reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/229/10 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Korzękwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XVI/95/08 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Pakosławice dla wsi Korzękwice, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice, Rada Gminy Pakosławice uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/90/05 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 marca 2005 r., zwaną dalej planem.

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, obejmuje działki nr 147, 150, 151, 159/2 położone w obrębie Korzękwice.

3. Integralne części uchwały stanowią:

1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) głównej kalenicy - należy przez to rozumieć kalenicę wyznaczoną przez główne połacie dachowe;

2) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się lokalizację zabudowy na warunkach określonych w ustaleniach planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku, z wyłączeniem części podziemnych budynku oraz takich elementów jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne lub inne tego rodzaju elementy budowlane, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,3 m;

4) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty uchwałą;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wyznaczonej przez zewnętrzne obrysy ścian budynków na działce;

6) symbolu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

7) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego uchwałą, o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;

8) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.

§ 3. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) US - teren sportu i rekreacji;

3) KDD - teren drogi klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, dojść, dojazdów i miejsc parkingowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń budowlanych, obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w ciepło, zaopatrzenia w gaz, obsługi telekomunikacyjnej oraz odprowadzania ścieków.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla nich ustalone w planie, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz sytuacji, kiedy przebudowa lub rozbudowa istniejących obiektów i urządzeń wynika z przepisów odrębnych.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol identyfikujący teren;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu nie są ustaleniami planu.

§ 5. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 3MN, 5MN zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych;

2) na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 3MN, 5MN obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych na elewacjach budynków;

3) szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określone poprzez zasady zabudowy i zagospodarowania, w tym linie zabudowy, powierzchnię zabudowy, powierzchnię terenu biologicznie czynną, wysokość budynków, geometrię dachów, zostały ustalone dla każdego z wydzielonych terenów.

§ 6. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wskazuje się tereny o zróżnicowanym dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, określonym przepisami o ochronie środowiska:

a) tereny oznaczone symbolami MN zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) teren oznaczony symbolem US zalicza się do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

2) dla obszaru objętego planem, obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z położenia w granicach zlewni chronionej rzeki Nysy Kłodzkiej;

3) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków, z wyłączeniem wód opadowych lub roztopowych, niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych;

4) obowiązuje nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej;

5) obowiązuje nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleń.

§ 7. Określa się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości;

2) obowiązuje zakaz wydzielania działek niemających dostępu do drogi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, mającej dostęp do drogi;

3) ustala się powierzchnię wydzielanej działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 3MN, 5MN na nie mniejszą niż 1000 m2;

4) ustalenie zawarte w pkt. 3 nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki budowlanej służy powiększeniu innej działki budowlanej;

5) określone zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci technicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. W zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem przez układ istniejących i projektowanych dróg, przy czym dla terenów oznaczonych symbolami:

a) 3MN poprzez drogę oznaczona symbolem 6KDD,

b) 4US i 5MN poprzez drogę powiatową nr 1665 O;

2) wymaganą liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, realizowanych w przypadku rozbudowy istniejących lub budowy nowych obiektów dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 3MN, 5MN: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny;

2. W zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej lub odnawialnych źródeł energii;

3) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych: z wykorzystaniem paliw płynnych, gazowych i stałych (z wyłączeniem paliw węglowych) oraz stosowanie alternatywnych źródeł energii;

4) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej;

5) odprowadzenie ścieków komunalnych: do sieci kanalizacyjnej; tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych;

6) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych: powierzchniowo w obrębie działki lub do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3 i 4;

7) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku;

8) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w § 3 ust. 2., w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki.

§ 9. 1. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2. Nie określa się granic terenów górniczych.

3. Nie określa się granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

4. Nie określa się granic terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10. Obszar położony jest w strefie ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia ustanowionej decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLS gw I 053/17/74 z dnia 31 marca 1974 roku.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 3MN, 5MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków:

- mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 9 m,

- garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6 m,

b) geometria dachów budynków mieszkalnych: dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°, posiadający 2 wzajemnie symetryczne główne połacie dachowe,

c) linie zabudowy:

- dla terenu 1MN: w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 2KDD,

- dla terenu 5MN: w odległości 8 m od linii rozgraniczającej teren od strony zachodniej.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDD, 6KDD ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4US ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie:

a) teren sportu i rekreacji z urządzeniami towarzyszącymi,

b) dopuszcza się lokalizację budynków przeznaczonych dla sportu, rekreacji, kultury, turystyki, handlu i gastronomii, parkingów oraz wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie mniej niż 10% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 14. Ustala się stawki procentowe, stanowiące podstawę do określania opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w wysokości:

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 3MN, 5MN;

2) 0% dla terenów oznaczonych symbolami: 4US, 2KDD, 6KDD.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/229/10
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Działki nr 147,150,151, 159/2


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/229/10
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu

Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Korzękwice.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/229/10
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Pakosławice rozstrzyga

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą w powiązaniu z inwestycjami realizowanymi w sąsiedztwie obszaru objętego planem.

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w pkt 1, może odbywać się przez:

1) wydatki z budżetu gminy,

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, m.in. poprzez dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne środki zewnętrzne,

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Korzękwice Podstawą do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Uchwała Nr XVI/95/08 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Korzękwice. Zmiana planu obejmuje działki nr 147, 150, 151, 159/2. Celem sporządzenia zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części działki nr 151 z terenu usług na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zgodnie ze złożonym wnioskiem), zmiana przeznaczenia działki nr 147 z terenu usług na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zmiana przeznaczenia działki nr 150 z terenu usług na teren sportu i rekreacji, zmiana przeznaczenia działki nr 159/2 z terenu zabudowy zagrodowej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zgodnie ze złożonym wnioskiem) oraz zweryfikowanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów. Projekt zmiany planu jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice", projekt uzyskał także wymagane opinie i uzgodnienia. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 14 maja 2010 r. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu nie wniesiono uwag. W związku z powyższym przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla wsi Korzękwice uważa się za uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama