| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/217/2016 Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 26 sierpnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w powiązaniu
z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Mrozach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Mrozach Nr XVIII/210/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy
i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3.1. otrzymuje brzmienie: "Odpady komunalne z terenu zamieszkałych
i niezamieszkałych nieruchomości będą odbierane w systemie selektywnego zbierania
wg. podziału na następujące frakcje:

1) Grupa podstawowa obejmująca:

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

b) metale oraz opakowania z metali,

c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

d) butelka PET,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) szkło oraz opakowania ze szkła,

g) zmieszane odpady komunalne,

2) Grupa dodatkowa obejmująca:

a) odpady ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) odpady wielkogabarytowe, meble,

d) zużyte opony,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) popiół,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) tekstylia.";

2. W § 5 skreśla się ust. 2 i ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »