| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 42.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) - zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

-

30 731,97

Dział

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

725,97

Rozdz.

O1095

Pozostała działalność

-

725,97

§

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-

725,97

Dział

852

Pomoc społeczna

-

30 006,00

Rozdz.

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

-

15 500,00

§

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-

15 500,00

Rozdz.

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

12 753,00

§

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-

12 753,00

Rozdz.

85231

Pomoc dla cudzoziemców

-

1 000,00

§

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-

1 000,00

Rozdz.

85295

Pozostała działalność

-

753,00

§

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-

753,00

- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

70 600,00

101 331,97

Dział

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

725,97

Rozdz.

O1095

Pozostała działalność

-

725,97

§

4430

Różne opłaty i składki

-

725,97

Dział

750

Administracja publiczna

-

10 000,00

Rozdz.

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

10 000,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

10 000,00

Dział

758

Różne rozliczenia

25 100,00

-

Rozdz.

75814

Różne rozliczenia finansowe

25 100,00

-

§

4810

Rezerwy (ogólne)

25 100,00

-

Dział

801

Oświata i wychowanie

45 500,00

45 500,00

Rozdz.

80104

Przedszkola

-

45 500,00

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

43 500,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 000,00

Rozdz.

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

45 500,00

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

45 500,00

-

Dział

852

Pomoc społeczna

-

30 006,00

Rozdz.

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

-

15 500,00

§

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)

-

15 500,00

Rozdz.

85215

Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone)

-

12 753,00

§

3110

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)

-

12 498,00

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)

-

255,00

Rozdz.

85231

Pomoc dla cudzoziemców

-

1 000,00

§

3110

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)

-

1 000,00

Rozdz.

85295

Pozostała działalność

-

753,00

§

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)

-

628,00

§

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)

-

109,00

§

4120

Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)

-

16,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

15 100,00

Rozdz.

90095

Pozostała działalność

-

15 100,00

§

4270

Zakup usług remontowych

-

15 100,00

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 30 731,97 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 30 731,97 zł

§ 3. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok:

1) Załącznik nr 5 "Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) Załącznik nr 6 "Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42.2016
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42.2016
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42.2016
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42.2016
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »