reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/382/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 7 lipca 2010r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,poz. 1532 , Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 , Nr 145, poz. 917, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705 i z 2010 r.Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały będzie mowa o:

1. Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

2. Uczniach rozumie się przez to osoby, o których mowa w art.90b ust.3 i ust.4 ustawy.

§ 2. Pomoc materialną o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Zdzieszowice na zasadach określonych w ustawie.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:

1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:

1)zakup podręczników, lektur ,słowników ,encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego w tym w wersji elektronicznej;

2)zakup pomocy dydaktycznych w tym komputerów z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz innych programów edukacyjnych;

3)zakup wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak, przybory szkolne, strój i obuwie umożliwiające udział w zajęciach sportowych, bądź rozwijających zainteresowania;

4)zakup innych rzeczy i przedmiotów wpływających na realizację procesu edukacyjnego.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, poszerzających wiedzę ,umiejętności i zainteresowania, oraz innych wydatków związanych z procesem nauczania i rozwoju zainteresowań.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu do szkoły lub pobytu w internacie, kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot.

4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie pomocy w w/w formach nie jest możliwe, bądź nie jest celowe.

§ 4. 1. Uczniowi może być przyznane miesięczne stypendium szkolne w wysokości 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) jeżeli w rodzinie dochód przekracza połowę kwoty i nie jest większy od kwoty , o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

2. Uczniowi, może być przyznane miesięcznie stypendium szkolne w wysokości do 140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), jeżeli w rodzinie dochód na osobę nie przekracza połowy kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

3. Uczniowi, może być przyznane miesięcznie stypendium szkolne w wysokości do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), jeżeli w rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) i jednocześnie występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.

§ 5. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są udzielane na podstawie wniosku.

2. Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, a w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy również dokumenty je potwierdające.

3. Wniosek o zasiłek szkolny dodatkowo powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zdarzenia, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

4. Za zdarzenie losowe uznaje się w szczególności : całkowitą lub częściową utratę przez rodzinę ucznia mienia na skutek klęski żywiołowej, pożaru lub kradzieży oraz śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

§ 6. Przyznana pomoc materialna jest realizowana poprzez:

1. Zwrot wydatków z tytułu przedstawionych i zakwalifikowanych do wypłaty rachunków i faktur lub innych dowodów księgowych, w formie wypłaty gotówkowej w banku lub przelewem na bankowy rachunek wskazany przez wnioskodawcę lub kontrahenta;

2. Wypłatę gotówki tj. świadczenia pieniężnego w formie wypłaty gotówkowej w banku lub przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę".

§ 7. Wzór wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym określa w drodze zarządzenia Burmistrz Zdzieszowic.

§ 8. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXX/ 200/ 05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice, uchwała nr XXXIII/ 217/ 05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice oraz uchwała nr XXVI/194/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Monika Wąsik-Kudla

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama