reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 190/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 303.254,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 1.354.339,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 58.573.050,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 56.313.591,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.259.459,00 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 769.921,33 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.686.807,33 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 60.947.694,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 49.417.344,46 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.530.350,12 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.374.644,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 374.644,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.387.211,71 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 374.644,58 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 712.567,13 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.012.567,13 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 254.342,08 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 228.225,05 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.530.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Zmienia się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 362.252,44 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 362.252,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


Artur Borkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2016


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe w 2016r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realziowane w ramach funduszu sołeckiego


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama