| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Kietrz, lub działających na rzecz mieszkańców Gminy Kietrz, zwanych dalej "organizacjami", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dale "ustawą":

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacji akcie.

§ 3. 1. Konsultacje w sprawach wskazanych w §2 ogłasza i przeprowadza Burmistrz Kietrza.

2. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Gminy Kietrz działalność pożytku publicznego,

2) umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

3. Wraz z ogłoszeniem umieszcza się właściwy projekt będący przedmiotem konsultacji.

§ 4. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzania konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Burmistrz Kietrza.

2. Burmistrz Kietrza określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę konsultacji,

5) wzór formularza zgłaszania opinii,

6) sposób ogłoszenia wyników konsultacji.

§ 5. 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje w przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni.

2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temat konsultacji i wynik konsultacji.

3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

6. Wynik z przeprowadzonej konsultacji w danym zakresie niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »