| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego działki nr ewid. 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 253/11, 253/12, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/19 i 253/20 w miejscowości Zboiska

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)1, art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.)2 oraz Uchwały Nr LVI/347/2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice, obejmującego działki nr ewid. 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 253/11, 253/12, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/19 i 253/20 w miejscowości Zboiska, Rada Gminy Radziejowice stwierdzając, że ustalenia niniejszego planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice (Uchwała nr XLII/213/2006 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 września 2006r. z późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący działki nr ewid. 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 253/11, 253/12, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/19 i 253/20 w miejscowości Zboiska.

§ 2. 1. Plan obejmuje fragment miejscowości Zboiska, o łącznej powierzchni ok. 4,64 ha. Wymieniony obszar położony jest w południowej części gminy Radziejowicach.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są odpowiednim symbolem graficznym na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Plan obejmuje:

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę;

2) rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią niniejszej uchwały stanowiący załącznik nr 1;

2. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu przy użyciu oznaczeń zastosowanych i opisanych odpowiednio w legendzie:

1) oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

a) granica obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) wymiarowanie linii rozgraniczających i linii zabudowy,

e) obszar ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznej 15kV,

f) strefa ochrony konserwatorskiej dla zabytku archeologicznego,

g) przeznaczenie terenów - określone symbolem literowym i cyfrowym.

2) oznaczenia graficzne wynikające z przepisów odrębnych:

a) granica Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu.

3) oznaczenia informacyjne nie stanowiące ustaleń planu;

4) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice (Uchwała nr XLII/213/2006 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 września 2006r. z późniejszymi zmianami.) wraz z określeniem granic obszaru objętego niniejszym planem.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, które należą do zadań własnych gminy.

§ 4. 1. Plan sporządza się w zakresie zgodnym z ustawą.

2. W planie nie występują:

1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) Tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miejscowości Zboiska w gminie Radziejowice, o którym mowa w 1 uchwały;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Radziejowice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

4) ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub ustaloną linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej drogi lub terenów o innym przeznaczeniu, a także od innych obiektów lub granic działki; poza nieprzekraczalne linie zabudowy mogą wystawać elementy budynków wymienione w przepisach ogólnych;

6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu;

7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu niezbędny do realizacji i funkcjonowania przeznaczenia podstawowego terenu;

8) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną wysokość budynków i innych obiektów budowlanych;

9) obszarze ograniczonego zagospodarowania - należy przez to rozumieć teren położony w sąsiedztwie linii średniego napięcia, w którym zagospodarowanie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych z zakresu bezpieczeństwa;

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 6. Informacje dotyczące konstrukcji planu

1. W niniejszej uchwale ustalone zostały przepisy ogólne i szczegółowe.

2. Przepisy ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, przepisy szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym.

3. Dla każdego terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy zapisano przepisy szczegółowe.

4. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się przeznaczenie podstawowe oraz dla niektórych terenów przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

5. Tereny, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem lub na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach planu.

Dział I.
Przepisy ogólne

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenu

§ 7. 1. Plan wyznacza tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

R/Z

teren rolniczy - teren istniejących zadrzewień i łąk

KDW

teren komunikacji - teren drogi wewnętrznej

KD/L

teren komunikacji - teren drogi publicznej kategorii gminnej klasy lokalnej

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Zasady struktury funkcjonalno - przestrzennej:

1) Obszar planu obejmuje fragment miejscowości Zboiska położony w południowej części gminy Radziejowice. Przyjmuje się następujące zasady struktury funkcjonalno - przestrzennej:

a) ustala się, że wiodącym przeznaczeniem na obszarze objętym planem są tereny o funkcji mieszkaniowej,

b) ustala się przeznaczenie pozostałych terenów pod tereny rolnicze - zadrzewień i łąk oraz tereny komunikacji;

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na poszczególnych terenach są określone w Dziale II niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zasady ustalania położenia linii rozgraniczających:

1) Ustala się, że linie rozgraniczające tereny dróg o szerokości podanej w 35 i 36 niniejszej uchwały oraz opisane na rysunku planu są wyznaczone następująco:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1KD/L, stanowiącego istniejącą drogę gminną linie rozgraniczające zostały wyznaczone jako jednostronne poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 12.0 m zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla terenu drogi 1KDW zgodnie z granicami ewidencyjnymi działki nr ewid. 253/12, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Ustala się, iż linie rozgraniczające terenów MN, R/Z wyznacza rysunek planu.

§ 10. 1. Zasady ustalania linii zabudowy:

1) Nieprzekraczalne linie zabudowy zostały wyznaczone od strony dróg;

2) Ustala się, iż lokalizacja zabudowy od pozostałych granic działek zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Dla terenu MN dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy: słupów, zadaszeń, podestów wejściowych, tarasów, okapów - max do szerokości 1.50 m.

§ 11. 1. Zasady kształtowania zabudowy:

1) Ustala się, że kierunek głównej kalenicy dachu budynku w przypadku dachów stromych musi być prostopadły lub równoległy do granic bocznych działki budowlanej;

2) Ustala się dla terenu MN zakaz stosowania na elewacjach okładzin z blach;

3) Ustala się dla terenu MN kolorystykę elewacji w kolorach pastelowych;

4) Ustala się dla terenu MN kolorystykę dachów budynków jako obowiązującą w odcieniach brązu, czerwieni, zieleni i czerni;

5) Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy w poszczególnych terenach są określone w Dziale II niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Zasady sytuowania ogrodzeń.

1) Ogrodzenia od strony dróg należy lokalizować w ustalonej linii rozgraniczającej, z wycofaniem w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew), w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz zachowując minimalne odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określone w przepisach odrębnych;

2) Dla terenów dróg o szerokości mniejszej niż 10,0m bramy wjazdowe należy lokalizować zachowując minimalną odległość 5.0m od osi drogi;

3) Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o przęsłach betonowych z elementów prefabrykowanych;

4) Ustala się, iż nieprzekraczalna odległość lokalizacji ogrodzeń wynosi min. 3,0m od górnej krawędzi skarpy rowu;

5) W terenie MN szafki gazowe i elektryczne powinny być lokalizowane w linii ogrodzenia.

Rozdział 3.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 13. 1. W obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

2. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zostały określone dla poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania w Dziale II.

Rozdział 4.
Zasady i warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 14. 1. Ustala się zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy przedsięwzięć zaliczanych do inwestycji celu publicznego, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami takich jak drogi i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 15. 1. W zakresie wód podziemnych i powierzchniowych:

1) Ustala się, że prace ziemne związane z przekształcaniem układu hydrograficznego, w tym również sypanie wałów, przekształcanie poziomu terenu, mogące naruszyć spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne należy prowadzić w sposób zapewniający niepogorszenie i niezakłócenie spływu wód podziemnych i powierzchniowych na działkach i terenach sąsiednich zgodnie z przepisami z zakresu Prawa Wodnego;

2) Ustala się zakaz zanieczyszczania i degradacji istniejącego rowu melioracyjnego;

3) Ustala się zachowanie pasa co najmniej 5,0m wzdłuż cieków wodnych wolnego od zabudowy oraz pasa co najmniej 3,0m dla rowów wolnego od ogrodzeń dla zapewnienia możliwości eksploatacji i konserwacji cieku sprzętem mechanicznym oraz swobodnego ruchu pieszych.

§ 16. 1. W zakresie ochrony powietrza:

1) Wykorzystanie jako czynników grzewczych w szczególności gazu, energii elektrycznej, energii słonecznej, oleju niskosiarkowego lub innych ekologicznie czystych odnawialnych źródeł energii itp.

§ 17. 1. Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartości środowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych:

1) Ustala się zachowanie lokalnych powiązań przyrodniczych z terenami sąsiednimi poprzez zachowanie zadrzewień i zakrzewień położonych wzdłuż rowu melioracyjnego w południowej części planu;

2) Ustala się zachowanie i utrzymanie cennych istniejących zadrzewień; dopuszcza się usuwanie drzew w przypadkach nieuniknionych kolizji zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Wielkości minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej są wyznaczone i ustalone w Dziale II;

4) Wielkości maksymalnej powierzchni zabudowy są wyznaczone i ustalone w Dziale II.

§ 18. 1. W zakresie ochrony przed hałasem:

1) W obszarze planu jako tereny objęte ochroną przed hałasem wskazuje się tereny MN jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

§ 19. 1. W zakresie gospodarki odpadami:

1) Ustala się magazynowanie odpadów w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska w miejscu ich powstawania tj. na terenie działki należy wyznaczyć miejsce składowania odpadów zgodne z przepisami odrębnymi;

2) Ustala się postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska oraz lokalnymi przepisami i programami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 20. Plan ustala ochronę zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 62-62/4) w formie strefy ochrony konserwatorskiej w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, określonym specjalnym symbolem i oznaczonym numerami: 62-62/4 na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozdział 6.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy.

§ 21. 1. Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii energetycznych 15kV (w obszarze ograniczonego zagospodarowania) należy projektować, realizować oraz użytkować zachowując przepisy bezpieczeństwa i inne przepisy odrębne.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem R/Z ustala się zakaz zabudowy budynkami.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

§ 22. 1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg:

1) Ustala się obsługę bezpośrednią obszaru objętego planem poprzez układ istniejących i projektowanych dróg;

2) Obsługa komunikacyjna terenów opiera się o:

a) drogę gminną klasy lokalnej przylegającą do granic planu,

b) projektowaną drogę wewnętrzną 1KDW.

3) Szerokość terenów komunikacyjnych w ich liniach rozgraniczających określono na rysunku planu oraz w 35 - 36 niniejszej uchwały;

4) Przy skrzyżowaniach dróg klasy lokalnej należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi.

2. Określenie powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

1) Droga gminna klasy lokalnej stanowi połączenie układu komunikacyjnego obszaru planu z układem komunikacyjnym miasta Mszczonowa i układem komunikacyjnym gminy Radziejowice.

3. Ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) Ustala się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min 2 miejsca postojowe.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

§ 23. 1. Zasady zaopatrzenia w wodę:

1) Ustala się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć i gminnej sieci wodociągowej;

2) Ustala się zasadę rozbudowy i budowy sieci wodociągowej wzdłuż istniejących i projektowanych dróg;

3) Lokalizacja indywidualnych ujęć wody zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) Sieci wodociągowe powinny spełniać wymagania przeciwpożarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych oraz wymagań dla hydrantów.

§ 24. 1. Zasady odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych:

1) Ustala się zasadę odprowadzania ścieków bytowych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu do oczyszczalni ścieków na podstawie umów indywidualnych;

2) Dopuszcza się lokalizację lokalnych systemów oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych przy zachowaniu co najmniej minimalnych odległości od ujęć wody, budynków mieszkalnych i granic działek określonych w przepisach odrębnych;

3) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić na teren własny działki, nie naruszając interesu osób trzecich, nie zmieniając stanu wód na gruncie, ani kierunku odpływu wody.

§ 25. 1. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) Teren zaopatrywany jest w energię elektryczną w oparciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną SN, NN zasilaną z GPZ Mszczonów;

2) Ustala się zasadę budowy sieci SN, NN wzdłuż projektowanych i istniejących dróg;

3) Dopuszcza się przebudowę istniejących linii energetycznych w celu dostosowania do nowego sposobu zagospodarowania terenu;

4) Dopuszcza się stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np. generatorów prądu.

§ 26. 1. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:

1) Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną;

2) Dopuszcza się realizację sieci telekomunikacyjnych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych;

3) Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych w celu dostosowania do nowego układu funkcjonalno - komunikacyjnego.

§ 27. 1. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy:

1) Ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz w oparciu o sieć gazu przewodowego;

2) Ustala się, że obszar planu winien być objęty zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowę sieci z zachowaniem obowiązujących norm w zakresie prowadzenia i lokalizowania sieci i urządzeń;

3) Do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z instalacji zbiornikowych.

§ 28. 1. Zasady zaopatrzenia w ciepło: Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem ekologicznych czynników grzewczych w szczególności: energii wód geotermalnych, gazu, oleju opałowego niskosiarkowego, energii elektrycznej, energii słonecznej oraz odnawialnych źródeł energii itp.

§ 29. 1. Zasady usuwania odpadów:

1) Ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów stałych i wywóz na wysypisko śmieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) Sposób zagospodarowania działki budowlanej musi uwzględniać zapewnienie miejsca do czasowego gromadzenia odpadów w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniem środowiska.

§ 30. 1. Ustalenia ogólne:

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediów należy lokalizować na terenach komunikacji z zachowaniem wzajemnych odległości wynikających z przepisów odrębnych;

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej poza terenem komunikacji w oparciu o przepisy odrębne;

3) Dla planowanej zabudowy należy zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 9.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 31. Ustala się, że tereny, których przeznaczenie zostało zmienione planem mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

Rozdział 10.
Stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu

§ 32. 1. Ustala się dla terenów o symbolach MN opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu w wysokości 10%,

2. Ustala się dla pozostałych terenów opłatę w wysokości 0%.

Dział II.
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenu. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 33.

Oznaczenie terenu

1MN, 2MN

Powierzchnia

3,92 ha

1.

Przeznaczenie terenu

1)

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie uzupełniające

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej)

- budynki gospodarcze i garażowe na samochody osobowe,

- komunikacja, infrastruktura techniczna, urządzenia ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych,

- zieleń urządzona, obiekty małej architektury.

2.

Zasady zagospodarowania

1)

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

(dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)

a)

Linie zabudowy nieprzekraczalne

- 6.0m od linii rozgraniczającej teren drogi 1KDW, zgodnie z rysunkiem planu,

- 6.0m od terenu drogi znajdującej się wzdłuż wschodniej granicy planu, poza granicami planu, zgodnie z rysunkiem planu,

- 6.0m od dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu.

b)

Parametry zabudowy działki budowlanej

- powierzchnia zabudowy działki budowlanej - max. 20%,

- powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - co najmniej 70%

- maksymalna intensywność zabudowy - 0,4,

- minimalna intensywność zabudowy - 0,1.

c)

Wysokość zabudowy

- max. 10,0m, w tym:

- wysokość budynków mieszkalnych - 10.0m,

- maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 6.0m,

d)

Geometria dachów

- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30o do 45o,

- dopuszcza się dachy mansardowe o nachyleniu połaci do 60o,

- w przypadku lokalizacji budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe.

e)

Ogrodzenia

- zgodnie z § 12

2)

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

a)

Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek

- 2000m2,

- ustalenia minimalnych powierzchni działek budowlanych nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych,

b)

Minimalne fronty nowo wydzielanych działek

30,0m

c)

Kąt położenia granic działek w położeniu do pasa drogowego

900 ± 200

3)

Powierzchnia działki budowlanej

Ustala się, że dla prawidłowego zagospodarowania terenu minimalna powierzchnia działki budowlanej winna wynosić 2000m2;

4)

Obsługa komunikacyjna, parkingi

a)

Obsługa komunikacyjna terenu

Obsługa terenu z projektowanej drogi wewnętrznej 1KDW.

b)

Parkingi

Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc postojowych zgodnie z § 22 ust 3.

§ 34.

Oznaczenie terenu

1R/Z

Powierzchnia

0,3 ha

1.

Przeznaczenie terenu

1)

Przeznaczenie podstawowe

Teren rolniczy- teren istniejących łąk i zadrzewień.

2)

Przeznaczenie dopuszczalne

Ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, takich jak sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2.

Zasady zagospodarowania

1)

Ogólne zasady zagospodarowania

Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury i urządzeń terenowych służących rekreacji i wypoczynkowi oraz urządzanie spacerowych ciągów pieszych.

§ 35.

Oznaczenie terenu

1KD/L

1.

Przeznaczenie terenu

1)

Przeznaczenie podstawowe

Teren komunikacji - teren drogi publicznej kategorii gminnej klasy lokalnej.

2.

Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania

1)

Szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających

szerokość części drogi 1KD/L wynosi 2,0m, całkowita szerokość drogi z terenem poza granicami planu wynosi 12,0m;

2)

a) w szerokości całej drogi planuje się elementy drogi tj.: jezdnia, chodnik, ścieżki rowerowe oraz inne obiekty i urządzenia służące komunikacji,

b) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych.

§ 36.

Oznaczenie terenu

1KDW

1.

Przeznaczenie terenu

1)

Przeznaczenie podstawowe

Teren komunikacji - teren drogi wewnętrznej.

2.

Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania

1)

Szerokość dróg w liniach rozgraniczających

8.0m dla terenu drogi oznaczonej symbolem 1KDW, z wyjątkiem skrzyżowania, gdzie zaprojektowano narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

2)

a) teren obejmuje realizację elementów drogi w szczególności jezdnię i chodnik,

b) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych.

Dział III.

Rozdział 1.
Przepisy końcowe

§ 37. Dla terenów objętych niniejszym planem traci moc uchwała nr XV/83/2004 z dnia 11 lutego 2004r. Rady Gminy Radziejowice, w granicach objętych niniejszą uchwałą.

§ 38. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 40. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziejowice.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Krystyna Skoneczna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/62/2015
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/62/2015
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/62/2015
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »