| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/739/10 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 2 września 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873, z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651, z 2008 r. Nr 209 poz.1316, z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 22 poz120, Nr 175 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.146) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowym i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zawarty w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik


Załącznik do Uchwały Nr L/739/10
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 2 września 2010 r.

Regulamin konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. 1. Poprzez konsultowanie rozumie się proces przedstawiania przez administrację lokalną planów dotyczących uchwalenia bądź zmiany aktów prawa miejscowego, a jednocześnie uzyskiwania opinii, stanowisk, uwag i propozycji w tym zakresie.

2. Celem konsultowania jest uświadomienie skutków działań podejmowanych przez administrację oraz włączenie organizacji pozarządowych w tworzenie aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Szczegółowy sposób przeprowadzenia danej konsultacji, zgodny z niniejszym regulaminem, zostaje określony w zaproszeniu Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach.

§ 3. 1. Zaproszenie do udziału w konsultacjach określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) harmonogram konsultacji,

3) adresatów konsultacji,

4) formy konsultacji,

5) miejsce konsultacji,

6) jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

2. Zaproszenie ogłasza się minimum 7 dni przez terminem rozpoczęcia konsultacji.

3. Zaproszenie publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym ogłoszenie w BIP publikuje się zgodnie z terminem, o którym mowa w ust.2.

§ 4. Przedmiot konsultacji stanowią:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

2) projekty programów współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Harmonogram konsultacji określa datę ich rozpoczęcia i zakończenia, od których ustala się terminy określone w § 3 ust.2 oraz § 10 ust.2.

§ 6. 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

§ 7. 1. Formy konsultacji:

1) pisemna papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza),

2) pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza),

3) ustna (poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do protokołu lub notatki ze spotkania).

2. Konsultacje są przeprowadzane w co najmniej jednej formie wskazanej w ust.1.

3. Możliwe jest zastosowanie wszystkich form wskazanych w ust.1.

4. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowej formy konsultacji w zależności od przedmiotu konsultacji, mającej umożliwić jak najszerszy dostęp adresatów do udziału w konsultacjach.

§ 8. 1. Miejsce konsultacji ustala się odrębnie dla każdej konsultacji.

2. Przez miejsce konsultacji rozumie się miejsce spotkań konsultacyjnych, miejsce składania wypełnionych formularzy oraz adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać formularze.

3. Miejsce konsultacji może być inne dla różnych form konsultacji, np. miejsce spotkań, miejsce składania formularzy.

§ 9. 1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest jednostka wskazana przez Burmistrza Nysy (biuro/wydział Urzędu Miejskiego w Nysie lub inna gminna jednostka organizacyjna), w kompetencji której leży opracowanie aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji.

2. Do zadań jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji należy:

1) przygotowanie zaproszenia do udziału w konsultacjach, o którym mowa w § 2 i 3 regulaminu,

2) przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji w formie ustnej oraz przygotowanie, udostępnienie, zebranie i przeanalizowanie formularzy, o których mowa w § 7 regulaminu,

3) sporządzenie protokołu z konsultacji i przedłożenie go do akceptacji Burmistrzowi Nysy,

4) przygotowanie i publikacja wyników konsultacji zaakceptowanych przez Burmistrza Nysy,

5) przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej w Nysie wyników konsultacji wraz z projektem uchwały dotyczącej konsultowanego aktu.

§ 10. 1. Wyniki konsultacji zostają ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

2. Wyniki konsultacji są publikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji, określonego w zaproszeniu, o którym mowa w § 2 i 3 regulaminu.

3. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych uwag, opinii i propozycji ze wskazaniem ich uwzględnienia bądź nieuwzględnienia.

4. Wyniki konsultacji zawierają uzasadnienie dla uwag, opinii i propozycji, które nie zostały uwzględnione.

5. Wyniki konsultacji są przedkładane Radzie Miejskiej w Nysie wraz z projektem uchwały dotyczącej konsultowanego aktu.

6. Wyniki konsultacji stanowią element pomocniczy w tworzeniu projektu uchwały i nie są wiążące dla ostatecznego jej kształtu.

§ 11. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów uczestniczących w konsultacjach oraz liczbę zgłoszonych uwag i opinii.

2. W ramach konsultacji nie są uwzględniane opinie i uwagi składane inaczej niż określa to zaproszenie do udziału w konsultacjach, o którym mowa w § 2 i 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »