reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-19/2010/9078/VIII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 4 sierpnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie k/Ozimka

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 , z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. nr 40, poz.230),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 27 maja 2010 r. znak: l. dz. 681/05/2010 uzupełnionego pismami z dnia 1 i 30 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 530569824, zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła

ustaloną przez to Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

na okres do dnia 30 września 2011 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje :

- z dnia 16 marca 2006 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1145/9078/W/OWR/2006/JJ,

- z dnia 26 stycznia 2009 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/33/9078/W/OWR/2009/JJ,

w dniu 31 maja 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat, dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w 2009 r.

Udział opłat stałych, w łacznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 17 maja 2010 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 - Starszy specjalista Dorota Balińska

Otrzymują:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Powstańców Ślaskich 54, Antoniów, 46-040 Ozimek

Wojewoda Opolski

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora Południowo-Zachodniego Oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu

Monika Gawlik

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OWR-4210-19/2010/9078/VIII-A/DB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama