| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.171.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 19 lipca 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 5 oraz art.18 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części tj. § 7 w zakresie wyrazów "…,z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r " z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2016 r, poz. 296).

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Odrzywół przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 30 czerwca 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

Badając przedłożoną uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:

Jako podstawę prawną podjęcia uchwały Rada Gminy Odrzywół wskazała między innymi art. 6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprawniający Radę do określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Odrzywół stosownie do powyższych przepisów określiła termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 7 uchwały Rada postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że Rada zawarła w powyższej regulacji dwie sprzeczne normy prawne - pierwszą, wedle której uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i drugą, wedle której uchwała nabiera mocy obowiązującej od dnia 1 lipca 2016 r. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r sygn. akt K41/05 "Wejście w życie może być rozumiane jedynie jako nadanie mocy obowiązującej określonemu aktowi (przepisowi).

Badana uchwała została podjęta 22 czerwca 2016 r. a opublikowana 13.07.2016 r. tak więc zgodnie z przyjętym zapisem powinna wejść w życie 28.07.2017 r. natomiast zgodnie z postanowieniem Rady obowiązywać ma od 1 lipca 2016 r. Tak więc Rada Gminy Odrzywół wprowadziła dwie różne daty, od których uchwała ma wywoływać skutki prawne. Jest to wynikiem błędnego rozróżnienia między, oznaczającymi to samo, określeniami "wejście w życie" i "moc obowiązująca" zamieszczonymi w uchwale dla wskazania kiedy zacznie on wiązać adresatów.

Abstrahując od powyższych konstatacji intencją Rady Gminy Odrzywół było nadanie mocy wstecznej podjętej uchwale w stosunku do terminu wynikającego dla aktów prawa miejscowego z ustawowej normy zawartej w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Badana uchwała Rady Gminy Odrzywół podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego, mająca charakter abstrakcyjny, obowiązuje wszystkich mieszkańców jest bowiem zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym aktem prawa miejscowego obowiązującym na obszarze gminy.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akty prawa miejscowego stanowione przez gminę podlegają publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. W związku z tym obowiązuje je także wymóg określony w art. 4 ust. 1 powyższej ustawy, który stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Ma to zapewnić możliwość uprzedniego zapoznania się przez adresatów danej normy prawnej z ciążącymi na nich obowiązkami, przed wejściem w życie uchwały. Do tego potrzebne jest ustawowe vacatio legis, czyli przedział czasu, który powinien upłynąć od ogłoszenia aktu do jego wejścia w życie.

Uwzględniając powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium


Jan Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »