reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 7/2010 Zarządu Powiatu Głubczyckiego

z dnia 20 października 2010r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały nr 25/III/2002 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach, przy Alei Śląskiej 1, zwanym dalej ODZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn.zm.)

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w ODZ nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2. 1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

kurs dla klas I- 4 tygodniowy - 300,00 zł,

kurs dla klas II-4 tygodniowy-300,00 zł,

kurs dla klas III-4 tygodniowy-300,00 zł

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistynym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszt kształcenia wymieniony w ust.1

3. Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem- na konto wskazane przez Przyjmującego na fakturze- w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez ODZ działający w imieniu Przyjmującego. Powierzający upoważnia macierzyste szkoły zawodowe do zapłaty faktury wystawionej przez ODZ działający w imieniu Przyjmującego.

4. Powierzający upoważnia macierzyste szkoły zawodowe do zapłaty faktury wystawionej przez ODZ działający w imieniu Przyjmującego.

5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez Dyrektora ODZ oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.

§ 5. Strony przewidują możliwość rozwiązania porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

§ 6. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 10. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

POWIERZAJĄCY PRZYJMUJĄCY

Starosta


Maciej Biernacki


Wicestarosta


Roman Minkina

Starosta


Józef Kozina


Wicestarosta


Piotr Soczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama