| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.173.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 19 lipca 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art.18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania w części tj.: §2 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, § 4 i załącznika nr 2 do uchwały zatytułowanego "Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca …………20……..roku", z powodu istotnego naruszenia art.90 ust.4 w związku z art. 90 ust. 2b, ust. 2d, ust. 3c, ust. 3g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie i Miastu Mogielnica skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

Uchwała Nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania została doręczona Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 27 czerwca 2016 roku. Uchwała ta stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podlega nadzorowi izby.

Badając ww. uchwałę na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło co następuje:

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Mogielnicy powołała m.in. art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Rada Miejska postanowiła, iż: "w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie podstawą obliczania dotacji jest kwota równa 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Błędów, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mogielnica."

W § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Rada postanowiła, iż: "w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art.90 ust.2d ustawy o systemie oświaty podstawą obliczania dotacji jest kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Błędów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mogielnica."

Tymczasem zgodnie z art.90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

Natomiast art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty stanowi, iż osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, niespełniających warunków o których mowa w ust.1c, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.\

W związku z powyższym w ocenie Kolegium Izby ustalając podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty (§2 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 badanej uchwały) Rada Miejska dokonała nieuprawnionej modyfikacji cyt. powyżej przepisów art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, a tym samym wykroczyła poza delegację zawartą w ww. art. 90 ust. 4 ustawy, będącym podstawą podjęcia badanej uchwały.

Rada Miejska nie wzięła pod uwagę, że w myśl cyt. powyżej przepisów podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2b i ust. 2d ustawy o systemie oświaty, stanowią wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody gminy (w tym przypadku, jak wskazała Rada, przez Gminę Błędów).

W § 4 badanej uchwały Rada postanowiła, iż dotacja udzielana jest na każdego ucznia, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. W okresie przerwy wakacyjnej dotacja dla podmiotów w tych miesiącach jest przekazywana na ilość uczniów wykazywaną w informacji miesięcznej za miesiąc poprzedzający okres wakacyjny (ust.1), dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko ukończyło 2,5 roku (ust. 3), miesięczna kwota dotacji jest obliczana na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 i wypłacana do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w §3. Dotacja za miesiąc grudzień jest wypłacana do 15 grudnia każdego roku (ust.4).

W ocenie organu nadzoru brak jest podstaw prawnych do powyższych regulacji. Przepisy art. 90 ustawy o systemie oświaty regulują kwestie dotyczące uprawnień wymienionych w nim podmiotów do otrzymywania dotacji, a zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego są przekazywane na rachunek bankowy ww. podmiotów w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 2015 roku (syg. akt V CSK 376/14 ) ,,Świadczenie gminy w postaci dotacji dla niepublicznych przedszkoli jest świadczeniem jednorazowym, którego wysokość jest określona bez odwoływania się do elementu czasu, zaś jego zaliczkowe wypłacanie w dwunastu częściach, zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy z 1991 r. o systemie oświaty jest tylko sposobem spełnienia tego świadczenia, który służyć ma zapewnieniu bieżących środków na funkcjonowanie tych placówek. Zaliczki nie mają charakteru samodzielnego świadczenia, lecz są częścią jednego większego świadczenia."

W ust. 2 § 4 uchwały postanowiono, iż ,,Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2". Z ww. załącznika nr 2 do uchwały wynika, iż w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca poza liczbą uczniów niepełnosprawnych należy wpisać również symbol rodzaju niepełnosprawności - zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej i symbolem zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, a także iż do informacji należy załączyć listę dzieci uczęszczających do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie innych gmin wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania. Oświadczenie należy aktualizować przy zmianie miejsca zamieszkania.

W ocenie Kolegium Rada Miejska nie była uprawniona do powyższych ustaleń. Stanowiący podstawę podjęcia badanej uchwały przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie zawiera bowiem upoważnienia dla Rady do żądania od dotowanych podmiotów danych dotyczących uczniów czy też stopnia niepełnosprawności. Zdaniem Kolegium Izby w omawianej sprawie od dotowanych jednostek można żądać tylko danych niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji, a więc liczby uczniów niepełnosprawnych, czy też liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie innych gmin. W związku z tym, iż w myśl art. 90 ust. 2c i ust. 2e ustawy o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola czy też innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego to gmina której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty udzielonej dotacji, to podmiot dotowany powinien podać dotującemu również informację, w której gminie mieszka ten uczeń, nie zaś listę dzieci uczęszczających do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego z oświadczeniem o miejscu zamieszkania, które należy aktualizować przy zmianie miejsca zamieszkania.

Kolegium zauważa, iż zgodnie z art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty dopuszczona ustawą możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów dotyczy tylko i wyłącznie przeprowadzanej kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji i nie obejmuje etapów związanych z planowaniem i przyznawaniem dotacji.

Kolegium wskazuje ponadto, iż ustalenia zawarte w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały należało odnieść do części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Mogielnica, a nie jak to uczyniono ,,dla jednostek samorządu terytorialnego". Ponadto Kolegium wskazuje, iż w § 5 uchwały dotyczącym rozliczania dotacji w ust. 1 postanowiono, iż organ prowadzący składa ,,sprawozdanie'' z wykorzystania dotacji, a w ust. 2, iż ,,wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały".

Przedmiotowa uchwała w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest aktem prawa miejscowego wprowadzającym przepisy powszechnie obowiązujące na ternie gminy. W związku z tym, regulacje w niej zawarte powinny być czytelne i wzajemnie spójne, aby ich interpretacja nie budziła żadnych wątpliwości.

Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium


Jan Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »