| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Domanice

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Domanice na 2016 rok" stanowiącej tabelę nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016 polegających na:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18.826,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.452,00 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13.374,00 zł.

2) W wyniku dokonanych zmian zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę
18.826,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.452,00 zł

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 13.374,00 zł.

3) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 10.551.961,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 10.528.587,00 zł,

- dochody majątkowe 23.374,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Domanice na 2016 rok" stanowiącej tabelę nr 2 do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016 polegających na:

1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 76.088,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 70.623,00 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.465,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 94.914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75.370,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.544,00 zł.

3) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę
18.826,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.747,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.079,00 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 11.366.961,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.934.217,00 zł,

- wydatki majątkowe 1.432.744,00 zł.

§ 3. 1. W tabeli nr 3 "Zadania majątkowe w 2016r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2016 - 2020" do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

- w dz. 010 roz. 01010 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania z zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkch w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark w latach 2015-2020" na zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020" i zwiększa się na powyższe zadanie środki o kwotę 10.000,00 zł,

- dla zadania pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASJ) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 750 rozdz. 75095 § 6639 na na klasyfikację budżetową w dz. 710 roz. 71095 § 6639 i zmniejsza się środki na powyższe zadanie w 2016 roku o kwotę 1.721,00 zł,

- w dz. 900 roz. 90001 § 6060 zwiększa się środki na zadanie pn. "Zakup kontenera do oczyszczalni ścieków w Domanicach" o kwotę 5.800,00 zł.

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku nr 1 "Dotacje podmiotowe w 2016 roku" oraz "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku"do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

- w dz. 801 roz. 80104 § 2540 zmniejsza się środki na dotację podmiotową
dla Niepublicznego Przedszkola "Biedroneczka" w Domanicach o kwotę 34.082,00zł,

- w dz. 851 roz. 85154 § 2820 wprowadza się środki na dotację celową
dla Stowarzyszenia "SOS wioski dziecięce w Polsce" w kwocie 12.500,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, tj.2 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Domanice oraz Olszyc Szlachecki (filia) w gminie Domanice".

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W tabeli nr 7 "Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice w 2016 roku" do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

- w dz. 851 roz. 85154 § 2820 wprowadza się środki na dotację celową
dla Stowarzyszenia "SOS wioski dziecięce w Polsce" w kwocie 12.500,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, tj.2 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Domanice oraz Olszyc Szlachecki (filia) w gminie Domanice",

- w dz. 851 roz. 85154 § 4210 zmniejsza się środki na wydatki o kwotę 12.500,00 zł.

2. Powyższy załącznik po zmianach wprowadzonych niniejszą Uchwałą otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/85/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/85/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/85/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »