reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/665/10 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010r. Nr 28 poz. 142 , poz. 146) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005r. Nr 238, poz. 2390, Dz. U z 2006 Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1394, Dz. U. z 2009r., Nr 31, poz. 206, Nr 97 poz. 804, Dz. U. z 2010r. Nr 75 poz. 474), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dotacji, rozumie się przez to dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2) zabytku, rozumie się przez to zabytek zdefiniowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy Miasto Brzeg, wpisany indywidualnie do rejestru zabytków prowadzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

3) ustawie, rozumie się przez to ustawę d dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami),

4) gminie, rozumie się przez to Gminę Miasto Brzeg.

§ 2.

1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, jeżeli:

1) zabytek znajduje się w złym stanie technicznym,

2) zabytek posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy.

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w art. 71 ust.1 Ustawy.

3. Dotacja może być udzielona na:

1) nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji,

2) nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały zakończone w roku poprzedzającym rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§ 3.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 4.

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych, o których mowa w §3.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia interwencyjnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Dotacja nie może zostać udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne uprawnione organy wynosi 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 5.

1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem ust.3, załącza się:

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji obejmującej nakłady określone w art. 77 pkt 1-6 Ustawy nie załącza się dokumentów wymienionych w ust.2 pkt 4 i pkt 5.

4. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały zakończone w roku poprzedzającym rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji, załącza się:

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

3) opis i zakres przeprowadzonych prac lub robót, harmonogram oraz kosztorys przeprowadzonych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów,

7) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z wykonawcą robót i prac oraz dokumentu potwierdzającego wyłonienie tego wykonawcy na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli zastosowanie tych przepisów jest uzasadnione wartością zadania.

8) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię końcowego protokółu odbioru robót i prac,

9) potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur/rachunków za wykonane prace lub roboty wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w §2 ust.3 pkt 2) obejmującej nakłady określone w art. 77 pkt 1-6 Ustawy załącza się dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1), 2), 4), 5), 6), i 7) oraz potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur/rachunków za wykonanie prac z zakresu, o którym mowa w art. 77 pkt 1-6 Ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty.

6. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien załączyć informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych odrębnymi przepisami.

7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6.

1. Wnioski o dotację, zawierające wszystkie dokumenty, określone w §5 składa się Burmistrzowi Miasta Brzegu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne konieczne w celu zachowania zabytku, o których mowa w §4 ust.3.

3. Wnioski zweryfikowane przez Burmistrza Miasta Brzegu, po złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o posiadaniu wkładu własnego, na wykonanie prac objętych wnioskiem, w przypadku wniosków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt.1, stanowią podstawę do przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom, w miarę posiadanych w budżecie środków na ten cel.

4. W uchwale Rady Miejskiej przyznającej dotację, określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji, wyrażoną również procentowo w stosunku do wartości zadania według zakresu określonego w złożonym wniosku.

5. Uchwałę, o której mowa w ust. 4, ogłasza się na stronie internetowej gminy Miasto Brzeg.

§ 7.

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz - w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1- zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli zastosowanie tych przepisów jest uzasadnione wartością zadania.

2) wysokość dotacji i tryb jej płatności,

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) sposób kontroli należytego wykorzystania dotacji, oraz zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie terminami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

§ 8.

1. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu udzielono dotacji, składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Miasta Brzegu.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 9.

W przypadku stwierdzenia:

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości podmiot, któremu udzielono dotacji ma obowiązek jej zwrotu wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym umową, o której mowa w § 7.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwała NLII/564/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/665/10
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/665/10
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama