| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 164/64/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 20 maja 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz pkt 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) w wykonaniu uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 519 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do nieniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 62.547.304 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 54.740.118 zł,

b) dochody majątkowe - 7.807.186 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 519 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- przenosi sie środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7.519 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 64.211.520 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 49.983.066 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.228.454 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2016, w ramach działu 600 "Transport i łączność" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta


Urszula Wołosiewicz

Starosta


Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/64/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA ZLECONE

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 586 969,00

519,00

3 587 488,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 586 069,00

519,00

3 586 588,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 586 069,00

519,00

3 586 588,00

852

Pomoc społeczna

285 000,00

0,00

285 000,00

85204

Rodziny zastępcze

285 000,00

0,00

285 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

285 000,00

- 285 000,00

0,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00

285 000,00

285 000,00

Razem:

7 420 191,00

519,00

7 420 710,00

Ogółem:

62 546 785,00

519,00

62 547 304,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/64/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

POROZUMIENIA Z JST.

852

Pomoc społeczna

372 983,00

7 018,00

380 001,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

279 228,00

7 018,00

286 246,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

277 648,00

7 018,00

284 666,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 165,00

501,00

6 666,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

6 165,00

501,00

6 666,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 165,00

501,00

6 666,00

Razem:

1 286 326,00

7 519,00

1 293 845,00

ZADANIA WŁASNE

600

Transport i łączność

12 431 692,00

0,00

12 431 692,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

12 361 692,00

0,00

12 361 692,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

1 000,00

3 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

758

Różne rozliczenia

741 500,00

- 7 519,00

733 981,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

741 500,00

- 7 519,00

733 981,00

4810

Rezerwy

741 500,00

- 7 519,00

733 981,00

852

Pomoc społeczna

2 746 851,00

0,00

2 746 851,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

628 670,00

0,00

628 670,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

44 572,00

7 800,00

52 372,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 193,00

- 7 800,00

10 393,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 005 847,00

0,00

3 005 847,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

597 936,00

0,00

597 936,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

440 139,00

- 6 000,00

434 139,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

36 466,00

- 416,00

36 050,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

3 316,00

7 816,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

500,00

1 900,00

2 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 300,00

1 200,00

2 500,00

85410

Internaty i bursy szkolne

1 087 904,00

0,00

1 087 904,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

457 478,00

- 11 353,00

446 125,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

11 353,00

11 353,00

Razem:

55 504 484,00

- 7 519,00

55 496 965,00

ZADANIA ZLECONE

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 586 969,00

519,00

3 587 488,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 586 069,00

519,00

3 586 588,00

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

143 870,00

600,00

144 470,00

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności

301 563,00

- 81,00

301 482,00

Razem:

7 420 191,00

519,00

7 420 710,00

Ogółem:

64 211 001,00

519,00

64 211 520,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/64/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016 r.

WYDATKI MAJ ĄTKOWE W 2016 ROKU

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

10 687 392,00

0,00

10 687 392,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

10 617 392,00

0,00

10 617 392,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 137 892,00

0,00

10 137 892,00

Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska

100 000,00

0,00

100 000,00

Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653W

282 000,00

0,00

282 000,00

Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg

200 000,00

0,00

200 000,00

Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy - Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W

55 000,00

0,00

55 000,00

Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka

55 000,00

0,00

55 000,00

Droga nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe

18 000,00

0,00

18 000,00

Droga nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń

80 000,00

0,00

80 000,00

Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica)

40 000,00

50 000,00

90 000,00

Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek w m. Kuskowizna)

10 000,00

0,00

10 000,00

Droga nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie

15 000,00

0,00

15 000,00

Droga nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki

40 000,00

0,00

40 000,00

Most w Kozikach w ciągu drogi powiatowej nr 2639W

50 000,00

0,00

50 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo

300 000,00

0,00

300 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry

734 510,00

0,00

734 510,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt

760 000,00

0,00

760 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże

5 854 000,00

- 50 000,00

5 804 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne

1 220 000,00

0,00

1 220 000,00

Remont parkingu przy drodze powiatowej nr 2635W w miejscowości Małkinia Górna

10 000,00

0,00

10 000,00

Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kunin Zamek w ciągu drogi powiatowej nr 2625W Godlewo - Warsze - Kunin-Zamek

314 382,00

0,00

314 382,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

21 000,00

0,00

21 000,00

Zakup kosiarki tylno-bocznej bijakowej

21 000,00

0,00

21 000,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

458 500,00

0,00

458 500,00

Dotacja dla Gminy Andrzejewo

458 500,00

0,00

458 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

70 000,00

0,00

70 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

70 000,00

0,00

70 000,00

Pomoc finansowa dla Gminy Brok

10 000,00

0,00

10 000,00

Pomoc finansowa dla gminy Ostrów Mazowiecka

60 000,00

0,00

60 000,00

710

Działalność usługowa

13 501,00

0,00

13 501,00

71095

Pozostała działalność

13 501,00

0,00

13 501,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13 501,00

0,00

13 501,00

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI)

13 501,00

0,00

13 501,00

750

Administracja publiczna

157 000,00

0,00

157 000,00

75020

Starostwa powiatowe

157 000,00

0,00

157 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

157 000,00

0,00

157 000,00

Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowago w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68

157 000,00

0,00

157 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

110 000,00

0,00

110 000,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

45 000,00

0,00

45 000,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

45 000,00

0,00

45 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

45 000,00

0,00

45 000,00

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

65 000,00

0,00

65 000,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

65 000,00

0,00

65 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

65 000,00

0,00

65 000,00

801

Oświata i wychowanie

694 000,00

0,00

694 000,00

80111

Gimnazja specjalne

65 000,00

0,00

65 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65 000,00

0,00

65 000,00

Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr ew. 564/14

65 000,00

0,00

65 000,00

80130

Szkoły zawodowe

629 000,00

0,00

629 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

629 000,00

0,00

629 000,00

Remont budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

582 000,00

0,00

582 000,00

Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

47 000,00

0,00

47 000,00

851

Ochrona zdrowia

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

85111

Szpitale ogólne

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 391 561,00

0,00

1 391 561,00

85395

Pozostała działalność

1 391 561,00

0,00

1 391 561,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 391 561,00

0,00

1 391 561,00

Przebudowa i rozbudowa budynku przeznaczonego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie

1 391 561,00

0,00

1 391 561,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

175 000,00

0,00

175 000,00

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

55 000,00

0,00

55 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55 000,00

0,00

55 000,00

Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli

55 000,00

0,00

55 000,00

85410

Internaty i bursy szkolne

120 000,00

0,00

120 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

0,00

120 000,00

Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej

120 000,00

0,00

120 000,00

Razem

14 228 454,00

0,00

14 228 454,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 164/64/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

zimowe utrzymanie dróg

346 075,00

600

60014

dotacja dla Gminy Andrzejewo

458 500,00

600

60016

pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Mazowiecka

60 000,00

600

60016

pomoc finansowa dla Gminy Brok

10 000,00

710

71095

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)

13 501,00

801

80130

kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin

2 400,00

801

80130

kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów

23 600,00

801

80130

kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw

2 800,00

851

85111

dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

1 000 000,00

852

85201

utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie gmin

1 580,00

852

85201

utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów

284 666,00

852

85204

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin

19 920,00

852

85204

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów

73 835,00

853

85311

rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej

6 666,00

921

92116

dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dabrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej

60 302,00

921

92195

dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecnym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach

10 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

010

01009

spółki wodne

84 200,00

755

75515

dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną

59 946,00

801

80120

dotacja dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Ostrowi Mazowieckiej

49 280,00

801

80120

dotacja dla Prywatnego LO dla młodzieży w Broku

129 714,00

801

80130

dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Ostrowi Mazowieckiej

121 000,00

Razem

299 994,00

0,00

2 517 991,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »