| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.187.2016 Rady Gminy Prażmów

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku, poz. 446) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), w oparciu o Uchwałę Nr VI.32.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, Rada Gminy Prażmów uchwala, co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka, zwany dalej "planem", składający się z:

1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;

2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Granice obszaru objętego planem miejscowym stanowią granice geodezyjne działki nr ewidencyjny 112 w obrębie ewidencyjnym Krupia Wólka.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na rysunku planu.

§ 3. 1. Ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

12) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2. Ze względu na brak odpowiednich obiektów, terenów i problematyki na obszarze objętym planem nie ustala się:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenu, w tym symbol przeznaczenia terenu, przy czym:

a) oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają kolejne numery poszczególnych terenów zlokalizowanych w obszarze planu, o określonym, tym samym przeznaczeniu podstawowym,

b) oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów;

4) linia zabudowy nieprzekraczalna;

5) wymiar w metrach;

2. Następujące oznaczenie graficzne przedstawia ustalenia przepisów odrębnych - granica obrębu ewidencyjnego Krupia Wólka.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 5. Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie ustalenia ogólne zawarte w Dziale I oraz odpowiednie ustalenia szczegółowe zawarte w Dziale II uchwały.

Rozdział 2.
Wyjaśnienie używanych pojęć

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) usługach - należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe oraz urządzenia służące działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzającej bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dóbr materialnych;

4) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi związane z realizacją zadań własnych samorządu terytorialnego o znaczeniu lokalnym;

5) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;

6) liniach zabudowynieprzekraczalnych - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku w stosunku do: linii rozgraniczających, istniejących granic działki oraz obiektów terenowych - od których tę linię wyznaczono, bez wysuniętych poza ten obrys schodów, podjazdów, okapów, otwartych ganków i zadaszeń o szerokości do 1,5 m oraz balkonów;

7) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Rozdział 3.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 7. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu.

§ 8. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem literowym przeznaczenia terenu zgodnie z rysunkiem planu:

1) tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych - oznaczone symbolem literowym UP;

2) teren infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów - oznaczone symbolem literowym W;

3) teren komunikacji - droga publiczna klasy drogi dojazdowej - oznaczona symbolem literowym KDD.

§ 9. 1. Ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne oznaczone i zwymiarowane na rysunku planu.

2. Wszystkie budynki na terenach, na których ustalono linie zabudowy nieprzekraczalne, muszą być sytuowane zgodnie z przepisami dotyczącymi tych linii.

§ 10. W zakresie lokalizacji ogrodzeń ustala się:

1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,6 metra od poziomu terenu;

2) ogrodzenie powinno być ażurowe od wysokości minimum 0,6 m. powyżej poziomu terenu, a łączna powierzchnia prześwitów umożliwiająca naturalny przepływ powietrza powinna wynosić min. 40% powierzchni ażurowej części ogrodzenia pomiędzy słupkami;

3) realizację ogrodzeń w sposób umożliwiający migracje drobnych przedstawicieli fauny, w tym poprzez zastosowanie ogrodzeń bez podmurówek, z zastosowaniem fundamentów punktowych, z podmurówką niewystającą ponad powierzchnię terenu, z przerwami w podmurówce w postaci otworów średnicy co najmniej 15 cm w rozstawie co 6 m, umieszczonych na wysokości poziomu terenu, poprzez zachowanie prześwitu o szerokości minimum 10 cm między cokołem a elementem ażurowym ogrodzenia jako przejścia dla drobnych zwierząt;

4) zakaz lokalizowania ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych ogrodzeń betonowych na całym obszarze planu.

§ 11. W zakresie lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych ustala się:

1) możliwość lokalizowania wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych pod warunkiem, że powierzchnia 1 reklamy nie będzie większa niż 8 m2 oraz że, na jednej działce budowlanej zostanie umieszczona tylko jedna tablica reklamowa lub urządzenia reklamowe;

2) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizowanie tablic reklamowych na budynkach, ogrodzeniach i obiektach małej architektury, pod warunkiem, że powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 3 m2, a na jednym budynku, ogrodzeniu lub obiekcie małej architektury zostanie umieszczona nie więcej niż 1 tablica reklamowa.

§ 12. Zabrania się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 1000 m2 na całym obszarze objętym planem.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 13. 1. Cały obszar objęty planem miejscowym znajduje się w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 obowiązują zasady zagospodarowania tego obszaru wynikające z przepisów odrębnych dotyczących Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz z pozostałych ustaleń planu.

§ 14. Dla całego obszaru objętego planem miejscowym:

1) wprowadza się ochronę wód podziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji;

2) w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ustala się, że teren 1UP należy traktować jako teren zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 15. W odniesieniu do lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ustala się:

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na całym obszarze objętym planem z wyjątkiem:

a) realizacji inwestycji celu publicznego związanych z realizacją zadań własnych samorządu terytorialnego o znaczeniu lokalnym;

b) realizacji dróg oraz sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej;

2) przy lokalizowaniu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy uwzględnić przepisy odrębne dotyczące Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§ 16. Ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 17. 1. Sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem ustaleń ust. 2.

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, pod warunkiem zapewnienia do nich dostępu w celu wykonywania bieżących konserwacji i napraw.

§ 18. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej;

2) przekrój sieci wodociągowej - nie mniejszy niż ?32;

3) obowiązek projektowania i wykonania sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 19. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji sanitarnej i gospodarki wodami opadowymi ustala się:

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych - docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

3) przekrój sieci nie mniej niż ?40;

4) obowiązek kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem wód opadowych i roztopowych.

§ 20. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki ustala się:

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii kablowych lub napowietrznych 15 kV i 0,4 kV;

2) możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.

§ 21. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa oraz z zakresu ogrzewania budynków ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, z uwzględnieniem pkt. 2;

2) możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, z preferencją dla wykorzystania źródeł energii odnawialnej;

3) przekrój sieci gazowej - nie mniej niż ?32.

§ 22. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej ustala się możliwość realizacji tej infrastruktury na całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących w szczególności ochrony środowiska.

§ 23. Ustala się zasady gospodarki odpadami:

1) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;

2) dopuszcza się realizację zbiorczych pojemników umożliwiających segregację odpadów, obsługujących kilka działek budowlanych;

3) odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych będzie się odbywał na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż wymienione w pkt. 3 będzie się odbywał na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW

§ 24. Dla terenu zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych, oznaczonego symbolem 1UP ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych, w tym w szczególności usługi oświaty, sportu i rekreacji, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji, z zastrzeżeniem lit. c,

b) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,

c) zakaz lokalizacji targowisk i hal targowych;

2) zasady lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustaleniami §15;

3) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:

a) intensywność zabudowy - nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,7,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 40%,

c) wysokość zabudowy - nie więcej niż 11 m,

d) geometria dachu - nowa zabudowa powinna być kryta dachami o nachyleniu głównych połaci dachowych od 200 do 450 lub płaskimi;

4) zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki - 16 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - od 800 do 1100;

5) obowiązek zapewnienia nie mniej niż 3 miejsc do parkowania.

§ 25. Dla terenu infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów - oznaczonego symbolem 1W, 2W ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów, w tym stacji uzdatniania wody, ujęcia wody wraz z urządzeniami i zabudową towarzyszącą;

2) zagospodarowanie terenu musi uwzględniać zasady określone w przepisach odrębnych dotyczących ujęć wody;

3) zasady lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustaleniami §15;

4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:

a) intensywność zabudowy - nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,5;

b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 40%,

c) wysokość zabudowy - nie więcej niż 11 m,

d) geometria dachu - nowa zabudowa powinna być kryta dachami o nachyleniu głównych połaci dachowych od 200 do 450 lub płaskimi;

5) zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki - 16 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - od 800 do 1100;

6) obowiązek zapewnienia nie mniej niż 3 miejsc parkingowych.

§ 26. 1. Dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem 1KDD ustala się:

1) klasę drogi - dojazdowa;

2) w granicach obszaru objętego planem zlokalizowano trójkąt widoczności o wymiarach 5x5 metrów.

2. Na terenie komunikacji dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania tego terenu do czasu jego zagospodarowania zgodnie z planem.

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27. Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 0%.

§ 28. W części odnoszącej się do terenu objętego planem tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko - etap I.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Robert Dulewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.187.2016
Rady Gminy Prażmów
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.187.2016
Rady Gminy Prażmów
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) określa się sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej określone w planie obejmują w szczególności sprawy:

1) dróg gminnych;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

§ 2. Określa się sposób realizacji inwestycji wskazanych w § 1 ust. 2:

1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą o zamówieniach publicznych oraz ustawą o finansach publicznych.

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 1 ust. 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia przepisów planu.

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w § 1 ust. 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg gminnych finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ww. ustawy) lub w oparciu o budżet gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »