| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.176.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 19 lipca 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 270/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr 270/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji w części t.j.: Załącznika nr 2 do uchwały zatytułowanego "Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów" - w zakresie wyrazów "Nazwisko i imię (alfabetycznie)", "Data urodzenia (rrrr-mm-dd)", "Miejsce zamieszkania", "Adres zamieszkania" z powodu istotnego naruszenia art. 80 ust. 4 w związku z art. 80 ust. 3g, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Miastu Radzymin skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.


Uzasadnienie

W dniu 27 czerwca 2016 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr 270/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi Izby.

Badając ww. uchwałę, Kolegium Izby ustaliło, co następuje:

1. W rozdziale 1. uchwały Rada uchwaliła, że przedmiotem uchwały jest określenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz określiła wzór wniosku o udzielenie dotacji, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały. (§ 1 uchwały i załącznik nr 1 do uchwały)

2. W rozdziale 2. uchwały Rada określiła:

- że podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Gminy Radzymin wraz ze zmianami oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radzymin,

- wysokość dotacji przysługującej publicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego,

- że za podstawę ustalenia liczby uczniów przedszkola, niezbędną do obliczania dotacji, w okresie od stycznia do sierpnia przyjmuje się liczbę uczniów z dnia 10 stycznia roku budżetowego, natomiast w okresie od września do grudnia przyjmuje się liczbę uczniów z dnia 10 września roku budżetowego. (§ 2 i 3 uchwały)

3. W rozdziale 3. uchwały Rada określiła, że:

- dotowane podmioty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca składają informację o aktualnej liczbie uczniów wraz z ewentualną korektą informacji, natomiast informacja o liczbie uczniów w lipcu i sierpniu jest przekazywana według stanu wynikającego z informacji miesięcznej złożonej w czerwcu,

- zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

- dotacja przekazywana jest w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, a za grudzień do 15 grudnia na rachunek bankowy przedszkola,

- w przypadku przekazania kwoty dotacji w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w następnych miesiącach,

- organ prowadzący publiczne przedszkole oraz publiczną inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji. (§ 4 uchwały)

4. W rozdziale 4. uchwały Rada określiła, że:

- organ prowadzący dotowany podmiot, sporządza rozliczenie kwartalne z wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do 15 dnia następnego kwartału, a roczne do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, zakres danych, które powinny być zawarte w informacji kwartalnej i rocznej, określa wzór stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

- podmiot, który zakończył działalność sporządza rozliczenie dotacji, za okres od 1 stycznia do dnia zakończenia działalności,

- dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona, natomiast część dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (§ 5 uchwały)

5. W rozdziale 5. uchwały Rada określiła, że:

- organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji,

- kontrola obejmuje zgodność liczby uczniów wykazanej w informacji ze stanem faktycznym oraz wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawie o systemie oświaty i ustawie o finansach publicznych,

- osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli są osoby upoważnione imiennie przez Burmistrza Radzymina,

- o terminie kontroli należy zawiadomić kontrolowany podmiot nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli,

- kontrolujący ma prawo do swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania, sporządzania kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień,

- w przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanego podmiotu organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli,

- z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego, w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego, kontrolujący czyni adnotacje w protokole o tej odmowie,

- odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sformułowania wniosków pokontrolnych oraz wszczęcia procedury zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,

- osoba reprezentująca kontrolowanego może zgłosić Burmistrzowi w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu, bądź od dnia odmowy podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

Ponadto Kolegium Izby ustaliło, że w Załącznik nr 2 do badanej uchwały stanowiący informację miesięczną o faktycznej liczbie uczniów zawiera następujące dane osobowe uczniów publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin oraz zamieszkałych poza terenu Gminy Radzymin tj. "Nazwisko i imię (alfabetycznie)", "Data urodzenia (rrrr-mm-dd)", "Miejsce zamieszkania", "Adres zamieszkania".

Wobec powyższego, Kolegium Izby zważyło, co następuje.

W ocenie organu nadzoru żądanie danych osobowych uczniów określone w Załączniku nr 2 do uchwały wykracza poza delegację wynikającą z art. 80 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty, wg którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Kolegium Izby zauważa, że z brzmienia art. 80 ust. 3g ustawy o systemie oświaty wyraźnie wynika, iż organy, o których mowa w ust. 3e (art. 80), mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i placówki.

Regulacje Organu stanowiącego dotyczące żądania comiesięcznie od dotowanego podmiotu danych osobowych uczniów publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego określone w Załączniku nr 2 do uchwały, związane są z etapem udzielania i rozliczania dotacji, nie zaś etapem kontroli, która odbywa się w odrębnym trybie. Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby doszło do przekonania, że regulacje te w istotny sposób naruszają przepisy art. 80 ust. 4 w związku z art. 80 ust. 3g ustawy o systemie oświaty.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium


Jan Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »