reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/222/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Zmiany ustalone w ust.1 obejmują zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 127.923.846,02 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 118.378.341,82 zł,

b) dochody majątkowe: 9.545.504,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 147.811.951,02 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 114.819.415,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 32.992.535,94 zł.

§ 3. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/222/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

51 343 161,00

0,00

51 343 161,00

80101

Szkoły podstawowe

19 374 206,00

0,00

19 374 206,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

9 831,13

9 831,13

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

245 220,00

- 9 831,13

235 388,87

Razem:

147 811 951,02

0,00

147 811 951,02

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/222/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
PLAN WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

250 502,00

0,00

250 502,00

80101

Szkoły podstawowe

144 102,00

0,00

144 102,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

9 831,13

9 831,13

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

144 102,00

- 9 831,13

134 270,87

Razem:

27 924 795,08

0,00

27 924 795,08

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/222/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

L.p.

Dział

Rozdz.

Treść

Zmiana

Kwota dotacji po zmianach

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

1

921

92109

Dom Kultury "HUTNIK"

1 050 000,00

2

921

92116

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

1 170 000,00

50 000,00

3

926

92604

Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1 684 061,00

50 500,00

4

600

60014

Powiat Wyszkowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rrybno- kręgi-Somianka - etap II

1 337 599,00

5

600

60014

Powiat Wyszkowski - Budowa chodników przy drpgacg powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo

200 000,00

6

710

71095

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

5 464,13

Ogółem

0,00

2 220 000,00

1 684 061,00

1 643 563,13

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

7

754

75495

W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa

130 000,00

8

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 056,67

532 000,00

4 056,67

9

801

80101

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną

5 774,46

1 227 000,00

5 774,46

10

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 126 000,00

11

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 234 700,00

12

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

451 500,00

13

801

80150

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną

88 500,00

14

851

85111

SPZZOZ w Wyszkowie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

465 000,00

15

851

85111

Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Wyszkowie - II część

465 000,00

16

851

85154

Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilakrycznych oraz dożywaianie

26 000,00

17

851

85154

Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania

57 000,00

18

851

85154

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia

80 000,00

19

851

85154

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystapiły problemy alkoholowe, lub isnieje zagrożenie problemami alkoholowymi

50 000,00

20

851

85154

Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin

9 000,00

21

853

85305

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

180 000,00

22

853

85395

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych

200 000,00

23

853

85395

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku

7 000,00

24

900

90095

Opieka na bezdomnymi zwierzętami

18 000,00

25

921

92120

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rybienku Leśnym

100 000,00

26

921

92195

Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych

105 000,00

27

926

92695

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęc sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, futbol amerykański , sporty walki, pływanie, lekkoatletyka.

727 000,00

Ogółem

9 831,13

6 659 700,00

0,00

2 628 831,13

Ogółem dotacje

9 831,13

8 879 700,00

1 684 061,00

4 272 394,26

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama