| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.165.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 19 lipca 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Czarnia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.


Uzasadnienie

W dniu 5 lipca 2016 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Badając wskazaną uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:

W § 1 badanej uchwały Rada Gminy Czarnia postanowiła o określeniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Czarnia, który to wzór został zawarty w załączniku do tej uchwały.

Jednocześnie w § 3 badanej uchwały zamieszczono uregulowania odnośnie składania ww. deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W uregulowaniach dotyczących składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie zamieszczono jednak żadnych postanowień odnośnie formatu elektronicznego deklaracji oraz układu informacji i powiązań między nimi.

Wobec braku w badanej uchwale uregulowań odnośnie formatu elektronicznego deklaracji oraz układu informacji i powiązań między nimi, Kolegium Izby doszło do wniosku, że badana uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W świetle tego przepisu, określając warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Rada Gminy Czarnia powinna bowiem określić ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium


Jan Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »