reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230) oraz art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice, postanawia się, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienica Dolna w granicach określonych na rysunku planu.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienica Dolna, składa się z:

1) tekstu miejscowego planu zawartych w niniejszej uchwale;

2) rysunku miejscowego planu w skali 1:2000 obejmującego tereny wsi, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) zasady i warunki podziału nieruchomości;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem, jako granica obowiązywania ustaleń planu;

2) linie rozgraniczające tereny – ścisłe;

3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;

4) symbole określające podstawowe zagospodarowanie terenów.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodącym użytkowaniu terenu) – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć alternatywne przeznaczenie w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie uzupełniające podstawową funkcję tego terenu;

3) zasadniczym układzie dachu – należy przez to rozumieć podstawowy układ dachu głównego budynku działki; układ taki dopuszcza realizację dachów o zróżnicowanych formach podporządkowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy z naczółkami, dachy kopertowe, formy kalenicowe z fragmentami szczytowymi itp.);

4) usługach należy przez to rozumieć usługi handlu (detalicznego i hurtowego), usługi kultury, niepubliczne usługi zdrowia i opieki społecznej, usługi gastronomii, usługi łączności i telekomunikacji, usługi rzemiosła usługowego (np.szewc, tapicer), biura, banki, miejsca kultu religijnego (z wyłączeniem kościołów) oraz inne usługi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyżej lub analogicznym stopniu uciążliwości wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej potrzebnymi do obsługi w/w obiektów usługowych oraz usługi rzemiosła, zaliczone zgodnie z przepisami szczególnymi do przedsię-wzięć mogących pogorszyć stan środowiska, dla których sporządzenie raportu może być wymagane (odpowiednio: przedsięwzięć mogących potencjalnie pogorszyć stan środowiska);

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość, w jakiej mogą znajdować się budynki od linii rozgraniczającej te-reny;

6) maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej położonym elementem dachu, a średnim poziomem terenu;

7) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym;

8) OWKZ należy przez to rozumieć Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6MR,MN; 7MR,MN; 8MR,MN o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej i dopuszczalnym dla usług ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu; na terenach istniejącej zabudowy, na których na rysunku planu nie określono linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć w nawiązaniu do istniejących budynków działek sąsiednich lub własnych o stanie technicznym umożliwiającym ich docelowe użytkowanie, przyjmując nieprzekraczalną linię zabudowy jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego, lecz na terenach o więcej niż 2 niezabudowanych działkach budowlanych przyjmować nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0m od frontowej granicy działki;

2) nakazuje się powierzchnię zabudowaną działki w zabudowie jednorodzinnej – max.50%, a powierzchnię biologicznie czynną min.45%; a w zabudowie zagrodowej powierzchnię zabudowaną działki – max.40%, a powierzchnię biologicznie czynną min.55%;

3) dla nowej zabudowy mieszkalnej:

a) nakazuje się max. wysokość zabudowy nie przekraczającą 4,5m do okapu dachu i 9,0 m do kalenicy; liczbę kondygnacji nadziemnych – do 2;

b) nakazuje się zasadniczy dach budynków mieszkalnych (głównych) dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°; kryty dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym, brązowym, szarym lub czarnym;

c) nakazuje się elewacje ścian tynkowane (z dopuszczeniem elementów z klinkieru, drewna,kamienia);

d) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc postojowych na samochody osobowe na terenie działki;

e) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych;

f) dopuszcza się w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizację budynków gospodarczych i garaży, dla których nakazuje się max. wysokość nie wyższą niż 5,0m; 1 kondygnację nadziemną; wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego;

g) dopuszcza się wiaty na samochody osobowe o max. wysokości nie wyższej niż 3,5m;

h) dopuszcza się przekształcenie parterów budynków mieszkalnych i budynków go-spodarczych na cele usługowe;

i) dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzyszące funkcji podstawowej terenu oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) dla zabudowy zagrodowej:

a) nakazuje się dla przebudowywanej zabudowy mieszkalnej max.wysokość nie przekraczającą 6,0 m do okapu dachu i 10,5 m do kalenicy; do 3 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu jednej kondygnacji w poddasze użytkowe;

b) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkalnej max.wysokość zabudowy nie przekraczającą 4,5m do okapu dachu i 9,0 m do kalenicy; do 2 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu jednej kondygnacji w poddasze użytkowe;

c) nakazuje się dla nowej zabudowy oraz istniejącej poddawanej przebudowie lub rozbudowie zasadniczy dach budynków mieszkalnych (głównych) dwuspadowy, o jedna-kowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°; kryty dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym, brązowym, szarym lub czarnym;

d) nakazuje się dla nowych budynków gospodarczych i garaży max. wysokość nie przekraczającą 6,0m; ograniczoną do 1 kondygnacji nadziemnej;

e) nakazuje się nawiązanie wystroju architektonicznego budynku gospodarczego i garażu do budynku mieszkalnego;

f) nakazuje się elewacje ścian tynkowane; kamienne elementy w kolorze naturalnym;

g) nakazuje się zapewnienie min.2 miejsc postojowych na samochody osobowe na terenie działki;

h) nakazuje się ograniczenia uciążliwego oddziaływania działalności rolniczej i usługowej do granic terenu określonego tytułem prawnym do użytkowania;

i) zakazuje się lokalizacji inwestycji (przedsięwzięć) związanych z hodowlą zwierząt zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i dla których sporządzenie raportu może być wymagane (odpowiednio: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko);

j) zakazuje się prowadzenia chowu zwierząt w technologii bezściółkowej;

k) dopuszcza się przekształcenie parterów budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych na cele usługowe;

l) dopuszcza się lokalizację wiat na samochody osobowe i sprzęt rolniczy o max.wysokości nie wyższej niż 4,5m;

m) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej terenu oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) dopuszcza się podziały nieruchomości pod warunkiem zapewnienia dla wydzielonych działek obsługi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających min.8,0m. i szerokości jezdni min. 5,0m., spełniającymi wymogi dróg pożarowych; jednocześnie powierzchnia nowych dzia-łek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną nie może być mniejsza niż 500 m2, a pod zabudowę zagrodową 1500m2.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MR,MN,U; 2MR,MN,U; 4MR,MN,U; 5MR,MN,U; 10MR,MN,U; 11MR,MN,U; 12MR,MN,U o podstawowym prze-znaczeniu dla zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) warunki i zasady realizacji zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wg § 6 ust.1 pkt.1,2,3,4,

2) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usługowej w budynku - do 30% powierzchni użytkowej budynku;

3) nakazuje się ograniczenie uciążliwego oddziaływania usług do granic terenu określonego tytułem prawnym do użytkowania;

4) zakazuje się lokalizacji usług rzemiosła produkcyjnego i usługowego zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalenie obowiązku spo-rządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane (odpowiednio: przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko);

5) dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie 11MR,MN,U (dom nr 101,1810, nr rej.: 1673/66 z 23.09.1966 i zagroda nr 109/110, XIX, nr rej.: 1674/66 z 23.09.1966) obowiązują ustalenia wg § 8 ust.2

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 3UH o podstawowym przeznaczeniu dla usług handlu ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do istniejącej zabudowy;

2) utrzymuje się istniejącą parterową zabudowę usługową; istniejąca zabudowa może podlegać rozbudowie poziomej ;

3) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną min. 30%; a powierzchnię zabudowaną działki – max.65%;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej terenu, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleń urządzoną na niezabudowanej części terenu.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9P,S,U o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy produkcji, składów, usług i dopuszczalnym przeznaczeniu dla zabudowy obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;na terenach istniejącej zabudowy na których na rysunku planu nie określono linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0m od frontowej granicy działki;

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną min.10%; a powierzchnię zabudowaną działki – max 70%;

3) nakazuje się max. wysokość zabudowy nie przekraczającą 11,0 m; zasadnicze dachy budynków płaskie o nachyleniu do 10°;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń punktowych wyższych od zabudowy (maszty reklamowe, urządzenia technologiczne, itp.);

5) zakazuje się lokalizacji inwestycji związanych z hodowlą zwierząt zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (odpo-wiednio: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko);

6) dopuszcza się wiaty o max. wysokości nie wyższej niż 7,0m;

7) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej terenu; obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleń o charakterze izolacyjnym;

8) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych w odległości min.5,0m od granicy działki sąsiedniej, nie mniej jednak niż 15,0m od istniejących budynków mieszkalnych;

9) nakazuje się wprowadzić wzdłuż granic z terenami sąsiedniej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej pasy zieleni średnio i wysokopiennej w min. 50% zimozielonej.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13G o podstawowym prze-znaczeniu dla infrastruktury technicznej urządzeń gazownictwa ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się wysokość budynków, obiektów budowlanych i urządzeń nie przekraczającą 4,0m;

2) nakazuje się powierzchnię zabudowy max.80% powierzchni terenu, a powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% ogólnej powierzchni;

3) dopuszcza się obiekty i urządzenia funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14K o podstawowym prze-znaczeniu dla infrastruktury technicznej urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się budowę oczyszczalni ścieków lub budowę urządzeń pompowni sieciowej i tranzytowej wraz siecią kanalizacji sanitarnej;

2) nakazuje się wysokość budynków, obiektów budowlanych i urządzeń nie przekraczającą 5,0m;

3) nakazuje się powierzchnię zabudowy max.80% powierzchni terenu, a powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% ogólnej powierzchni;

4) dopuszcza się obiekty i urządzenia funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej.

5) dopuszcza się nasadzenia zieleni (o charakterze izolacyjnym);

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 15ZL,R; 16ZL,R; 18ZL,R o podstawowym przeznaczeniu dla lasów i zadrzewień ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zalesienie terenów rolnych z gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem;

2) nakazuje się gospodarkę leśną prowadzić w oparciu o przepisy odrębne;

3) zakazuje się prowadzenie przez tereny leśne nowych sieci infrastruktury technicznej za wyjątkiem lokalizacji elementów i obiektów proekologicznych układów kanalizacji deszczowej np. rowów melioracyjnych oraz urządzeń przeciwpowodziowych (wały,in.);

4) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) na terenie oznaczonym symbolem 15.ZL,R obejmującym zrekultywowane składowisko odpadów dopuszcza się powiększenie zalesienia do granic terenu.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP o podstawowym prze-znaczeniu dla zieleni parkowej ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zieleń wykształcić w formie zieleni średniowysokiej i niskiej, z nasadzeniami w części drzew i krzewów zimozielonych;

2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu;

3) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych.

9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZŁ o podstawowym prze-znaczeniu dla zieleni łęgowej i przywodnej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych;

2) zakazuje się zmiany sposobu użytkowania;

3) dopuszcza się realizację urządzeń przeciwpowodziowych.

10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL o podstawowym przeznaczeniu dla lasów i zadrzewień ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się gospodarkę leśną prowadzić w oparciu o przepisy odrębne;

2) zakazuje się prowadzenie przez tereny leśne nowych sieci infrastruktury technicznej za wyjątkiem lokalizacji elementów i obiektów proekologicznych układów kanalizacji deszczowej np. rowów melioracyjnych oraz urządzeń przeciwpowodziowych (wały,in.);

3) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R i R1 o podstawowym przeznaczeniu rolniczym ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się utrzymanie istniejącego zagospodarowania polnołąkowego (użytki rolne);

2) nakazuje się utrzymanie istniejących dróg transportu rolnego; istniejących cieków wodnych; utrzymanie istniejących terenów zieleni w formie remiz śródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastającej brzegi cieków wodnych; dopuszcza się przeznaczenie istniejących nieużytków do rekultywacji w kierunku leśnym;

3) dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolem R budowę obiektów gospodarczych związanych z obsługą funkcji rolniczej o max.wysokości nie przekraczającej 7,0 m ;

4) dopuszcza się przebudowę istniejących dróg transportu rolnego oraz budowę nowych dróg;

5) utrzymuje się istniejące wody otwarte (w tym: rowy) oraz zieleń wysoką (w tym w formie pasów wiatrochronnych);

6) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych pasów wiatrochronnych;

7) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację punktowych obiektów infrastruktury technicznej w tym masztów antenowych telefonii komórkowej nie zmieniających zasadniczego przeznaczenia terenu;

8) na terenach oznaczonych symbolem R1 (położonych w granicach złoża kruszywa naturalnego) zakazuje się lokalizacji zabudowy.

12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS o podstawowym przeznaczeniu dla wód powierzchniowych śródlądowych ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu wody otwarte z możliwością ich regulacji i umocnienia brzegów;

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zieleni ukształtowanej wzdłuż brzegów;

3) dopuszcza się wprowadzenie urządzeń regulacyjno-przeciwpowodziowych

4) tereny wód otwartych stanowiące podstawowy element ekosystemu wodnego podlegają szczególnej ochronie w zakresie wprowadzenia zanieczyszczeń do wód i antropopresji oddziałującej na w/w ekosystem.

Rozdział 2.
Ustalenia dot. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 7. Ustala się następujące zasady:

1) nakazuje się ograniczenie uciążliwego oddziaływania produkcji, składów, usług i działalności rolniczej do granic terenu określonego tytułem prawnym do użytkowania;

2) zakazuje się lokalizacji inwestycji związanych z hodowlą zwierząt zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (odpowiednio: zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko);

3) nakazuje się ogrzewanie budynków poprzez niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze;

4) nakazuje się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do szczelnych zbiorników wybieralnych), a ścieków opadowych do kanalizacji deszczowej, przy czym z dróg publicznych i utwardzonych parkingów po ich uprzednim podczyszczeniu;

5) nakazuje się prowadzenie gospodarki ściekami przemysłowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zapewniając zachowanie norm jakości wód;

6) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami szczególnymi zakładając ich minimalizację i odzysk;

7) nakazuje się dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, na terenach MN jak dla zabudowy mieszka-niowej jednorodzinnej, na terenach RM jak dla zabudowy zagrodowej, na terenach MR,MN,U jak dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

8) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt powiadomić niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe Wójta Łambinowic;

9) ochronie podlega złoże surowców mineralnych „Drogoszów” w zachodniej części wsi (w granicach określonych na rysunku planu).

Rozdział 3.
Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§ 8. 1. Ochronie i opiece nad zabytkami podlegają obiekty wpisane do rejestru zabytków:

1) dom nr 101,1810, nr rej.: 1673/66 z 23.09.1966,ogrodzenie z bramą i furtą, nr rej.: j.w.

2) zagroda nr 109/110, XIX, nr rej.: 1674/66 z 23.09.1966; domy, ogrodzenie z bramą i furtą.

2. Dla zabytków określonych w ust. 1 zakres ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania lub restauracji historycznie ukształtowanej:

1) bryły obiektów, w tym dachu, co do ich kształtu i materiału;

2) podziałów architektonicznych elewacji i wystroju detalem architektonicznym;

3) stolarki okiennej i drzwiowej z drewnem jako podstawowym materiałem oraz hi-storycznym układem podziałowym skrzydeł okiennych i drzwiowych;

4) obiektów i elementów zagospodarowania otoczenia zabytku w tym historycznych ogrodzeń, układów zieleni, komunikacyjnych nawierzchni utwardzonych, obiektów i urządzeń małej architektury oraz elementów infrastruktury technicznej (lampy oświetle-nia, itp.).

3. Dla obiektów wyszczególnionych w ust.1 obowiązują nakazy i ustalenia dotyczące badań, prac i robót oraz innych działań przy zabytkach określone w przepisach o ochronie zabytków.

4. Ochronie podlegają stanowiska archeologiczne określone na rysunku planu (wg numeracji zawartych w kartach ewidencji stanowisk archeologicznych OWKZ):

1) “Jasienica Dolna stan. 7” oznaczone na rysunku planu (ślad osadnictwa z wczesnego średniowiecza);

2) “Jasienica Dolna stan. 8” oznaczone na rysunku planu (ślad osadnictwa z epoki kamienia);

3) “Jasienica Dolna stan. 9” oznaczone na rysunku planu (ślad osadnictwa z średniowiecza);

4) “Jasienica Dolna stan.10” oznaczone na rysunku planu (ślad osadnictwa z pradziejów);

5) “Jasienica Dolna stan.11” oznaczone na rysunku planu (ślad osadnictwa z średniowiecza)

6) “Jasienica Dolna stan.12” oznaczone na rysunku planu (ślad osadnictwa z średniowiecza)

7) “Jasienica Dolna stan.13” oznaczone na rysunku planu (ślad osadnictwa z epoki kamienia).

5. Prace ziemne w zabytku archeologicznym i jego otoczeniu należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, a po odkryciu nawarstwień kulturowych przeprowadzić badania ratownicze; przed w/w należy uzyskać pozwolenia konserwatorskie na prace w zabytku.

6. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych wymaga:

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Łambinowic.

Rozdział 4.
Ustalenia dot. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 9. Ustala się następujące zasady i wymagania:

1) na obszarze zabudowanym, w przestrzeni publicznej dróg publicznych na terenach oznaczonych symbolami KDZ; KDd i na terenach parkingów dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych i reklam (na nośnikach o wysokości nie przekraczającej 6,0m) oraz dodatkowych nasadzeń zieleni;

2) zakazuje się nadwieszania elementów informacyjnych i nośników reklamowych nad ulicami z wyjątkiem czasowych dekoracji świątecznych;

3) nakazuje się dostosowanie nośników reklamowych umieszczanych na budynkach do wielkości, kolorystyki i wystroju elewacji oraz nieprzesłanianie detalu architektonicznego budynku.

Rozdział 5.
Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (w tym te-renów i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi).

§ 10. 1. Ochronie podlega położony w całości w granicach planu Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 338 „Subzbiornik Paczków-Niemodlin”, stanowiący obszar wysokiej ochrony wód podziemnych w zakresie wynikającym z ustaleń planu i przepisów szczególnych.

2. Ochronie podlega położony w granicach planu potencjalny park kulturowy “Dolina Nysy Kłodzkiej” (w granicach określonych na rysunku planu) stanowiący obszar wysokiej ochrony krajobrazu, powinien uwzględniać nakazy i zakazy określone w przepisach szczególnych.

3. Teren objęty planem położony jest w całości w strefie ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody dla miasta Wrocławia zatwierdzonej decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLShwI 053/17/74 z 31 marca 1974r.

4. W strefie ochronnej określonej w pkt.2 należy przestrzegać obowiązujących zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających z w/w decyzji i przepisów szczególnych.

5. Wzdłuż cieków naturalnych i sztucznych zakazuje się wprowadzania zabudowy w pasach terenu o szerokości min.5m (licząc od górnej krawędzi brzegu cieków) w celu umożliwienia administratorom cieków wykonywania prac remontowo-administracyjnych.

Rozdział 6.
Ustalenia dot. zasad i warunków podziału nieruchomości.

§ 11. Ustala się następujące zasady i warunki:

1) podział terenu dokonać zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się podziały nieruchomości wg zasad określonych w ustaleniach szczegółowych w § 6.

Rozdział 7.
Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 12. Ustala się następujące zasady:

1) utrzymuje się podstawowy układ dróg (ulic) publicznych oparty na:

a) istniejącej drodze wojewódzkiej 406 w klasie „Z” oznaczonej symbolem KDZ.;

b) istniejącej drodze powiatowej 1531 w klasie „Z” oznaczonej symbolem KDZ..;

c) istniejącej drodze powiatowej 1534 w klasie „Z” oznaczonej symbolem KDZ.;

d) istniejącej drodze powiatowej 1605 w klasie „Z” oznaczonej symbolem KDZ.;

e) układzie istniejących i projektowanych dróg dojazdowych w klasie „D” oznaczonych symbolem KDd oraz dróg dojazdowych wewnętrznych oznaczonych symbolem KDw;

2) zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Łambinowice dopuszcza się budowę obejścia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 406 przy czym ostateczny przebieg i warunki realizacyjne ustalone zostaną w oparciu o przepisy szczególne;

3) parametry dróg publicznych powinny być zgodne z przepisami szczególnymi (warunkami technicznymi dróg);

4) sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy wykonywać poza pasem drogowym dróg;

5) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządcy drogi, w liniach rozgraniczenia dróg publicznych prowadzenie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

6) dla terenów o funkcjach mieszkaniowych i oświatowych graniczących z drogą wojewódzką nr 406 nakazuje się wprowadzenie przez inwestorów urządzeń minimalizujących negatywne oddziaływanie hałasu komunikacyjnego dróg publicznych;

7) uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną;

8) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych;

9) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

10) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

11) sieci infrastruktury technicznej realizować jako podziemne;

12) dopuszcza się budowę układu elektroenergetycznego WN,ŚN,NN;

13) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych WN/NN i innych obiektów i urządzeń elektroenergetycznych przy zachowaniu właściwych warunków technicznych i wymogów prawa energetycznego;

14) dopuszcza się wykorzystanie linii sieci elektroenergetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych i internetowej;

15) nakazuje się lokalizację linii 110 kV Tułowice – Hajduki wg rysunku planu (z dopuszczeniem korekt jej przebiegu w granicach działki)

Rozdział 8.
Ustalenia dot. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 13. Ustala się następujące warunki:

1) do czasu realizacji ustaleń miejscowego planu, tereny przewidziane do nowego przeznaczenia mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy; pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania dróg publicznych i uzbrojenia w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowego planu;

2) wprowadza się zakaz realizacji obiektów kubaturowych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu;

3) zakazuje się budowy obiektów tymczasowych.

Dział III.
OPŁATY OD WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

§ 14. Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

1) dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę w wysokości 30%.

Dział IV.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gawlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.1.png

P-01

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.2.png

P-02

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.3.png

P-03

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.4.png

P-04

Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.5.png

P-05

Załącznik Nr 1.6 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.6.png

P-06

Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.7.png

P-07

Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.8.png

P-08

Załącznik Nr 1.9 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.9.png

P-09

Załącznik Nr 1.10 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.10.png

P-10

Załącznik Nr 1.11 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.11.png

P-11

Załącznik Nr 1.12 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.12.png

P-12

Załącznik Nr 1.13 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.13.png

P-13

Załącznik Nr 1.14 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.14.png

P-14

Załącznik Nr 1.15 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.15.png

P-15

Załącznik Nr 1.16 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.16.png

P-16

Załącznik Nr 1.17 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.17.png

P-17

Załącznik Nr 1.18 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.18.png

P-18

Załącznik Nr 1.19 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.19.png

P-19

Załącznik Nr 1.20 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.20.png

P-20

Załącznik Nr 1.21 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.21.png

P-21

Załącznik Nr 1.22 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.22.png

P-22

Załącznik Nr 1.23 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.23.png

P-23

Załącznik Nr 1.24 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.24.png

P-24

Załącznik Nr 1.25 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.25.png

P-25

Załącznik Nr 1.26 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.26.png

P-26

Załącznik Nr 1.27 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.27.png

P-27

Załącznik Nr 1.28 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.28.png

P-28

Załącznik Nr 1.29 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.29.png

P-29

Załącznik Nr 1.30 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.30.png

P-30

Załącznik Nr 1.31 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.31.png

P-31

Załącznik Nr 1.32 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.32.png

P-32

Załącznik Nr 1.33 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.33.png

P-33

Załącznik Nr 1.34 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.34.png

P-34

Załącznik Nr 1.35 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.35.png

P-35

Załącznik Nr 1.36 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.36.png

P-36

Załącznik Nr 1.37 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.37.png

P-37

Załącznik Nr 1.38 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.38.png

P-38

Załącznik Nr 1.39 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.39.png

P-39

Załącznik Nr 1.40 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.40.png

P-40

Załącznik Nr 1.41 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.41.png

P-41

Załącznik Nr 1.42 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.42.png

P-42

Załącznik Nr 1.43 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.43.png

P-43

Załącznik Nr 1.44 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.44.png

P-44

Załącznik Nr 1.45 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.45.png

P-45

Załącznik Nr 1.46 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.46.png

P-46

Załącznik Nr 1.47 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.47.png

P-47

Załącznik Nr 1.48 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.48.png

P-48

Załącznik Nr 1.49 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.49.png

P-49

Załącznik Nr 1.50 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.50.png

P-50

Załącznik Nr 1.51 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.51.png

P-51

Załącznik Nr 1.52 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.52.png

P-52

Załącznik Nr 1.53 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.53.png

P-53

Załącznik Nr 1.54 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.54.png

P-54

Załącznik Nr 1.55 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.55.png

P-55

Załącznik Nr 1.56 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.56.png

P-56

Załącznik Nr 1.57 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.57.png

P-57

Załącznik Nr 1.58 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.58.png

P-58

Załącznik Nr 1.59 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.59.png

P-59

Załącznik Nr 1.60 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.60.png

P-60

Załącznik Nr 1.61 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.61.png

P-61

Załącznik Nr 1.62 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.62.png

P-62

Załącznik Nr 1.63 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.63.png

P-63

Załącznik Nr 1.64 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.64.png

P-64

Załącznik Nr 1.65 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.65.png

P-65

Załącznik Nr 1.66 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.66.png

P-66

Załącznik Nr 1.67 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.67.png

P-67

Załącznik Nr 1.68 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.68.png

P-68

Załącznik Nr 1.69 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.69.png

P-69

Załącznik Nr 1.70 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.70.png

P-70

Załącznik Nr 1.71 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.71.png

P-71

Załącznik Nr 1.72 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.72.png

P-72

Załącznik Nr 1.73 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.73.png

P-73

Załącznik Nr 1.74 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.74.png

P-74


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienica, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art.20 ust.1 w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art.167 ust.2 pkt.1 ustawy 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Gminy w Łambinowicach rozstrzyga co następuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-strzennego wsi Jasienica zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1.1 Zadania własne gminy

Zadania własne gminy obejmują drogi publiczne projektowane wraz z infrastruktu-rą obejmującą wodociąg, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną:

- drogi dojazdowe projektowane o parametrach określonych w tekście planu dla dróg publicznych oznaczone symbolami KDd o długości 100 m;

- sieć wodociągowa o długości 99 m,

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 99 m,

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2039 m,

- proj. rurociąg tłoczny ścieków o długości 1100 m.

1.2 Sposób realizacji.

Realizacja w/w zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb zamówień pu-blicznych. Zdania te powinny być uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym i wprowadzone do wieloletniego planu finansowego (ok. 15 lat). Zadania realizowane będą siłami własnymi.

2. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Źródłem finansowania zadań określonych w pkt.1.1 będą:

- dochody własne,

- dotacje,

- kredyty, pożyczki preferencyjne,

- środki pomocowe UE.

Przewiduje się, że potencjalny udział innych inwestorów w finansowaniu w/w zadań może przekroczyć 30% nakładu finansowego.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/243/10
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego wsi Jasienica Dolna

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237),

Biorąc pod uwagę stanowisko Wójta o niezgłoszeniu uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama