| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów

z dnia 2 września 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Radłów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2. Przyjmuje się procedurę konsultacji w zakresie:

1) projektów prawa miejscowego lub innego aktu normatywnego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2) rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w pkt. 1;

3) innych przypadków przewidzianych ustawą.

§ 3. Udział w konsultacjach mają organizacje pozarządowe i inne organizacje, prowadzące na terenie Gminy Radłów działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w § 2 i na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt. 1.

§ 4. Zarządzając konsultacje Wójt Gminy Radłów określa:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) osobę odpowiedzialna przy konsultacji.

§ 5. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 6. Konsultacje mogą mieć formę:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Radłów działalności pożytku publicznego na podstawie ustawy;

2) zgłaszania się organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Radłów działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt. 1 w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Radłów komunikat o prowadzonych konsultacjach;

3) badanie opinii przedstawicieli organizacji, działających na terenie Gminy Radłów poprzez pisemne poinformowanie organizacji o prowadzonych konsultacjach.

§ 7. Informacje o konsultacjach Wójt Gminy Radłów publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

§ 8. 1. Ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa w § 6 pkt. 1 są odnotowywane w protokole spotkania;

2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w pozostałych formach wynikiem konsultacji są wystąpienia na piśmie podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach w terminie o którym mowa w § 4 pkt. 2;

3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie;

4. Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane Wójtowi Gminy Radłów.

5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Radłów przedstawia Radzie Gminy Radłów w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 2.

§ 9. 1. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radłów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów


Agnieszka Jarosińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »