| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza, zwany dalej "Regulaminem" określa tryb, zasady i formy udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 3. 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy,

3) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art.90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy,

4) kolegium - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy,

5) ośrodku - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy,

6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń,

7) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy.

§ 4.

Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Lubrza uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 5. 1. Stypendium udzielone w formach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 realizowane jest:

1) przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,

2) poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły,

3) poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

§ 6. 1. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać 200% miesięcznie kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.).

2. Stypendium szkolne miesięcznie nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

3. Wójt ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 1 i 2 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i § 12, wykorzystując opinię komisji stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły.

2. Stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2) miejsce zamieszkania ucznia,

3) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) oraz pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,

4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia.

§ 9. 1. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.),

2) zamieszkuje na terenie Gminy Lubrza.

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy zostali umieszczeni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych, po wyrażeniu opinii dyrektora placówki w zakresie potrzeb edukacyjnych ucznia.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone:

1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.),

2) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

§ 13. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego podejmuje Wójt Gminy Lubrza.

§ 14. 1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wójt powołuje komisję stypendialną.

2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala wójt w odrębnym zarządzeniu.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 15. 1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:

1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły.

2. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu.

§ 16. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Przez zdarzenie losowe rozumieć należy w szczególności:

1) pożar lub zalanie mieszkania,

2) nagłą chorobę w rodzinie ucznia,

3) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

5) kradzież w mieszkaniu ucznia

6) nagła, niezawiniona utrata pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna,

7) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

§ 17. 1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

1) w rodzinie zaistniało zdarzenie, o którym mowa w § 16 ust. 2,

2) zamieszkuje na terenie Gminy Lubrza.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar), świadectwo pracy).

§ 18. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 19. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 20. 1. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

2. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

§ 21. 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego podejmuje Wójt Gminy Lubrza.

2. W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie spełniania kryteriów określonych w ust. 1, rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 24. Tracą moc uchwały Nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz uchwała Nr XXXI/231/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010r. zmieniającą Uchwałę nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15.02.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubrza


Krzysztof Sobstyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »