reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/305/2010 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996), oraz w związku z uchwałą nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice, uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/269/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 sierpnia 2006r., Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór uchwalonego uchwałą Nr XLIII/220/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 lutego 2002 r., zwaną w dalszej treści zmianą planu.

2. Granice terenu objętego zmianą planu określone są na rysunku w skali 1: 1 000, zwanym w dalszej treści rysunkiem zmiany planu.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowiący załącznik nr 1.

§ 3. 1. W zmianie planu określono:

1) w § 6 - przeznaczenie terenu;

2) w § 7 - zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźnik intensywności zabudowy);

3) w § 8 - zasady ochrony środowiska;

4) w § 9 - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

5) w § 10 - stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W zmianie planu nie określa się wymaganych obligatoryjnie: zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, oraz sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, ponieważ z okoliczności faktycznych wynika brak uzasadnienia dla takich ustaleń.

§ 4. 1. Następujące elementy oznaczone graficznie na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

2) oznaczenie literowe określające przeznaczenie terenu;

3) linia zabudowy;

4) zieleń izolacyjna.

2. Pozostałe elementy oznaczone graficznie na rysunku zmiany planu są elementami postulatywnymi, nie będącymi obowiązującymi ustaleniami planu, oraz elementami informacyjnymi, nie będącymi ustaleniami planu.

§ 5. Użyte w niniejszej uchwale terminy oznaczają:

1) usługi rzemieślnicze - mały warsztat w którym prowadzona jest samodzielna działalność gospodarcza na niewielką skalę, oparta w zasadzie na pracy ręcznej i bez wyraźnego podziału specjalizacyjnego między pracującymi;

2) budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy, powierzchnia biologicznie czynna - w znaczeniu określonym w przepisach budowlanych;

3) zieleń towarzysząca - zieleń ozdobna, izolacyjna, ogrody przydomowe;

4) działka budowlana - w znaczeniu określonym w ustawie z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) standard jakości środowiska, standardy emisyjne, emisja - w znaczeniu określonym w przepisach z zakresu ochrony środowiska;

6) działalność nieuciążliwa - działalność gospodarcza obejmująca rodzaje przedsięwzięć nie wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na podstawie przepisów odrębnych ani na podstawie decyzji właściwego organu;

7) linia zabudowy - linia wyznaczająca odległość budynków od ulicy, mierzona do zasadniczej ściany budynku;

8) wskaźnik powierzchni zabudowy - procentowy stosunek powierzchni zabudowy, tj. sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie, liczonej w zewnętrznym obrysie murów, do powierzchni terenu;

9) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - procentowy stosunek powierzchni biologicznie czynnej na terenie do powierzchni tego terenu;

10) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 6. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MUr.

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i nieuciążliwe usługi rzemieślnicze, w tym usługi napraw pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, wraz z zielenią towarzyszącą.

3. Dopuszcza się usługi handlu związane z prowadzoną działalnością rzemieślniczą.

§ 7. Dla terenu, o którym, mowa w § 6, ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) obsługa komunikacyjna terenu z ulicy KZ i z ulicy KD;

2) istniejąca zabudowa może podlegać remontom, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, wymianie i uzupełnianiu oraz zmianie sposobu użytkowania, zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;

3) dopuszcza się lokalizację drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - zgodnie z postulatywnym oznaczeniem na rysunku zmiany planu - pod warunkiem wydzielenia dla niego działki budowlanej od strony ulicy KD;

4) budynki należy sytuować równolegle/prostopadle do linii rozgraniczających teren;

5) ustala się linię zabudowy w odległości 10m od osi ulicy KD, jako:

a) linię obowiązującą - dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 3,

b) linię nieprzekraczalną - dla pozostałych budynków oraz wiat,

6) teren pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy, poza niezbędnymi dojściami i dojazdami, zagospodarować zielenią ozdobną;

7) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) dla działki mieszkaniowo-usługowej:

- max. wskaźnik powierzchni zabudowy - 40,

- min. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30

b) dla działki, o której mowa w pkt 3:

- max. wskaźnik powierzchni zabudowy - 20,

- min. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50

8) ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych (mp) dla samochodów osobowych, z zastrzeżeniem pkt 10:

a) 2 mp - na jeden lokal mieszkalny, wliczając miejsca garażowe,

b) 3 mp - na 100m2 powierzchni usługowej, lecz nie mniej niż 2, lub

c) 1 mp na - 1 stanowisko naprawy samochodów,

d) 1 mp - na jednego zatrudnionego, z wyłączeniem właściciela;

9) odległość wydzielonych miejsc postojowych, o których mowa w pkt 8 lit. b, c, d, od okien budynków mieszkalnych oraz od granic działki budowlanej - zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dopuszcza się odstąpienie od zapewnienia miejsc parkingowych, o których mowa w pkt 8 lit. b, c i d, pod warunkiem zapewnienia możliwości parkowania samochodów w pasie drogowym ulicy KZ;

11) ustala się następujące wysokości dla budynków nowych i nadbudowywanych:

a) budynki mieszkalne - 8-10 m, mierząc od najniższego naturalnego poziomu terenu w obrysie budynku do najwyższego punktu kalenicy,

b) pozostałe budynki (warsztatowe, gospodarcze i garażowe) - jedna kondygnacja nadziemna z możliwością drugiej w poddaszu, lecz nie więcej niż 8m;

12) ustala się następującą geometrię dla nowych dachów:

a) budynki mieszkalne - dachy dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia podstawowych połaci 35o - 45o, z możliwością dowolnych rozwiązań doświetleń poddaszy,

b) pozostałe budynki (warsztatowe, gospodarcze i garażowe) - dachy dwuspadowe lub jednospadowe o kącie nachylenia podstawowych połaci 20o - 45o, z możliwością dowolnych rozwiązań doświetleń poddaszy,

c) dopuszcza się dachy płaskie nad parterowymi częściami budynków, których powierzchnia nie przekracza 25% całkowitej powierzchni budynku;

13) kierunek głównej kalenicy dachów:

a) w budynkach sytuowanych w linii zabudowy określonej na rysunku zmiany planu - prostopadła do drogi KD,

b) w pozostałych budynkach - dowolna;

14) kolorystyka dachów - dowolne odcienie czerwieni, brązów i szarości oraz czarne.

§ 8. Dla terenu, o którym, mowa w § 6, ustala się następujące zasady ochrony środowiska:

1) działalność rzemieślnicza, w szczególności eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisję hałasu, nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący tą działalność ma tytuł prawny;

2) w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu należy stosować się do przepisów odrębnych przyjmując:

a) tereny sąsiednie MN - jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) teren objęty planem MUr i tereny sąsiednie MU - jako tereny mieszkaniowo - usługowe;

3) na granicach terenu należy urządzić zieleń izolacyjną średniowysoką zimozieloną, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; urządzenie zieleni izolacyjnej nie obowiązuje:

a) w granicach działki budowlanej, o której mowa w § 7 pkt 3,

b) w przypadku likwidacji działalności rzemieślniczej;

4) wyklucza się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza;

5) składowanie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem ich segregacji, usytuowanych na działkach budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych, i wywóz na komunale składowisko odpadów;

6) z odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności należy zapewnić w granicach działki budowlanej, gdzie są wytwarzane, odpowiednie miejsca do ich czasowego składowania i odbiór przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia;

7) powierzchnie zagrożone zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi należy uszczelnić i zabezpieczyć przed spływem zanieczyszczeń do gruntu.

§ 9. Dla terenu, o którym, mowa w § 6, ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci komunalnej;

2) odprowadzenie ścieków bytowych - do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na działce budowlanej inwestora, z zastrzeżeniem § 8 pkt 7;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;

5) zaopatrzenie w energię cieplną - ze źródeł indywidualnych, z zastrzeżeniem § 8 pkt 4.

§ 10. Zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości - 15 %.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 12. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór, uchwalony uchwałą Nr XLIII/220/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 lutego 2002r., w części objętej niniejszą uchwałą.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Bartek

Załącznik do Uchwały Nr XLI/305/2010
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek zmiany planu

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama