| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim znak: HKN.447.13.2016 z dnia, 29.06.2016 r., Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Sokołów Podlaski zobowiązana jest dokonywać odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, podanego do publicznej wiadomości i dostarczonego mieszkańcom.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 obejmuje również koszt usługi wyposażenia nieruchomości w worki służące do zbierania odpadów komunalnych. Opłata nie obejmuje kosztów transportu odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa § 4.

3. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

2) papier i tektura - co 3 miesiące,

3) tworzywa sztuczne, oraz opakowania wielomateriałowe - co 3 miesiące,

4) metale - co 3 miesiące,

5) szkło - co 3 miesiące,

6) odpady zielone i inne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji - 1 raz w miesiącu,

7) popiół - co 3 miesiące,

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon - co najmniej raz w roku sprzed posesji,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej, odbierane będą na zgłoszenie w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach dostarczonych właścicielowi nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady nie częściej niż co 3 miesiące oraz w sposób ciągły na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 2. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski, będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne.

§ 3. Gmina zapewnia odbiór odpadów, które są umieszczone w odpowiednich pojemnikach lub workach, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości dostarczają odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2) przeterminowanych leków oraz chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) odpady zielone i inne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji,

5) zużytych opon,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej,

8) popiołu.

2. Informacja o lokalizacji przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest przekazywana właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim oraz udostępniana na stronie internetowej Gminy Sokołów Podlaski oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sokołów Podlaski.

3. Dostarczający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne.

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 16 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. Dodatkowo odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,5,6 będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości za pomocą mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów wg harmonogramu, który zostanie podany do publicznej wiadomości po przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, udostępniony na stronie internetowej Gminy oraz w prasie lokalnej.

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości może zgłosić takie przypadki, w formie pisemnej, telefonicznie pod numerem 25/ 781 26 10 lub osobiście w Urzędzie Gminy Sokołów Podlaski, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz.Urz.Woj. Maz z dnia 04.06.2013 rocznik 2013 poz.6294).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokołów Podlaski.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »