| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.167.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 19 lipca 2016r.

w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XV/170/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także wskazania naruszenia prawa w tej uchwale

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XV/170/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części tj.:

1. Załącznika Nr 1 do uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w części G w zakresie wyrazów:

- "OŚWIADCZENIE I";

- "34. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i odpowiedzialność karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana".

- "35. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną i kompostuję w przydomowych kompostownikach na własne potrzeby bioodpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie w/w nieruchomości, której jestem właścicielem w rozumieniu art.2 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym deklaruje, że nie będę przekazywał do odbierania sprzed posesji w/w odpadów."

2. Załącznika Nr 2 do uchwały zatytułowanego "Układ informacji i powiązań miedzy danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML" w części G w zakresie następujących danych:

- "OŚWIADCZENIE I";

- "34. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i odpowiedzialność karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana".

- "35. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną i kompostuję w przydomowych kompostownikach na własne potrzeby bioodpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie w/w nieruchomości, której jestem właścicielem w rozumieniu art.2 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym deklaruje, że nie będę przekazywał do odbierania sprzed posesji w/w odpadów."

z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.).

§ 2. Wskazuje, że Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części tj.: w części B Załącznika Nr 1 do uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w zakresie przewidzianej możliwości wskazywania przez składającego deklarację, że deklaracja składana jest na okoliczność ustania obowiązku uiszczania opłat i w części B Załącznika Nr 2 do uchwały zatytułowanego "Układ informacji i powiązań miedzy danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML" w tym samym zakresie została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. 1. Od niniejszej uchwały, w części o której mowa w § 1 uchwały przysługuje Gminie Długosiodło prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

2. Od niniejszej uchwały, w części o której mowa w § 2 uchwały nie przysługuje Gminie Długosiodło prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2016 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Badając wymienioną uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:

I. W § 1 uchwały Rada Gminy Długosiodło określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej zwaną "opłatą za g.o.k.") składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Długosiodło oraz termin i miejsce złożenia deklaracji. (Załącznik Nr 1 do uchwały)

W załączniku Nr 1 do badanej uchwały w części G zatytułowanej "Oświadczenie i podpis składającego deklaracje" przewidziano obligatoryjne składanie oświadczeń o treści "Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i odpowiedzialność karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana" i "Oświadczam, że jestem osobą fizyczną i kompostuję w przydomowych kompostownikach na własne potrzeby bioodpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie w/w nieruchomości, której jestem właścicielem w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym deklaruję, że nie będę przekazywał do odbierania sprzed mojej posesji w/w odpadów."

W § 2 badanej uchwały Rada Gminy Długosiodło postanowiła, że cyt.:

" 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 971);

3. Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do uchwały;

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

5. Deklarację składaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ".

Załącznik Nr 2 do uchwały jest zatytułowany "Układ informacji i powiązań miedzy danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML".

W ocenie Kolegium Izby wprowadzenie we wzorze deklaracji obowiązku składania ww. oświadczeń zostało dokonane z istotnym naruszeniem art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1b ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej zwaną "ustawą"), który to przepis określa katalog danych, jakie mogą być wymagane w składanych deklaracjach. Wymieniony katalog nie obejmuje bowiem możliwości żądania wskazanych wyżej oświadczeń.

Dokonując wykładni § 1 ust. 1 badanej uchwały i Załącznika Nr 1 do uchwały oraz § 2 badanej uchwały i Załącznika Nr 2 do uchwały, Kolegium Izby uznało, że wprawdzie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy nie przewiduje dla rady gminy delegacji do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za g.o.k. składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lecz delegację do określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za g.o.k. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to ponieważ określony przez radę gminy układ informacji i powiązań między nimi, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, stanowi układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, której wzór określiła rada gminy na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy, to tym samym układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji jest tożsamy z danymi zawartymi we wzorze deklaracji określonym przez radę gminy.

Kolegium Izby nie podziela zatem poglądu, że w sensie merytorycznym, czym innym są dane zawarte we wzorze deklaracji określonym przez radę gminy niezbędne do określenia wysokości opłaty za g.o.k., a czym innym jest układ informacji i powiązań między nimi w określonym formacie danych określający warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W szczególności Kolegium Izby nie podziela poglądu, że określony przez radę gminy układ informacji i powiązań między nimi w określonym formacie danych, nie określa danych zawartych we wzorze deklaracji, lecz określa układ informacji zawartych we wzorze deklaracji, które to informacje, a nie dane w deklaracji, pozostają ze sobą w określonych związkach i zależnościach.

A zatem według Kolegium Izby, skoro określenie przez radę gminy danych zawartych we wzorze deklaracji oraz układu informacji i powiązań między danymi w deklaracji w sensie merytorycznym oznacza to samo, to ponieważ dane zawarte we wzorze badanej deklaracji w części G w sposób istotny naruszają prawo, skutkiem czego Kolegium orzekło nieważność wzoru deklaracji w części dotyczącej tych danych czyli części Załącznika Nr 1 do uchwały, to dane te zawarte są także w określonym przez radę gminy układzie informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych XML, dlatego też Kolegium orzekło nieważność także tych samych danych określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

Kolegium nie podziela zatem poglądu, że jeżeli wzór deklaracji jest w części niezgody z prawem to tym samym cała uchwała jest nieważna, w tym także określony układ informacji i powiązań miedzy nimi, czyli określone przez radę gminy warunki i tryb przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dlatego też Kolegium Izby orzekło jak w § 1 niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 1 do badanej uchwały w części B przewidziano możliwość wskazywania przez składającego deklarację, że deklaracja składana jest na okoliczność ustania obowiązku uiszczania opłat, co w ocenie Kolegium Izby nastąpiło z nieistotnym naruszeniem art. 6m ust. 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem, nowe deklaracje w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane są bowiem nie tylko w przypadku ustania obowiązku uiszczania opłaty, lecz również w każdym innym przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 2 niniejszej uchwały Kolegium Izby wskazało, że Załącznik Nr 1 i 2 do badanej uchwały w części B w zakresie przewidzianej możliwości wskazywania przez składającego deklarację, że deklaracja składana jest na okoliczność ustania obowiązku uiszczania opłat została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co oznacza, że ta część Załącznika Nr 1 i 2 do uchwały pozostaje w obrocie prawnym.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium


Jan Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »