| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/334/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2010 .

§ 2. Ustala sie dochody budżetu Gminy Prószków na rok 2010 w łącznej kwocie 25 558 387 zł., w tym:

1. dochody bieżące na kwotę 21 203 927 zł.,

2. dochody majątkowe na kwotę 4 354 460 zł.,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Prószków na rok 2010 w łącznej kwocie 29 016 070 zł., w tym:

1. wydatki bieżące na kwotę 20 294 516 zł.,

2. wydatki majątkowe na kwotę 8 721 554 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3 457 683 zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek 309 683 zł.,

2. kredytów w kwocie 3 148 000 zł.

§ 5. Ustala się:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 3 609 683 zł.,

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 152 000 zł.,

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4 300 000 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokoaci 120 000 zł. przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 117 000 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. Wydatki budżetu Gminy Prószków obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a

§ 10. 1. Ustala się limity wydatków:

1) na rzeczowo-finansowy plan inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 8

2) na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 9;

3) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Upoważnia sie Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 9 i 10.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4 000 000 zł.

2. do zaciagania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000 zł.

3. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 200 000 zł

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

5. przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Prószków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Klaudia Lakwa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

zał nr 1 dochody 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków bieżących

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik2a.xls

Wydatki majątkowe budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Zadania zlecone

Załącznik Nr 5(2 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik5(2).xls

zadania zlecone (2) 2010 zał nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Plan dotacji

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik7a.xls

Plan dotacji dla instytucji kultury

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.pdf

Wieloletni Plan Inwestycyjnu

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na programy i projekty

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/334/2009
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.pdf

Plan przychodów i wydatków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »