| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/243/10 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 23 września 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) i w oparciu o art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, zwaną dalej radą lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej " organizacjami" , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Konsultacje z radą lub organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu projektów aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej " ustawą", a mianowicie:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) programu współpracy z organizacjami.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacji akcie.

§ 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter ogólny, dotyczący ogółu organizacji działających na terenie Gminy Komprachcice lub środowiskowy, dotyczący określonych organizacji działających na terenie Gminy Komprachcice.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza Wójt lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) ustnej w drodze spotkań z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Gminy Komprachcice działalność pożytku publicznego;

2) pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, stanowiącego załącznik do uchwały.

3. Formularz zgłaszania opinii Wójt Gminy przesyła organizacjom lub umieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy w Komprachcicach.

§ 5. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Wójt Gminy Komprachcice.

2. Wójt Gminy Komprachcice określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji oraz cele i skutki projektowanego rozstrzygnięcia;

2) terytorialny zasięg konsultacji;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) formę konsultacji;

5) zakres konsultacji;

6) wzór formularza zgłaszania opinii;

7) sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.

3. Informacje o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazane są dane określone w ust. 2, Wójt Gminy publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach - dalej zwanym BIP, oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach w miejscu przeznaczonym do umieszczania ogłoszeń oraz przekazuje ją radzie lub organizacjom. Informacje powyższe Wójt Gminy może zamieścić w lokalnej prasie.

4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji, temat konsultacji oraz wyniki konsultacji.

5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania, w protokole umieszcza się dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie, a także dołącza się listę obecności.

§ 6. 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

2. Wójt Gminy w terminie 5 dni od zakończenia konsultacji podejmuje decyzję co do uwzględnienia lub odrzucenia propozycji zgłoszonych w ramach konsultacji przez radę lub organizacje, a o podjętej decyzji informuje w BIP oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/243/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 23 września 2010 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

-Podmiot zgłaszający

-.............................................................

-Osoba upoważniona do reprezentacji

-.............................................................

-Telefon

-.............................................................

-E-mail lub adres pocztowy

-.............................................................

-Element współpracy, którego dotyczy proponowana zmiana, - opinia z uzasadnieniem.

-.............................................................

Uwaga: jedynie propozycje zmian / opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający będą uwzględniane w procesie konsultacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »