| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/42/2016 Rady Gminy Gielniów

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Gielniów pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2, ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Gielniów działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Gielniów pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie, powołaną uchwałą Rady Gminy Gielniów Nr XXVIII/48/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie i nadania statutu.

§ 2. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę budżetową Gminy Gielniów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie z siedzibą w Gielniowie przy ul. Sportowej 4.

2. Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie prowadzi gospodarkę według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Jednostce budżetowej - Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

4. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. oraz mienie zlikwidowanej jednostki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przejmuje nowo utworzone Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie.

5. Pracownicy zatrudnieni w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) w zw. z art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) stają się z dniem 1 stycznia 2017 r. pracownikami Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie.

§ 3. 1. Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie powołuje się w celu zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Gielniów, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

2. Jednostkami obsługiwanymi są:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach;

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie;

4) Gminna Biblioteka Publiczna w Gielniowie.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Gielniów Nr XXVIII/48/2008z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie i nadania statutu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Stachecki


Uzasadnienie

Zespół Obsługi Placówek oświatowych utworzony został na podstawie uchwały Rady Gminy Gielniów Nr XXVIII/48/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie i nadania statutu zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Z dniem 01 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), która w art. 48 ust. 1 stanowi, że jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11 (ustawy o systemie oświaty), w brzmieniu dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej. Natomiast w ust. 3 przedmiotowej ustawy mowa jest, że wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11 (ustawy o systemie oświaty), w brzmieniu dotychczasowym, może być prowadzona na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 10 a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:

1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,

2) gminnym instytucjom kultury,

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego

- zwanym dalej "jednostkami obsługiwanymi". Natomiast na podstawie 10 b ust. 1 wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej "jednostkami obsługującymi", a w myśl ust. 2 rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10 a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:

1) jednostki obsługujące;

2) jednostki obsługiwane;

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Mając na względzie powyższe unormowania i zmianę stanu prawnego podjęcie uchwały jest w

pełni uzasadnione i stało się konieczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »