reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/731/10 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Nysy dla studentów z Nysy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Nysy dla studentów, określający zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.

§ 2. Stypendium Burmistrza Nysy, będące uhonorowaniem i wsparciem osób osiągających najwyższe wyniki w nauce, przyznawane jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Nysa i studiują na uczelniach w Nysie, utworzonych i prowadzących studia wyższe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.).

§ 3. 1. Stypendium Burmistrza Nysy, zwane dalej stypendium, może być przyznane studentom, o których mowa w § 2, spełniającym następujące kryteria:

1) 1) w przypadku studentów innych niż studenci I roku - posiadającym średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane zgodnie z wnioskiem, nie niższą niż 4,60;

2) w przypadku studentów I roku - wytypowanym przez uczelnię studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. W danym roku akademickim stypendium może być przyznane:

1) w przypadku studentów innych niż studenci I roku - maksymalnie dziesięciu procentom studentów danej uczelni zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Nysa i studiujących w Nysie, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu studentom z jednej uczelni, posiadającym najwyższą średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane zgodnie z wnioskiem, nie niższą jednak niż określona w ust. 1 pkt 1,

2) w przypadku studentów I roku - maksymalnie dziesięciu procentom studentów I roku danej uczelni zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Nysa i studiujących w Nysie, nie więcej jednak niż dziesięciu studentom z jednej uczelni, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Student może otrzymać stypendium z tytułu kształcenia tylko na jednej uczelni.

§ 4. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek.

2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:

1) w przypadku studentów innych niż studenci I roku - władze uczelni mających siedzibę na terenie Gminy Nysa lub utworzoną na terenie Gminy Nysa zamiejscową jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem, że w danym roku akademickim jedna uczelnia może złożyć wniosek obejmujący liczbę studentów tej uczelni nie większą niż wynikająca z § 3 ust. 2 pkt 1,

2) w przypadku studentów rozpoczynających kształcenie na I roku - władze uczelni mających siedzibę na terenie Gminy Nysa lub utworzoną na terenie Gminy Nysa zamiejscową jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem, że w danym roku akademickim jedna uczelnia może złożyć wniosek obejmujący liczbę studentów tej uczelni nie większą niż wynikająca z § 3 ust. 2 pkt 2.

3. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

1) nazwę uczelni,

2) dane osobowe studenta,

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wskazującego miejsce stałego zameldowania studenta na terenie Gminy Nysa,

4) kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), poświadczających spełnienie przez studenta wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1,

5) oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,

6) w przypadku stosowania przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen (np. skali punktowej) - przedstawienie także pełnej skali, jaka obejmuje dany system oceniania, w formie dokumentu lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

7) podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu uczelni oraz podpis studenta, którego wniosek dotyczy,

8) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane stypendium.

4. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać na druku, według wzoru określonego w załączniku do uchwały.

5. Wnioski o przyznanie stypendium kierowane do Burmistrza Nysy należy składać w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15, w terminie do dnia 20 października tego roku, w którym ma być przyznane stypendium. O zachowaniu terminu decyduje faktyczna data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Nysie.

6. Wniosek o przyznanie stypendium nie zawierający danych, o których mowa w ust. 2 lub złożony po terminie, o którym mowa w ust. 4, nie podlega ocenie i nie jest rozpatrywany.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są przez Burmistrza Nysa przy pomocy Komisji Stypendialnej, którą w każdym roku powołuje Burmistrz Nysy osobnym zarządzeniem.

2. Komisja Stypendialna w terminie 14 dni od upływu terminu do składania wniosków przeprowadza badanie wniosków o przyznanie stypendium pod kątem spełnienia wymogów formalnych, po czym zweryfikowane wnioski przedkłada Burmistrzowi Nysy.

3. Decyzję o przyznaniu i wypłacie stypendium podejmuje Burmistrz Nysy.

§ 6. 1. Stypendium w formie pieniężnej przyznaje się studentom na okres od dnia 1 października do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem, że studentom ostatniego roku studiów, kończących się zgodnie z planem semestrem zimowym stypendium przyznaje się na okres od dnia 1 października do 28 lutego.

2. Stypendium wypłaca się w równych ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie, z tym że stypendium za miesiąc październik wypłacane jest w terminie wypłaty stypendium za miesiąc listopad.

3. Wypłaty stypendiów dokonuje się z budżetu Gminy Nysa bezpośrednio na rzecz studentów, na wskazany przez nich rachunek bankowy lub do rąk własnych w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

§ 7. 1. Student - stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w następujących przypadkach:

1) skreślenia z listy studentów,

2) przerwania studiów,

3) skorzystania z urlopu od zajęć w uczelni (tzw. urlopu dziekańskiego),

4) ukończenia studiów,

5) zrzeczenia się prawa do stypendium,

6) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,

7) wymeldowania studenta z pobytu stałego na terenie Gminy Nysa.

2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 wnioskodawca, o którym mowa w § 4 ust. 1, jak również sam student pobierający stypendium, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Burmistrza Nysy

3. Utrata prawa do stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności wymienione w ust. 1.

4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, za okres od daty utraty prawa do jego otrzymywania określonej w ust. 3, traktuje się jako świadczenie nienależne, podlegające zwrotowi na rachunek Gminy Nysa. Student - stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wraz z odsetkami ustawowymi w razie nie dochowania tego terminu.

§ 8. Osoba, której przyznano stypendium, zobowiązana jest do końca lutego roku akademickiego, za który przyznano stypendium, przekazać do Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie zaświadczenie o tym, że jest studentem kolejnego, programowo wyższego semestru. Nie przedłożenie takiego zaświadczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium do czasu doręczenia Burmistrzowi Nysy wymaganego zaświadczenia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Zapotoczny

Prezes PFR Portal PPK sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama