reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 12 lipca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Udzielenie wymienionych ulg może nastąpić jedynie po uregulowaniu przez dłużnika równowartości podatku VAT, jeżeli w związku z wystawioną fakturą VAT wierzyciel zapłacił ten podatek.

2. Udzielenie ulgi odnośnie do należności, o której mowa w ust.1, której zapłata jest obowiązkiem więcej niż jednej osoby, może nastąpić jedynie wtedy, gdy przesłanki jej udzielenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi do upływu terminu zapłaty określonego przez przyznającego ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości rat ustalonych przez przyznającego ulgę, pozostały do zapłaty dług staje się natychmiast wymagalny wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 2. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 1 ust. 1, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może nastąpić jedynie wtedy, gdy ulgi te:

1)nie stanowią pomocy publicznej,

2)stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.),

3)stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.),

4)stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.).

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wypełnionego formularza, informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311), w tym w szczególności:

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)sprawozdań finansowych za okres trzech lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia.

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jaką otrzymał w ciągu danego roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających lat obrotowych lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie trzech lat budżetowych w danym państwie członkowskim albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

3)oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.),

4)informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP,

5)informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy załącznika Nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu/ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz.Urz. WE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.),

6)informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.),

7)informacji dotyczącej klasy PKD, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)

§ 3. 1. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej do zapłaty kwoty.

§ 4. Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminu spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.

§ 5. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym, mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:

1)osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,

2)osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego możnaby egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przeszła z mocy prawa na inne osoby,

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone jedynie wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. Jeśli jednak wśród tych zobowiązanych są osoby prowadzące działalność gospodarczą, możliwe jest udzielenie określonych w § 1 ust. 1 ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym, które:

1)nie stanowią pomocy publicznej,

2)stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.),

3)stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.),

4)stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 6. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, są uprawnieni:

1)Burmistrz Kolonowskiego - w odniesieniu do należności Gminy Kolonowskie wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w zakresie których jest on właściwy, bez ograniczenia kwoty,

2)kierownik jednostki podległej - w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych dotyczących danej jednostki podległej, do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok rozporządzeniem Rady Ministrów.

§ 7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Kolonowskiego lub kierownika jednostki podległej, w oparciu o przepisy prawa cywilnego.

§ 8. 1. Kierownik jednostki podległej przedstawia Burmistrzowi Kolonowskiego sporządzone narastająco sprawozdanie dotyczące umorzonych należności mających charakter cywilnoprawny i udzielonych na zasadach określonych w niniejszej uchwale w okresach półrocznych według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie 30 dni od zakończenia okresów sprawozdawczych.

2. Burmistrz Kolonowskiego w sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia Radzie Miejskiej w Kolonowskiem informację o wielkości udzielonych ulg według stanu na 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIX/203/06 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Klimas

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama