| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/285/2016 Rady Miasta Legionowo

z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. 2)), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Rada Miasta Legionowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/201/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Legionowo
z dnia .................... 2010 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE LEGIONOWO

Rozdział 1.
Przepisy Ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

2)odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

3)stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

4)właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością,

5)zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

6)zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

7)zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w tym: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe.

2. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje odpadów:

1)ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

2)wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

3)niebezpieczne - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

4)niesegregowane - rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu,

5)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180 poz. 1495 ), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach,

6)budowlane - rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:

1)w przypadku zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:

- przygotowania na nieruchomości utwardzonego terenu lub altanki śmietnikowej do postawienia urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia w tych urządzeniach odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym,

1a) w przypadku zbierania odpadów komunalnych powstających poza gospodarstwami domowymi:

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (worki, pojemniki i kontenery), umieszczenia ich na terenach utwardzonych lub w altanach śmietnikowych oraz gromadzenia w tych urządzeniach odpadów komunalnych,

2)przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, gdy długość przyłącza nie przekracza 50 m. Podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej należy wykonać w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, natomiast w przypadku budowy nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w terminie 2 lat od dnia zakończenia budowy,

3)w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - wyposażenia w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach,

3a) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość przed wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania w odrębnych przepisach,

4)usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenia ich w urządzeniach wymienionych w punkcie 1,

5)uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, śnieg i lód oraz błoto pośniegowe należy pryzmować przy krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię,

6)właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania niezwłocznie z dachu sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów oraz do likwidowania śliskości i gołoledzi na chodniku,

7)dbania o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń,

8)usuwania odpadów komunalnych nie pochodzących z gospodarstw domowych i nieczystości ciekłych według częstotliwości ustalonej w § 8 i § 9, na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Prezydenta Miasta Legionowo na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

9)utrzymywania altan śmietnikowych lub utwardzonych terenów, na których umieszczone są urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz samych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

10)uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych na zasadach ustalonych uchwałą Rady Miasta Legionowo.

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z torowisk kolejowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządców poszczególnych kategorii dróg. Do obowiązków zarządców dróg należy także:

1)zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2)pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w lasach należą do właściciela lasu.

6. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do gminy.

§ 3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi - właściciele nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają wewnętrzne zasady porządku zgodne z przepisami niniejszego regulaminu oraz rozliczają się z lokatorami z kosztów wywozu odpadów.

§ 4. Dopuszcza się w okresie od 15 października do 15 kwietnia spalanie suchych pozostałości roślinnych nie nadających się do kompostowania (w szczególności zaatakowanych przez choroby i szkodniki), jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

§ 6. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają odpady inne niż komunalne, należy stosować przepisy ustawy o odpadach.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1)dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l,

2)dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika,

3)dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

4)dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal,

5)dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt,

6)dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

7)dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l,

8)dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników,

9)dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko,

10)dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.

3. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny.

4. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady:

1)ulegające biodegradacji,

2)makulatura,

3)tworzywa sztuczne,

4)tekstylia,

5)szkło,

6)metale,

7)opakowania z materiałów wymienionych w pkt. 2-6, w tym opakowania wielomateriałowe,

8)odpady wielkogabarytowe,

9)odpady budowlane,

10)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11)odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

1)niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,

2)żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

3)zielonym z przeznaczeniem na szkło.

Pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

5 a. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1)niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,

2)żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania wielomateriałowe,

3)zielonym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,

4)czarnym z przeznaczeniem na odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych.

Worki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach.

7. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miasta Legionowo oraz w szkołach i przedszkolach.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:

1)przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2)w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów;

3)w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

9. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

10. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z ustawą.

11. Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

12. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.

13. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Odpady komunalne niesegregowane oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 7 ust. 5a należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

3. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz placówek handlowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 9. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia uwzględniając następujące normy:

1. Produkcja ścieków w gospodarstwach domowych - 3,0 m3/osoba/miesiąc.

2. Usługi:

1)pralnie - 17,0 dm3 /kg bielizny/doba,

2)bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/1 miejsce/miesiąc,

3)kawiarnie - 0,8 m3/1 miejsce/miesiąc,

4)sklepy spożywcze - 2,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

5)sklepy (poza spożywczymi) - 0,9 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

6)apteki - 3,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

7)przychodnie zdrowia - 0,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

8)zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

9)zakłady usługowe inne - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

3. Zakłady produkcyjne:

1)bez natrysków - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

2)z natryskami - 1,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

§ 10. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania odpadów komunalnych nie pochodzących z gospodarstw domowych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenia Prezydenta Miasta Legionowo na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych w § 10. W tym celu okazują, na żądanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Legionowie legitymujących się upoważnieniem Prezydenta Miasta Legionowo umowy z przedsiębiorcami, o których mowa w § 10 oraz dowody (faktury, rachunki) płacenia za takie usługi.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w ust. 1 przez okres jednego roku.

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 12. 1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania do nie więcej niż 75 % wagowo - do dnia 31.12.2010 r. oraz 50 % do dnia 31.12.2013 r.

2. Obowiązek uzyskania wymaganych poziomów odzysku spoczywa na przedsiębiorcach posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Legionowo na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 14. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1)systematyczne poddawanie psa w wieku ponad 2 miesięcy szczepieniu przeciw wściekliźnie raz w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez lekarza weterynarii szczepiącego dane zwierzę,

2)posiadanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

3)wyposażenie psa w obrożę,

4)prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

5)stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust.3,

6)niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,

7)niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,

8)posiadanie łopatki i woreczka do zbierania odchodów oraz usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.); obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów - przewodników.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1)o zabudowie wielorodzinnej,

2)o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej,

3)na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,

4)na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 16. 1. Zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości poza obszarem ujętym w § 15, wyłącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich.

2. Postanowienia z ust. 1 nie stosuje się w przypadku równoczesnego utrzymywania gęsi, kaczek, kur i królików w liczbie do 15 sztuk łącznie.

3. Lista zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie nieruchomości nie może być wyższa niż:

1)konie - 2 sztuki,

2)nutrie, norki, tchórzofretki - 5 sztuk,

3)kury, kaczki, gęsi, króliki - 15 sztuk,

4. Postanowienia ust. 3 dotyczą utrzymywania koni na nieruchomościach o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2 .

§ 17. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji na terenie nieruchomości.

§ 19. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Prezydent Miasta Legionowo.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 20. Regulamin wchodzi w życie łącznie z Uchwałą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »