| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), Rada Gminy Sokołów Podlaski, uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/78/2004 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 98, poz. 2391) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930).

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446).

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz.114 ze zm.).

5) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz.169).

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390).

8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

9) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 785)

10) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz 195).

11) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

12) Niniejszego Statutu".

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek realizuje:

1. Zadania własne Gminy i zadania zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, stosownie do przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2. Zadania wynikające z innych ustaw w szczególności:

1) Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2) Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3) Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szczególności:

a) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych osób inni niż ubezpieczeni,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych zgodnie
z w/w ustawą.

4) Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności:

a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

5) Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegające w szczególności:

a) na pracy z rodziną,

b) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,

c) finansowaniu kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu,

d) dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadapcyjnym.

6) Zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny polegające w szczególności:

a) wsparciu rodziny z dziećmi,

b) przyznawaniu uprawnień do Karty Dużej Rodziny ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

7) Zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci polegające w szczególności na:

a) częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych,

b) wsparciu rodzin z dziećmi.

8) Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.".

3. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sokołowie Podlaskim.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »