| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim znak: HKN.447.12.2016 z dnia 29.06.2016 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokołów Podlaski" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokołów Podlaski

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/176/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia
11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 poz. 6292)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski

__________________________________________________________________________________

REGULAMIN

infoRgrafika

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY

SOKOŁÓW PODLASKI


Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/2016
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 29 lipca 2016 r.

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:

1) zbieranie i przekazywanie odpadów komunalnych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych
w harmonogramie dostarczonym właścicielowi nieruchomości,

2) prowadzenie segregacji mającej na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury,

b) szkła,

c) tworzyw sztucznych,

d) metali,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

g) przeterminowanych leków,

h) chemikaliów,

i) zużytych baterii i akumulatorów,

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) zużytych opon,

ł) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej,

m) popiołu

3) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstałe ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio
do zbiorników wodnych lub do ziemi oraz, że mycie nie będzie powodować uciążliwości dla
sąsiednich nieruchomości.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
pod warunkiem:

1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) wykonywania drobnych napraw oraz nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości, oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników do zbierania
odpadów na terenie Gminy:

1) worki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 120 1,

2) worki na odpady segregowane o pojemności 60 1,

3) kosze uliczne o pojemności 35 1,

4) pojemniki na odpady o pojemności 1101,

5) kontenery KP o pojemności 5 m3,

6) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

2. Właściciele nieruchomości, którzy dokonują segregacji odpadów stosują do ich
gromadzenia w worki w następujących kolorach:

1) CZARNY - odpady niesegregowane (zmieszane),

2) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

3) NIEBIESKI - papier i tektura,

4) ZIELONY-szkło,

5) BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

6) SZARY - popiół.

§ 3. Miejsca publiczne o dużym natężeniu ruchu pieszego między innymi takie jak: drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacji, parki są wyposażone w kosze uliczne o pojemności minimalnej 351, pojemniki o pojemności minimalnej 1101 lub kontenery o pojemności minimalnej 5m3. Na drogach publicznych kosze ustawiane są według potrzeb, nie rzadziej niż co 10 km a na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 4. 1. Prowadzący działalność gospodarczą w tym handlową i usługową są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności minimalnej 110 1 lub worki o pojemności minimalnej 60 1 przeznaczone na zbiórkę odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych.

2. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 1101.

3. Właściciele (zarządcy) cmentarzy wyposażają je w co najmniej jeden kontener o pojemności 7m3, natomiast od 15 października do 15 listopada należy zwiększyć liczbę pojemników, przy czym ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym odbieranie odpadów komunalnych następuję na podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym. Wykaz podmiotów uprawnionych udostępnia się na stronie internetowej Gminy Sokołów Podlaski.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości oraz terenów do wspólnego użytku publicznego.

§ 6. 1. Pojemniki do zbierania odpadów lub worki z wyselekcjonowanymi odpadami powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na pobocze chodnika, drogi lub przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego.

2. Pojemniki lub worki, należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników do zbierania odpadów w należytej czystości. Pojemniki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinny być uszkodzone.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - 1 raz w miesiącu,

2) odpady segregowane określone w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a-e , m (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, popiół ) - co 3 miesiące,

3) odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. f - 1 raz w miesiącu. Mogą być również gromadzone bezpośrednio na nieruchomości, na której powstały, w przydomowych kompostowniach,

4) odpady określone w § 1 ust.l pkt 2 lit. g-l (przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej ) należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub dostarczać do specjalistycznych pojemników rozmieszczonych odpowiednio: przeterminowane leki w aptekach, zużyte baterie w szkołach, świetlicach, w budynku Urzędu Gminy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory do specjalistycznych sklepów i hurtowni prowadzących zbiórkę,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - mogą być zbierane przez właścicieli nieruchomości do pojemników kontenerowych dostarczanych na zgłoszenie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady nie częściej niż co 3 miesiące oraz w sposób ciągły w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

6) odpady z koszy ulicznych - powinny być opróżniane systematycznie, nie dopuszczając do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania.

3. Odpady komunalne o których mowa w § 1 ust.1. pkt 2 lit f-ł można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 16 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

4. Dostarczający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne.

5. Odpady określone w § 1 ust. 1 pkt 2 lit: j, k, l będą odbierane również poprzez organizowane przez gminę , w miarę potrzeb, mobilne punkty odbioru odpadów nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 8. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków:

1. częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia, jednak nie rzadziej niż sześć razy w roku;

2. częstość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości winni podejmować działania mające na celu ułatwienie
poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie
odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Odpady zebrane z terenu Gminy Sokołów Podlaski mają być przekazywane przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady zgodnie z uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

3. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone i inne ulegające biodegradacji odbierane od właścicieli nieruchomości będą przekazywane do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczych, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

4. Selektywnie zebrane odpady komunalne będą przekazywane do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się z niego.

§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

§ 12. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

§ 13. Osoby utrzymujące ptaki, owady, gady i płazy zobowiązane są do zabezpieczenia ich przed wydostaniem się na zewnątrz lokali i nieruchomości.

§ 14. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania odchodów pozostawionych przez nie na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach

§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że:

1) powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane w sposób zgodny z prawem, a także nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) hodowla nie będzie powodowała uciążliwości dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,

3) usuwane będą odchody zwierzęce, pozostałości karmy oraz ściółki pozostawione na ulicach i placach w terenie zabudowanym oraz innych miejscach publicznych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości zabudowanych, na terenie gminy Sokołów Podlaski.

2. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy lata w terminie do 31 grudnia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »