reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/398/10 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.56 i art.59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym, na wniosek dłużnika , mogą być umarzane w całości lub części albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3. 1. Organ przyznający ulgę na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust.1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym, które:

1)nie stanowią pomocy publicznej;

2)stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r. );

3)stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007r.);

4)stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktau WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007r.).

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311).

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem :

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)oświadczenia o wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 4. 1. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, organ uprawniony do udzielania ulg wyznacza termin zapłaty pozostałej części należności. Umorzenie części należności następuje pod warunkiem całkowitej spłaty pozostałej części należności w wyznaczonym terminie .

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

§ 5. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym, z urzędu, mogą być umarzane w całości lub części, jeżeli:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł ;

2)nie można ustalić dłużnika lub nie można ustalić spadkobierców dłużnika;

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)w wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić wierzytelności;

5)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

6)osoba prawna -została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

§ 6. Wierzytelność może być także umorzona w całości lub w części, mimo braku okoliczności, o których mowa w § 5, w przypadku gdy przeprowadzone postępowanie wykaże, że przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze dłużnika lub jest to uzasadnione ważnym interesem dłużnika, bądź też interesem publicznym.

§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Burmistrz Byczyny.

§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności, albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Byczyny na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 9. 1. Burmistrz może umorzyć wierzytelność lub udzielić ulgi w jej spłaceniu do kwoty 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

2. W przypadku, gdy wierzytelność przekracza jednorazowo kwotę, o której mowa w ust.1, Burmistrz może umorzyć wierzytelność lub udzielić ulgi w jej spłaceniu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Byczynie.

3. Przez wierzytelność, o której mowa w ust.1 i 2 rozumie się należność główną.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXIX/354/06 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Byczyna i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie

Zdzisław Roman Biliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama