reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Turawa

z dnia 19 marca 2010r.

z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2009

Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2009 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/137/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. przedstawiał się następująco:

a) dochody 21 839 733 zł

b) wydatki 30 526 580 zł

c) przychody 9 227 547 zł

d) rozchody 540 700 zł

W ciągu roku 2009r. plan budżetu został skorygowany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta do kwot:

a) dochody 22 293 191,20 zł

b) wydatki 30 581 943,20 zł

c) przychody 8 829 452 zł

d) rozchody 540 700 zł

Dział I.
Dochody

Plan dochodów został wykonany w 89 % tj.w kwocie 19 754 937,67. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1) Subwencje-plan 8 940 981 wykonanie100 % w tym:

- część oświatowa 7 180 653

- część wyrównawcza 1 722 058

- uzupełnienie subwencji ogólnej 38 270

2) Dotacje celowe na zadania zlecone plan 1 509 942 wykonanie 1 507 688,16 tj. 99,9 % w tym otrzymana dotacja:

1

- na zasiłki i świadczenia rodzinne 1 240 007,94

- na aktualizację list wyborczych , wybory do rady gminy i wybory do Parlamentu Europejskiego 21 800,37

- na obronę cywilną 515,40

- z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego 149 113,45

- na obronę narodową 964

- na administrację 95 290

3) Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym wykonanie 2 580 tj. 100%.

4) Dotacje na zadania własne plan 393 996 wykonanie 386 000,74 tj. 98 % w tym:

1

- dotacja dla oświaty na program "Radosna szkoła" 18 000 oraz na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej 264

- dotacja na dożywianie 25 009,74

- dotacja na utrzymanie GOPS 104 925

- dotacja na zasiłki 73 917,15

- dotacja na stypendia dla uczniów 40 124,67

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 860,18

- dotacja WFOŚiGW na rewitalizację Jez.Średniego 122 900

1)

5) Inne środki pozyskane:

- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Pomocna dłoń" 44 356,20

1

6) Podatki:

a) ogółem plan 9 428 994 wykonanie 7 718 318,76 tj. 82 % w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 4 141 796,60

- podatek rolny 228 279,75

- podatek od nieruchomości 2 866 543,08

- podatek leśny 132 952,13

- podatek od środków transportowych 213 455,62

- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. 22 615,34

- opłata skarbowa 29 451

- opłata targowa i miejscowa 14 889

- podatek od spadków i darowizn 58 976,59

- Wpływy z opłaty adiacenckiej 125 300

b) Na dzień 31 12.2009r. wystąpiły zaległości w podatkach w wysokości 421 632,95 zł, z tego należności w wysokości 193 071 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1 240 029,67, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 740 782, Wójt gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 63 081,70 zł. i osobom fizycznym na kwotę 13 110,09. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco ( wpłata, zaległości):

- Bierdzany 107 963, 6 651

- Kadłub Tur., 49 053, 292

- Kotórz Mały, 191 652, 16 110

- Kotórz Wielki, 33 013, 4 457

- Ligota Tur., 54 615, 702

- Osowiec, 107 286, 6 748

- Rzędów,153 996, 3 680

- Turawa, 407 273, 82 643

- Węgry, 101 899, 6 895

- Zakrzów Tur., 52 575, 2 194

- Zawada, 209 447, 195 497

7) Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 1 972 342 wykonano w kwocie 1 155 012,81 tj w 59% Ważniejsze źródła dochodów to:

- Leśnictwo - sprzedaż drewna z lasów komunalnych 28 195,50

- Gospodarka Mieszkaniowa:

a) dochody z czynszów i dzierżawy 235 653,15

b) dochody ze sprzedaży majątku 202 941

c) dochody z wieczystego użytkowania 32 034,01

- Odsetki od lokat 66 535,20

- Oświata - odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 79 146,52

- Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 190 724,24

- Gospodarka komunalna - wpłaty na kanalizację 270 049

- Pomoc społeczna - wpłata za DPS-y 15 683,35

- Kultura - m.in.wpłata za Falę 6 766,31

Dział II.
Wydatki

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: plan 30 581 943,20 wykonanie 23 161 429,46 tj. 76 % w tym wydatki bieżące plan 20 194 793,20 wykonanie 18 610 925,78 tj. 92 % wydatki inwestycyjne plan 10 387 150 wykonanie 4 550 503,68 tj. 44% Realizacja w poszczególnych działach wygląda następująco:

1) Rolnictwo - Plan wydatków bieżących 171 715 wykonanie 163 562,39 tj. 95%

- remont rowu w Kotorzu Małym 6 528

- składki na rzecz Izby Rolniczej 4 572,30

- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 146 189,66

- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano sieć wodociągową w Marszałkach i zakupiono pompę na stację w Marszałkach .

2) Leśnictwo - Plan 40 000, wykonanie 22 434,29 tj. 56%

- Środki wykorzystano m.in. na wycinkę drzew.

3) Transport - Ogółem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wydatkowano 373 837,58 na planowane 410 000 co stanowi 91%. Wykorzystane środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- zakup kamienia, rur i tablic z nazwami ulic 83 903,58

- remonty dróg 148 116,81

- odśnieżanie, posypywanie dróg piaskiem 81 929

- zlecenie wykonania ewidencji dróg gminnych 21 306

a) W poszczególnych miejscowościach dokonano remontów bieżących dróg na kwoty:

- Kotórz Mały 25 534

- Kotórz Wielki 5 272

- Ligota Tur. 17 388

- Osowiec 8 805

- Rzędów 6 008

- Turawa 28 715

- Osiedle Zawada 7 623

- Zakrzów Tur. 16 537

- Zawada 25 803

- Kadłub Tur. 4 569

- Węgry 6 383

- Bierdzany 62 403

- drogi n/jeziorami 27 078

- remont drogi na wysypisko śmieci w Bierdzanach 14 164

b) Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 622 430,10zł. na dokumentację i asfaltowanie dróg oraz zakup wiat przystankowych.

4) Turystyka - Środki na wydatki bieżące w wysokości 25 221,72 zł. na planowane 60 000 wydatkowano m.in. na zakup łodzi 2 355 zł, oklejenie aeratora 5 205 zł., usługi ratownicze WOPR 14 152.

5) Gospodarka mieszkaniowa - Na powyższą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 000zł., wydatkowano 363 916,19 tj. 73%.Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- podziały i wycenę działek, wytyczenie granic, wykonanie map 148 565,

- zakup materiałów budowlanych i opału 23 375,35

- remonty w obiektach komunalnych 119 081,30 (m.in. remont pomieszczeń w Kotorzu Małym, remont dachu na budynku gospodarczym w Kotorzu M, remont mieszkań w Zakrzowie Tur.)

- odszkodowanie za przejętą drogę 16 442

- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 10 907

- wynagrodzenia i pochodne palaczy zatrudnionych w obiektach komunalnych 22 993

6) Działalność usługowa - Plan 200 000,- wykonanie 124 767,96 tj.62%. Kwotę powyższą wydatkowano na:

- zmianę studium 53 102

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 35 551

- weryfikację wydanych decyzji 9 638

- plan zagospodarowania terenów nad jeziorami 25 680

7) Administracja publiczna - Plan wydatków 3 202 071 wykonanie 2 924 606,37 tj.91 %, z tego wydatki bieżące plan 2 887 071, wykonanie 2 726 491,03. W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych z zakresu administracji rządowej 95 290

- Wynagrodzenia i pochodne za zadania wykonywane na zasadzie porozumienia ze Starostwem 2 580

- Wydatki Rady Gminy 100 910,24 w tym diety radnych 90 843,50

- Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2 464 778,62 z tego:

a) wynagrodzenie osobowe 1 608 866,04

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne119 379,71

c) składki ubezpieczeniowe,fundusz pracy i PFRON 305 257,95

d) zakup materiałów 134 727,32 w tym:

- zakup opału 41 832

- zakup komputerów i drukarki 7 457

- zakup mebli /księgowość, podatki, geodezja/ 25 505

e) energia elektr.i woda 31 261,54

f) zakup usług remontowych 5 770,56

g) zakup usług pozostałych 94 781,06 w tym:

- serwis i aktualizacja programów komputerowych 23 105

- opłaty pocztowe 45 326

h) usługi internetowe 4 586,12

i) opłaty za telefony 11 485,57

j) delegacje 18 761,48

k) ubezpieczenia 13 448,40

l) szkolenia pracowników 14 096

ł) papier i akcesoria komputerowe 31 049,14

- W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany okien i wykonanoe projekt modernizacji obiektu.

- Wydatki na promocję gminy 36 513,77 w tym:

a) zakup wydawnictw promocyjnych i folderów 11 707

b) program TVS o gminie 4 026

c) pobyt delegacji francuskiej i czeskiej oraz podpisanie umowy 10 952

d) udział w Targach Poznańskich 1 877

- Pozostała działalność 26 418,40 W tym składki na rzecz związków: Dolna Mała Panew, "Trias Opolski", OROT, Kraina Dinozaurów 17961,70

8) Urzędy naczelnych organów władzy

- wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1 596

- wybory uzupełniające do rady gminy 3 739,85

- wybory do Parlamentu Europejskiego 16 464,52

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - Na wydatki statutowe 8 jednostek OSP wydatkowano kwotę 125 367,22 natomiast na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu i zestawów ratowniczych )60 339,58. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów 71 840,93 Środki wydatkowano na ubrania, mundury, paliwo, zakup akumulatorów i sprzętu p.poż.

- usługi remontowe 25 416,56 / naprawa samochodu OSP Bierdzany i Kadłub Tur. oraz naprawa motopomp: Osowiec i Bierdzany/

- pozostałe usługi 15 273,59 /przeglądy gaśnic, przeglądy samochodów/

- ubezpieczenia 6 898,80

- Na utrzymanie remiz strażackich wydatkowano 169 741,73 W tym:

a) zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 37 741,16

b) energia elektryczna i woda 29 416,05

c) usługi remontowe 59 810,80 / roboty budownane w Bierdzanach, wymiana okien w Ligocie Tur. i Węgrach /

d) usługi komunalne 7 584,46

e) wynagrodzenia i pochodne palaczy 19 386,26

- W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piece co do OSP Kotorzu Wielkim i Kadłubie Tur.

- Wydatki z zakresu obrony cywilnej zrealizowane zostały w wys. 1 653,32

10) Pobór podatków - Wydatki związane z poborem podatków zrealizowano w wysokości 64 947,96 na plan 80 000 tj. w 81%. Środki przeznaczono na prowizje dla sołtysów 52 359,14 oraz na zakup papieru do drukowania nakazów , szkolenia pracowników, opłaty komornicze.

11) Obsługa długu publicznego

- Odsetki od kredytów i pożyczki 4 799,55, koszty emisji obligacji 37 000 zł. Realizacja 21% planowanych wydatków.

12) Oświata i Wychowanie

- plan 12 227 919 wykonanie 10 842 861,96 tj. 89% . Wydatki bieżące zrealizowano w wys.10 783 621,96 tj. w 94 %.

a. Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 5 540 452,22 . W tym:

- dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1 392 159

- wynagrodzenia 2 502 503,48

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 199 862,53

- składki ZUS i FP 466 595,61

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 173 000

- zakup materiałów, sprzętu i opału 223 521,18

- zakup pomocy naukowych 39 398,03

- zakup energii i wody 42 711,38

- remonty 395 238,59 z tego:

1. SP Zawada 86 405,76 /wykonanie barierki i balustrady, wymiana okien, wykonanie ogrodzenia, położenie kostki/

2. SP Osowiec 126 983,24 /utwardzenie boiska, wymiana okien, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej, wykonanie podłogi/

3. SP Bierdzany 79 974,31 /wykonanie ogrodzenia, remont korytarza, wymiana drzwi/

4. SP Ligota Tur. 101 875,28 /remont komina, remont instalacji elektrycznej, malowanie klas i klatki schodowej/

- usługi komunalne i pozostałe 37 604,79

- Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- SP Zawada 1 011 987,17

- SP Osowiec 1 439 689,20

- SP Bierdzany 767 765,48

- SP Ligota Tur. 928 851,37

-) W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 359 602,47 W tym:

- Dotacja dla oddziału w Kadłubie Tur. 53 250

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w trzech oddziałach 202 190,27

- pochodne od wynagrodzeń 37 419,37

- zakup sprzętu, środków czystości , materiałów biurowych i opału 17 067,30

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 53 250

- Wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące:

- O/Zakrzów Tur. 111 495,15

- O/Rzędów 94 206,18

- O/Osowiec 100 651,14

-) W rozdziale Przedszkola wydatkowano kwotę 1 947 450,62

- na zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości i mebli 125 946,20

- na wynagrodzenia 1 126 277,65

1 usługi remontowe 146 170,39

a) PP.Turawa 40 707 /wymiana istalacji wod-kan, roboty dekarskie, murarskie i elektryczne, montaż okien /

b) PP Zawada 26 208 /remont instalacji co, wymiana drzwi, malowanie/

c) PP Węgry 22 096 /remont instalacji wodnej, montaż ogrodzenia, prace murarskie i dekarskie/

d) PP Bierdzany 35 063 /remont instalacji elektrycznej i co, malowanie sal/

e) PP Kotórz M. 22 096 /remont dachu, montaż drzwi i schodów, montaż oświetlenia/

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 218,28

- usługi remontowe 146 170,39

a) PP.Turawa 40 707 /wymiana istalacji wod-kan, roboty dekarskie, murarskie i elektryczne, montaż okien /

b) PP Zawada 26 208 /remont instalacji co, wymiana drzwi, malowanie/

c) PP Węgry 22 096 /remont instalacji wodnej, montaż ogrodzenia, prace murarskie i dekarskie/

d) PP Bierdzany 35 063 /remont instalacji elektrycznej i co, malowanie sal/

e) PP Kotórz M. 22 096 /remont dachu, montaż drzwi i schodów, montaż oświetlenia/

- zakup pozostałych usług 22 279,56

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 84 000

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 67 688,52

- Realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

a) Kotórz Mały 380 042,86

b) Zawada 352 451,61

c) Węgry 385 310,28

d) Bierdzany 374 447,79

9) Obrona narodowa

e) Turawa 455 198,08

-) W rozdziale "Gimnazja " wydatkowano kwotę 1 882 929,66 w tym na wydatki bieżące 1 828 029,66

- na wynagrodzenia wydatkowano 1 239 450,74

- na pochodne od wynagrodzeń 226 151,71

- na zakup materiałów budowlanych, biurowych i opału 58 183,60

- zakup energii i wody 17 636,24

- remonty 60 582,63 /roboty dekarskie, remont sali, wykonanie posadzki, schodów, wymiana opraw oświetleniowych/

- usługi komunalne i inne 26 407,56

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 96 332,08

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 76 000

- W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano projekt budowy sali gimnastycznej.

-) W rozdziale " Dowóz uczniów do szkół " wydatkowano 521 893,30

- W tym : dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 373 994,48

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych 95 000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 52 898,82

-) W rozdziale " GZEAS" wydatkowano kwotę 452 490,99

- na wynagrodzenia 310 342,57

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 749,09

- na pochodne od wynagrodzeń 58 515,71

- na zakup materiałów i usług 37 864,92

-) W rozdziale " Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli " wydatkowano 27 672,56

-) Na utrzymanie świetlicy przy gimnazjum wydatkowano 64 452,14 W tym:

- wynagrodzenia 52 162,05

- Zakup materiałów 7 029,50

-) W rozdziale "Pozostała Działalność " wydatkowano kwotę 45 918 przede wszystkim na zapomogi dla nauczycieli - emerytów

13) Ochrona zdrowia - Wydatki zrealizowano w wys. 158 431 na plan 200 500, tj w 79%

a) Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 158 431

- W tym: wynagrodzenia pełnomocnika 28 447,25

- wynagrodz. członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 54 791,16

- zorganizowanie zimowisk we wszystkich szkołach / bez wynagrodzeń/ 8 914

- zakup materiałów i sprzętu do świetlic środowiskowych, pucharów i nagród na turnieje oraz sprzętu na place zabaw 41 548,57 /zakupiono m.in.sprzęt nagłaśniający do świetlic w Kotorzu Małym i Zakrzowie oraz sprzęt na place zabaw w Węgrach, Turawie, Zakrzowie, Kotorzu W. Bierdzanach/

- zakup usług /spektakle, dopłaty do posiłków, prowadzenie punktu konsultacyjnego/ 21 773,51

14) Opieka Społeczna -Na ogólny plan 2 039 736 wydatkowano 2 026 407,52 tj.99 % Z tego:

- wypłata zasiłków łącznie na kwotę 130 315,15 w tym w ramach zadań zleconych zasiłki stałe dla 6 osób na kwotę 13 898,98 , w ramach zadań własnych zasiłki okresowe , stałe i jednorazowe na kwotę 116 642. Łącznie wydano 435 decyzji przyznających zasiłki

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 7 osób na kwotę 2 219,13

- wypłata świadczeń rodzinnych , zaliczki i funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 176 000,25 - łącznie wydano 641 decyzji./zadanie zlecone gminie/ W ramach tego rozdziału wypłacono również wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu świadczenia w wys. 16 297 oraz zakupiono materiały biurowe i sprzęt na kwotę 7 137

- na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 345 236,70 z tego:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 246 260,17

b) dodatk. wynagrodz. roczne 18 850,48

c) składki ZUS i FP 48 221,11

d) zakup materiałów i usług 12 115,24

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano środki w wysokości 30 464,99

- na dożywianie 83 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym przeznaczono kwotę 41 682,90, za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej zapłacono 105 148,20 dla 20 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych wypłacono kwotę 16 590,44

- W ramach usług opiekuńczych przekazano dotację dla CARITAS przekazano w wys. 130 000 oraz wypłacono wynagrodzenie dla psycholog zajmującej się niepełnosprawnym dzieckiem.

- Dla 15 osób poszkodowanych w czasie burzy 23.06.09 wypłacono zasiłki jednorazowe na łączną kwotę 11 000 zł./zadanie zlecone/

15) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 44 356,20 tj. 100% Powyższe środki zostały przeznaczone na szkolenie i doradztwo zawodowe dla 5 bezrobotnych kobiet z gminy w ramach projektu PO KL "Pomocna Dłoń"

16) Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Wydatki w wys. 40 124,67 poniesiono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników.

17) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan wydatków ogółem 7 571 020 wykonanie 4 096 136,32 tj 54 % Na zadania inwestycyjne wydatkowano 3 397 705,50 Poszczególne zadania wyszczególnione są w załaczniku nr 6.

- Wydatki bieżące zrealizowano w wys. 698 430,82 W tym

a) Utrzymanie czystości we wsiach 93 571,48

- dowóz ścieków z Bierdzan do oczyszczalni 40 926,37

- selektywna zbiórka odpadów 19 003

- zbiórka odpadów niebezpiecznych 7 415,10

- sprzątanie przystanków 7 336

b) Środki na utrzymanie przepompowni ścieków 11 471,34

c) Zakup i utrzymanie zielini 15 818,87

d) Usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpańskich psów do schronisk 2 851,60

e) Oświetlenie ulic 504 763,20 w tym energia elektryczna 399 391,51

- Na oświetlenie ulic w poszczególnych miejscowościach wydatkowano: Os.Zawada 1 290, Zawada 72 603, Węgry 40 606, Kotórz Mały 34 912, Kotórz W. 20 950, Ligota T.32 051, Rzędów 14 232, Trzęsina 6 454, Turawa 58 391, Bierdzany 29 343, Osowiec 37 000, Zakrzów T.24 752, Kadłub T. 19 593

f) Zakup materiałów na wiatę do Bierdzan 6 061

g) Dopłata do ścieków 36 466,45

18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zaplanowane wydatki w wys..429 000,-zostały zrealizowane w wys. 406 561,70 tj.w 95 % w tym:

- prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zesp. w Kotorzu i Bierdzanach -19 039,26

- dożynki gminne 7 823

- druk FALI 19 333,95

- zakwaterowanie partnerskiej delegacji strażackiej 3 700,80

- zakup i montaż oświetleń ulicznych świątecznych 7 176,65

- nagłośnienie sali w Węgrach 10 400

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 229 000,

- dotacje na ochronę zabytków dla Parafii Ligota Tur. 28 000, Bierdzany 16 380

19) Kultura fizyczna i sport - plan wydatków bieżących w wys.263 000 wykonano w 97 % tj. w wys. 254 679,03

- na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 87 099,95

- Najważniejsze wydatki to:

a) zakup materiałów budowlanych, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 56 748,47

b) zakup energii 17 648,25

c) usługi 11 531,80

- Środki zostały wykorzystane m.in .na :

a) LZS Osowiec - zakup materiałów budowlanych, okien, drzwi i bramy garażowej,

b) LZS - Ligota Tur. - zakup siatki i paneli ogrodzeniowych, siedzisk, drzwi i grzejnuków,

c) LZS Kotórz Mały - zakup ogrodzenia, bramek, remont szatni,

d) LZS w Zawadzie - materiały budowlane, pompa ogrodowa,

- Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS została przekazana w wys. 155 000,-

- Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 12 579,51 głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty, turniej piłkarski.

Dział III.
PRZYCHODY

Nadwyżka z roku ubiegłego oraz wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 3 829 452,87 Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 5 000 000zł.

Dział IV.
ROZCHODY

Dokonano spłat końcowych rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kanalizację Kotorza Małego i Zawady w wys. 451 700 zł. oraz kredytu zaciągniętego w BOŚ na modernizację dróg w wys. 89 000 zł.

Dział V.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska były opłaty otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 39 466,48 Środki w łącznej kwocie 41 779,28 rozdysponowano na :

- sprzątanie terenów nad jeziorami 19 169,83

- odkomarzanie terenów nad jeziorami 12 500

- monitoring i prace na wysypisku w Bierdzanach 10 109,45

Dział VI.
PODSUMOWANIE

Budżet został zrealizowany w 89% po stronie dochodów i 76% po stronie wydatków. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miały w szczególności mniejsze dochody z udziałów w podatku od osób fizycznych, brak nabywców na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, brak wpływów z renty planistycznej. Zadania inwestycyjne wykonano w wysokości 4 550 503 zł. Rozpoczęto kanalizowanie miejscowości Węgry i Kotórz Mały oraz przebudowę systemu kanalizacyjnego w Trzęsinie, zrealizowano inwestycje w zakresie asfaltowania dróg. Uruchomiono na Jeziorze Średnim aerator, który pozwala oczyścić jezioro, wykonano projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy. Uchwalony został plan zagospodarowania obrzeży jezior, co pozwoli na realizację inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów nad jeziorami i uzyskanie dochodów ze sprzedaży gruntów. Nie zrealizowane inwestycje zostały wprowadzone do budżetu 2010r. W ramach zadań bieżących przeprowadzono szereg remontów w budynkach mieszkalnych, obiektach komunalnych oraz oświatowych, łącznie na kwotę 792 015 zł. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Gminą, a Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono pracowników do sprzątania terenów nad jeziorami i prac porządkowych na terenie gminy, natomiast w ramach robót społecznie użytecznych w każdej miejscowości osoby bezrobotne pracowały po 40 godz. miesięcznie. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2009r. wynoszą 5 000 000zł. i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 wynosił 5 421 792,31 , w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na m-c styczeń 2010 - 590 925 zł. Żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys 29 823 451zł. netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys. 1 065 000 zł., w Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 660 000 zł. oraz w Spółce PROWOD w wys. 9 100.Waldemar Kampa Wójt Gminy Turawa Załączniki:

- wykonanie dochodów zał.nr 1

- wykonanie wydatków zał.nr 2

- wykonanie dochodów - zadania zlecone zał.nr 3

- wykonanie wydatków - zadania zlecone zał.nr 4

- wykonanie przychodów i rozchodów zał.nr 5

- wykonanie inwestycji zał.nr 6

- wykonanie dotacji zał.nr 7

- wykonanie funduszy celowych zał.nr 8

- sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał.nr 9

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik1.xml

Wykonanie dochodów

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik2.xml

Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik3.xml

wykonanie dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik4.xml

wykonanie wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik5.xml

Wykonanie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik6.xls

wykonanie inwestycji

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik7.xml

wykonanie dotacji

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik8.xml

wykonanie funduszy celowych

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik9.odt

sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury

Waldemar Kampa Wójt Gminy Turawa

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama