| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7.146.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/257/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XXVI/257/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części L załącznika Nr 1 do uchwały, z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 6n ust. 1 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zmian.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Miastu Mińsk Mazowiecki prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2013 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr XXVI/257/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w/w uchwała podlega nadzorowi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

W wyniku badania w/w uchwały Kolegium Izby ustaliło, iż uchwałę podjęto m.in. w oparciu o art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W części L załącznika nr 1 przedmiotowej uchwały zatytułowanej "Oświadczenie i podpis składającego deklarację" zapisano "Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - Kto, składając zeznania mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.".

Organ nadzoru zauważa, nieuprawnione jest przyjmowanie przez organ publiczny oświadczenia właściciela nieruchomości bez wyraźnego wskazania przepisu prawno- karnego, z którego wynika odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Poza tym, w ocenie organu nadzoru, nałożenie na podmioty składające deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązku złożenia wskazanego wyżej oświadczenia wykracza poza delegację wynikającą z przepisu art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Badana uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego. W rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ma charakter normatywny i generalny oraz adresowana jest do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów. Jej uregulowania powinny być na tyle precyzyjne i czytelne, aby nie powstawały wątpliwości interpretacyjne.

W powyższym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący Kolegium


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »