| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.153.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 5 lipca 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 89/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr 89/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6q i art. 6k ust. 2a i ust. 3 i art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz ze względu na wewnętrzną niespójność.

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Boguty-Pianki skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr 89/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi RIO.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie badając przedmiotową uchwałę ustaliło:

Zgodnie z art. 6n ust. 1 Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ułatwienia składania deklaracji określiła w § 1 uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą składa właściciel nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w § 3 uchwały Rada Gminy określiła warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W § 3 pkt 1 określono format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie danych XML, a w pkt 2 określono układ informacji i powiązań między nimi określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W § 3 pkt 3 Rada Gminy wskazała, że deklaracje należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP a w pkt 4 określiła rodzaje podpisu elektronicznego, którym deklaracja musi być opatrzona.

Kolegium Izby ustaliło, że w Załączniku Nr 1, który stanowi wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części B przewidziano rubryki: Złożenie deklaracji (data powstania obowiązku ……………..); korekta deklaracji (data zaistnienia zmian………….). Poniżej w części B1 zawarto zapis "Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: …………."

Zgodnie z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Kolegium Izby wskazuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) została wprowadzona zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r. Dotychczasowe brzmienie art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa o treści "skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty" przyjęło nowe brzmienie, a mianowicie: "Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji". Powyższa zmiana sprowadza się zatem do wykreślenia obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Dlatego też podejmując uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Gminy powinna uwzględnić powyższe zmiany i tym samym nie nakładać na właścicieli nieruchomości obowiązku pisemnego uzasadnienia przyczyn powodujących konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamieszczając regulację o powyższym obowiązku Rada Gminy istotnie naruszyła art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło również, że w załączniku Nr 1 do uchwały w części D.5 pole 35 wzoru deklaracji zawarto zapis "Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny: TAK ; NIE". Zapis niniejszy istotnie narusza art. 6k ust. 2a i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powołany art. 6 k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy ustala stawki opłat za odpady komunalne "zbierane i odbierane w sposób selektywny", a w myśl art. 6 k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne "nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane".

Analiza przedmiotowej uchwały wykazała także, że zawiera ona regulacje istotnie sprzeczne z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W części F wzoru deklaracji, w pozycji 51 zapisano "Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości" natomiast zgodnie z powołanym wyżej artykułem w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Rada Gminy do obliczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku nie przewidziała we wzorze deklaracji innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Poza tym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że w części G deklaracji w pozycji 57 przewidziano możliwość obliczenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Zamieszczono kolumny, w których należy wpisać: 1) liczbę pojemników na odpady na terenie nieruchomości; 2) stawkę opłaty za pojemnik z odpadami gromadzonymi selektywnie lub nieselektywnie; 3) opłatę w złotych za pojemniki odbierane w ciągu miesiąca. W pozycji 58 wskazano sposób wyliczenia wysokości opłaty dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy. Zapisano, że wysokość opłaty oblicza się w następujący sposób: liczba pojemników x stawka opłaty za pojemnik x częstotliwość odbioru odpadów. Powyższy zapis wprowadza w błąd. Wyliczenie wysokości opłaty w ten sposób byłoby nieprawidłowe. W tak skonstruowanym wzorze deklaracji w polu 58 "Wysokość opłaty" powinna być wpisana wartość, która stanowi sumę kwot z kolumny "opłata za pojemniki" gdyż kolumna ta stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o różnych wielkościach z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za określony pojemnik.

Poza tym Kolegium Izby stwierdziło, że w załączniku Nr 1 badanej uchwały Rada Gminy niewłaściwie określiła tytuł deklaracji. "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, częściowo zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują mieszkańcy". Stwierdzenie w deklaracji "częściowo zamieszkują mieszkańcy" nie ma żadnego uzasadnienia gdyż z uregulowań, które znalazły się we wzorze deklaracji wynika, że deklaracja ta jest przeznaczona dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Kolegium Izby wskazuje, iż badana uchwała jest aktem prawa miejscowego adresowanym do ogółu podmiotów, obowiązującym powszechnie na danym terenie. W związku z tym postanowienia zawarte w uchwale powinny być spójne, precyzyjne i czytelne, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych oraz powinny mieć legalne sformułowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym przypadku są to przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »