

§ 6. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Golymin-Ośrodek

2. W Punkcie, o którym mowa w ust. 1, selektywnie zbierane będą:

1) papier,

2) metal,

3) szkło,

4) odpady zielone,

5) przeterminowane leki,

6) chemikalia, zużyte opony oraz akumulatory,

7) zużyte baterie,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) tekstylia i odzież,

11) odpady poremontowe.

3. Odpady z punktu odbierane będą z częstotliwością zapewniającą stałe funkcjonowanie punktu, na zgłoszenie dokonywane przez pracownika punktu, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Podmiot odbierający odpady z punktu, wybrany zostanie w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 7. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi 2 razy w tygodniu zgodnie z wykazem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy tj. www.golymin-osrodek.pl oraz w siedzibie urzędu.

2. Punkt obsługiwany będzie przez pracownika Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek. Zadaniem pracownika Punktu będzie kontrola nad prawidłowością selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Punkcie oraz edukacja oddających odpady w zakresie prawidłowego prowadzenia ich selektywnej zbiórki.

3. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu, o którym mowa w ust. 1. odpady określone w § 6 ust. 2, zebrane w sposób selektywny.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona Uchwałą Nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Danuta Jadwiga Chojnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »