| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/216/2016 Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 26 sierpnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Mrozach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Mrozach Nr XVIII/209/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy zmianie ulega załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka


Załącznik do Uchwały Nr XIX/216/2016
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mrozy, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mrozy dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium; wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku, wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji.

2) Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Stacjonarny
i mobilny punkt prowadzony przez gminę, który zapewnia przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

§ 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych uważa się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach występują odrębnie gromadzone odpady wymienione w ust. 3.

3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

2) metale oraz opakowania z metali,

3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

4) butelka PET

5) opakowania wielomateriałowe,

6) szkło oraz opakowania ze szkła,

7) odpady ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) odpady wielkogabarytowe, meble

10) zużyte opony,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) popiół,

13) przeterminowane leki i chemikalia,

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) tekstylia,

16) zmieszane odpady (nie zawierające odpadów z pkt. 1-15).

4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach - workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki, oznaczonych odpowiednimi napisami. Frakcje odpadów wymienione w pkt. 1-6, 12, 15, 16 należy gromadzić w odpowiednich rodzajach worków, natomiast odpady: wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tekstylia można gromadzić w przeznaczonych kontenerach znajdujących się na terenie Gminy Mrozy. Odpady biodegradowalne zaleca się składować w przydomowym kompostowniku pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla ludzi. Właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów zielonych na własne potrzeby zwolnieni są z obowiązku przekazywania tych odpadów podmiotowi odbierającemu odpady lub do PSZOK. Przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory gromadzi się i przyjmuje w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Mrozy oraz w PSZOK.

5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli spośród odebranych w danym miesiącu od właściciela nieruchomości odpadów, odpady inne niż niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane stanowią co najmniej 50% ogólnej masy odpadów. Do masy tej zaliczane są odpady odebrane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz odpady przekazane do PSZOK.

6. Zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie.

7. Opakowania przed wyrzuceniem do odpadów selektywnie zbieranych należy opróżnić
z ich zawartości. Nie zaleca się mycia przed wyrzuceniem odpadów opakowaniowych.

8. Zachęca się do zgniatania opakowań przed włożeniem do worka - pojemnika, jeśli rodzaj materiału na to pozwala.

9. Właściciele są zobowiązani do zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów na swojej nieruchomości (zgodnie z § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422).

10. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć do nich dostęp osób trzecich.

11. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych:

1) Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

2) Właściciele nieruchomości nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie.

3) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

§ 3. Zasady postępowania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości są zwolnieni z wykonywania obowiązków, o których mowa
w pkt 1, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów.

3. Uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń odbywać się powinno w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów.

4. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy zgromadzić na skraju chodnika, od strony jezdni,
pozostawiając wolne przejście dla pieszych.

5. Zabrania się zgarniana śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

6. Zabrania się zgarniana śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z nieruchomości
na jezdnię.

§ 4. Obowiązki w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub ich gromadzenie w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

§ 5. Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy ciągach komunikacyjnych, warunki rozmieszczanie tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Ilość i pojemność pojemników do zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do: liczby mieszkańców korzystających z pojemników, średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym, częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów z nieruchomości.

3. Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym należy do właściciela nieruchomości.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w odpowiednich rodzajach worków o pojemności 110 litrów.

5. Worki powinny:

1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,

2) posiadać mocny i trwały zgrzew,

3) być wykonane z surowca LDPE lub surowca równoważnego,

4) być z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki.

6. Właściciele lub użytkownicy terenów przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązani są do wyposażenia ich w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów.

7. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego umieszcza się kosze uliczne zapewniające właściwe gromadzenie odpadów komunalnych o pojemności nie mniejszej niż 10 l.

§ 6. Warunki rozmieszczania pojemników do zbierania odpadów komunalnych
i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości,
na twardej, równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawiane do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący zagrożenia dla ruchu pojazdów
i pieszych, jednocześnie umożliwiający ich swobodne opróżnianie. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku mogą urządzić podesty po stronie posesji, z których będą odbierane napełnione pojemniki i pozostawione puste bez konieczności wchodzenia na posesję.

§ 7. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) Z terenu nieruchomości zabudowy jednorodzinnej: odpady odbierane są raz na dwa tygodnie.

2) Z terenu nieruchomości zabudowy wielorodzinnej: odpady odbierane są raz na dwa tygodnie a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień.

3) Opróżnianie koszy ulicznych i z przystanków autobusowych odbywać się będzie
w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

4) Zalecane usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co najmniej jeden raz na pół roku.

5) Właściciele punktów handlowych i usługowych nie posiadający zorganizowanych miejsc do gromadzenia odpadów zobowiązani są do ich codziennego usuwania.

6) Nieczystości ciekłe powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody.

7) Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni powinny być opróżniane zgodnie
z instrukcją ich eksploatacji.

3. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Frakcje odpadów wymienione w § 2 ust. 3 pkt. 1-6, 12, 15, 16 należy przekazywać zgodnie
z harmonogramem w odpowiednich rodzajach worków z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki, oznaczonych odpowiednimi napisami. Odpady: wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane zgodnie z harmonogramem lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady biodegradowalne zaleca się składować w przydomowym kompostowniku pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla ludzi, w przypadku braku kompostownika odpady można przekazać do PSZOK. Właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów zielonych na własne potrzeby zwolnieni są z obowiązku przekazywania tych odpadów podmiotowi odbierającemu odpady lub do PSZOK. Przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory gromadzi się i przyjmuje w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Mrozy oraz w PSZOK.

2) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemnik - worek (udostępnić) przed teren posesji w celu jego wymiany (zabranie oraz podstawienie nowego pojemnika - worka). Jeśli właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika - worka celem jego wymiany nie otrzyma nowego pojemnika - worka.

3) Odpady są odbierane przez przedsiębiorcę wyłonionego do odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z harmonogramem i tylko z pojemników - worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów.

4) Odpady komunalne mogą być również dostarczone indywidualnie przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w godzinach jego działania. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach, ul. Graniczna 1, przyjmuje odpady, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady należy dostarczyć własnym transportem lub skorzystać z usługi transportowej, świadczonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach. Rada Miejska w Mrozach w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego może ograniczyć ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli nieruchomości w zamian za pobrana opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.

6) Dopuszcza się oddawanie do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki przeterminowanych leków.

§ 8. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz innych przepisów.

Odpady odebrane z terenu Gminy Mrozy podlegają zagospodarowaniu (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza co oznacza, że odebrane z terenu Gminy Mrozy odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów, a w przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów przekazywane są do instalacji odzysku unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 9. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) W odniesieniu do wszystkich ras psów:

a) Wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec.

b) Prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu.

2) W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) Stały i skuteczny dozór.

b) Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne.

c) Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

d) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je na terenie swojej nieruchomości oraz skutecznie zapobiegać niekontrolowanemu wydostawaniu się ich poza ogrodzenie.

e) Natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierząt domowych.

§ 10. Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż rolne i leśne przy uwzględnieniu pozostałych ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich szczególnie dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, pod budownictwo przemysłowe i letniskowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).

2) Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1-3 dopuszczalne są tylko w przypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny.

5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) Przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

2) Gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków.

3) Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

4) Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

6. Właściciele lub użytkownicy zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązani są do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

§ 11. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

Deratyzację na terenie Gminy Mrozy przeprowadza się w miesiącach wrzesień - październik każdego roku w przypadku pojawienia się plagi gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

§ 12. Postanowienia końcowe.

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Burmistrz Mrozów.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »