| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13.138.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446.) art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie , uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części, tj. §3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz §3 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz § 4 w zakresie wyrazów: "…z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 roku…" z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3c w związku z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483).

§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Stanisławów prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 6 czerwca 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje:

1. Jako podstawę prawną podjęcia uchwały Rada Gminy Stanisławów wskazała m.in. art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3c, art. 6k ust. 1 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ww. przepisami:

- W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1,

- "Rada gminy, w drodze uchwały:

1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności."

- Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na obszarze gminy, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

2. W § 1 i 2 uchwały Rada Gminy określiła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty oraz ustaliła stawkę powyższej opłaty.

W § 3 ust. 1 badanej uchwały Rada uchwaliła cyt.: "Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 0,11-0,12 m3 (110- 120 l) - 10,00 zł;

2) 0,24 m3 (240 l) - 20,00 zł;

3) 0,36 m3 (360 l) - 30,00 zł".

W § 3 ust. 2: "Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 0,11-0,12 m3 (110- 120 l) - 20,00 zł;

2) 0,24 m3 (240 l) - 40,00 zł;

3) 0,36 m3 (360 l) - 60,00 zł."

Natomiast w § 4 badanej uchwały Organ stanowiący postanowił: ust. 1 "W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na terenie gminy Stanisławów, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.

Ust. 2: "Ustalono, że średnio na tego rodzaju nieruchomości, powstaje 9 pojemników odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów rocznie".

W § 7 postanowiono: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 roku".

Ponadto Kolegium Izby ustaliło, że Rada Gminy nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Rada Gminy Stanisławów ustalając w § 3 ust. 1 uchwały stawkę opłaty za pojemnik o pojemności: 0,11 - 0,12 m3 (110-120 l), 0,24 m3 (240 l), 0,36 m3 (360 l), jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz w § 3 ust. 2 - stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 0,11 - 0,12 m3 (110-120 l), 0,24 m3 (240 l), 0,36 m3 (360 l), jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny w sposób istotny naruszyła przepisy art. 6j ust. 3c w związku z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które stanowią, że dla celów ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Rada ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, nie zaś trzy stawki opłaty tj. od pojemników o różnej pojemności.

A zatem Kolegium Izby nie podziela poglądu, że w związku z określeniem przez radę gminy w drodze uchwały metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniem stawki takiej opłaty w rozumieniu art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy, rada gminy jest obowiązana także do ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2, co wynika z określonych wielkości, które stanowią podstawę kalkulacji wysokości stawek opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6k ust. 2 ustawy.

Ponadto Organ nadzoru wskazuje, że zasada konstytucyjna, dotycząca obowiązywania prawa, wynikająca z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. Stosownie do art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Art. 5 ustawy dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej, ale tylko, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r., (sygn. akt II FSK1272/09) podkreślił, że "Zakaz retroaktywności stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego, a jego podważanie przez organ państwa uznać należy za zachowanie wysoce naganne". Ponadto wskazał, że "(...) wsteczna moc prawna może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw". Sąd ten wykluczył natomiast "(...) możliwość zastosowania tej normy do nakładania obowiązków".

W związku z ustaleniem w § 1 - 4 uchwały metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniem stawki takiej opłaty oraz ustaleniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w ocenie Kolegium Izby przedmiotowa uchwała nakłada obowiązki na właścicieli nieruchomości, w związku z powyższym organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała, stanowiąca akt prawa miejscowego winna podlegać regułom publikacji i wejścia w życie określonym w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Zatem określenie w treści uchwały zapisu zawierającego zastrzeżenie, iż uchwała wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - z dniem 1 lipca 2016 r. 2016 r. oznacza, że Rada dopuszcza możliwość wejścia uchwały w życie z mocą wsteczną, co w istotny sposób narusza przepisy art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz art. 88 ust. 1 Konstytucji RP.

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »