| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/402/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 22 lipca 2010r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1) ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 )2) ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości.

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania na ich terenach porządku, czystości oraz należytego stanu higieniczno-sanitarnego w zakresie określonym w ustawie oraz:

1)dokonywania nie rzadziej niż dwukrotnie w ciągu roku wymiany piasku w ogólnie dostępnych piaskownicach, zabezpieczenia piaskownic przed dostępem zwierząt,

2)usuwania z terenu nieruchomości pozostałości po remontach budynków,

3)uprzątania z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości śniegu, błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych.

2. Dla potrzeb segregacji odpadów komunalnych na terenie całej gminy rozstawia się ogólnodostępne pojemniki do ich segregacji.

3. Odbiór posegregowanych odpadów komunalnych, z poszczególnych nieruchomości będzie się odbywał w osobnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w miejscach utwardzonych i skanalizowanych, gwarantujących odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, wyposażonej w separator piasku i olejów lub do zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawy samochodów poza warsztatami mogą odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości dla sąsiadów, a powstałe odpady należy gromadzić w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki, worki lub kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości wynikającej z ich pojemności, z ilości osób przebywających na terenie danej nieruchomości i ustalonej częstotliwości wywozu, utrzymywać je w dobrym stanie sanitarnym i technicznym aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla środowiska, porządku i zdrowia użytkowników.

2. Odpady komunalne powstające na terenach nieruchomości powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu szczelnych, posiadających zamykane otwory wrzutowe i przystosowanych do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy samochodowe, pojemnikach o pojemnościach: 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 5 m3 i 7 m3.

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie :

1)pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych,

2)specjalistycznych pojemników na odpady segregowane,

3)worków foliowych przystosowanych do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych,

4. Nieczystości ciekłe nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub do przydomowych oczyszczalni ścieków należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych.

5. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

1)w budynkach jednorodzinnych, dla gospodarstwa domowego co najmniej 30 l na osobę,

2)w budynkach wielorodzinnych pojemniki o poj. 1100 l na 12 rodzin,

3)dla szkół 5 l na każde dziecko i pracownika,

4)dla przedszkoli i żłobków 3 l na każde dziecko i pracownika,

5)dla sklepów 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,

6)dla lokali gastronomicznych 2 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

7)dla przedsiębiorców 10 l na jedno miejsce pracy,

8)dla punktów handlowych i punktów gastronomicznych poza lokalami 60 l,

9)kosze do zbierania odpadów przy drogach publicznych o poj. od 10 do 60 l,

10)dla cmentarzy pojemniki o poj. 1100 l oraz 5 m3,

11)dla pozostałych nieruchomości ogólnodostępnych kosze uliczne oraz pojemniki o poj. od 60 do 120 l,

12)wyjątkowo, przy jednorazowym wzroście ilości odpadów mogą być stosowane, w porozumieniu z przedsiębiorstwem wywozowym, worki foliowe.

6. Normy podane w ust. 5 obniża się o 50 % w przypadku dokonywania segregacji odpadów komunalnych na terenie nieruchomości ich wytwórcy.

7. Odpady komunalne segregowane powinny być gromadzone w:

1)pojemnikach opisanych w ust. 2, dodatkowo oznakowanych,

2)workach foliowych,

3)specjalistycznych oznakowanych pojemnikach,

4)ustala się minimalną pojemność pojemników do ich gromadzenia jak w ust. 5.

8. Urządzenia przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawione w obrębie nieruchomości w sposób pozwalający na utrzymanie otoczenia w należytym porządku i stanie sanitarnym.

9. Kosze na śmieci ustawione w miejscach publicznych powinny być trwale zabezpieczone przed wysypywaniem się odpadów.

10. Ustala się minimalną pojemność zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe - 1000 l na 1 osobę dla gospodarstw domowych a w pozostałych przypadkach 100 l na osobę korzystającą.

11. Ustala się minimalną pojemność pojemników na odpady biodegradowalne na 120 l.

12. Ustala się minimalną pojemność pojemników na odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych na 5 l. Pojemniki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 4. 1. Odpady komunalne powinny być usuwane z nieruchomości tak aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników i gromadzenia odpadów wokół nich, powodującego zanieczyszczenie otoczenia z częstotliwością, według następujących norm:

1)odpady komunalne niesegregowane:

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych zamieszkałych przez nie więcej niż dwie osoby - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) z budynków mieszkalnych pozostałych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

c) obiektów handlowych - nie rzadziej niż raz na tydzień,

d) z obiektów gastronomicznych - nie rzadziej niż raz na tydzień,

e) z przenośnych punktów usługowych i handlowych zlokalizowanych poza budynkami - codziennie,

f) z koszy ulicznych nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie wiosenno-letnim i raz na dwa tygodnie w okresie jesienno-zimowym,

g) z pozostałych obiektów - nie rzadziej niż raz na tydzień,

2)odpady komunalne segregowane:

a) odpady opakowaniowe nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) odpady biodegradowalne gromadzone w specjalistycznych pojemnikach nie rzadziej niż raz na tydzień, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

c) odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż dwa razy w roku,

d) odpady niebezpieczne, po ich zabezpieczeniu, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Odpady biodegradowalne powinny być w miarę możliwości kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, a w przypadku braku możliwości zorganizowania kompostownika na nieruchomości należy je gromadzić w specjalnych pojemnikach, umożliwiających pierwszy etap biodegradacji, a następnie przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu.

3. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych mogą być przekazywane do biodegradacji rolnikom lub innym podmiotom.

4. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do punktów ich zbiórki lub składać do specjalistycznych pojemników.

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia - jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

6. Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinien odbywać się w specjalistycznych pojazdach, właściwie zabezpieczonych przed powodowaniem zanieczyszczenia oraz zagrożenia dla środowiska.

7. Odpady komunalne i nieczystości ciekłe usuwa się za pośrednictwem przedsiębiorstw wywozowych.

8. Odpady niebezpieczne zawierające azbest należy usuwać za pośrednictwem specjalistycznych przedsiębiorstw posiadających odpowiednie zezwolenia.

§ 5. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady substancji i materiałów dla których nie zostały one przeznaczone, a w szczególności: gruzu budowlanego, lodu, śniegu, substancji żrących, trujących, wybuchowych, toksycznych, odpadów z działalności gospodarczej, odpadów niebezpiecznych.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na makulaturę zanieczyszczonych opakowań, foliowanych, a także lakierowanych wydawnictw - katalogi, prospekty, kalki.

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na opakowania szklane: ceramiki, szkła okiennego i zbrojonego, szyb samochodowych, luster, opakowań z zawartością chemikaliów i leków.

4. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na tworzywa sztuczne opakowań po substancjach ropopochodnych, środkach ochrony roślin, opakowań po lekach i chemikaliach.

5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady biodegradowalne resztek mięsa, kości, upłynnionych resztek pożywienia, popiołu i tytoniu, opakowań po żywności.

Rozdział 4.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.

§ 6. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów określa się:

1)do końca roku 2010 - do 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2)do końca roku 2013 - do 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

3)do końca roku 2020 - do 35 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 7. 1. Zbieranie i unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenów publicznych, jest realizowane przez Gminę.

2. Koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt domowych i gospodarskich ponosi ich właściciel.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 8. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić dla ludzi zagrożenia lub uciążliwości.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1)utrzymywania zwierząt na terenie swoich posesji,

2)wyprowadzania psów na smyczy, a agresywnych również w kagańcu,

3)zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem,

4)sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w miejscach wspólnego użytku, a zwłaszcza: na klatkach schodowych, piwnicach, itp.

5)zapobiegania oraz zwalczania chorób i insektów, występujących u zwierząt domowych ,

3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:

1)pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez opieki,

2)wpuszczania psów do piaskownic, na place zabaw oraz na tereny obiektów szkolnych i sportowych,

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

§ 9. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem drobiu i królików, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1. Prowadzący chów jest obowiązany do:

1)przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2)utrzymywania drobiu i królików w obiektach budowlanych lub na terenie ogrodzonym,

3)niezwłocznego usuwania poza teren nieruchomości powstałych w czasie chowu nieczystości,

4)nie powodowania uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2. Zabrania się utrzymywania drobiu i królików w budynkach mieszkalnych, a także na terenach zwartej zabudowy wielorodzinnej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy przeprowadzania deratyzacji na terenie Gminy Niemodlin.

§ 10. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy do przeprowadzenia deratyzacji.

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, strychy, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, magazyny itp.

3. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku, w terminach:

1)od 15 marca do 15 kwietnia (akcja wiosenna),

2)od 15 października do 15 listopada (akcja jesienna).

4. W miarę potrzeby mogą być prowadzone dodatkowe akcje deratyzacji.

Rozdział 9.
Skutki naruszeń postanowień regulaminu.

§ 11. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień regulaminu określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXIX/309/06 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin (Dz.U. Woj. Op. z 2006 r. Nr 53 poz. 1669).

§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z §116 Statutu Gminy Niemodlin.Przewodniczący Rady Jan Oleksa

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz.1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. nr 47 poz. 278.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »