reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/380/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie : przyjęcia Regulamin przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i167 poz.1759 z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241 i z 2010r. Nr 28, poz,142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675)
Rada Miejska w Gorzowie Śl. uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Neugebauer


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/380/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 9 listopada 2010 r.

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski

§ 1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gorzów Śląski. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży, dzięki czemu grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości ucznia.

§ 2. Burmistrz Gorzowa Śląskiego przyznaje uczniom za specjalne osiągnięcia nagrodę zwaną - "NAGRODĄ BURMISTRZA".

§ 3. Nagroda Burmistrza przydzielana jest ze środków budżetowych Gminy Gorzów Śląski.

§ 4. Nagroda Burmistrza wręczana jest na sesji Rady Miejskiej po zakończeniu roku szkolnego.

§ 5. Nagroda Burmistrza przyznawania jest w kategoriach :

1. Najlepszy absolwent szkół z terenu gminy Gorzów Śląski,

2. Za szczególne wyniki w nauce,

3. Za wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne lub artystyczne.

§ 6. Do miana najlepszego absolwenta może pretendować uczeń , który był co najmniej raz finalistą konkursów ,olimpiad na szczeblu wojewódzkim , ogólnopolskim organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty lub Ministerstwa Edukacji Narodowej lub innych organów administracji państwowej lub samorządowej oraz spełnia poniższe warunki:

1. Szkoły podstawowej - który uzyskał najwyższy wynik w danej szkole ze sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI (nie mniej niż 75% punktów ) oraz w ostatnich trzech latach nauki uzyskał na świadectwie średnią ocenę nie niższą niż 5,0 i wzorowe zachowanie.

2. Gimnazjum - który uzyskał najlepszy wynik w danej szkole na egzaminie w klasie III (nie mniej niż 75% punktów ), oraz przez trzy lata nauki w gimnazjum uzyskał średnią ocen na świadectwach większą lub równą 5,0 i wzorowe zachowanie,

3. Szkoły ponadgimnazjalnej dziennej - który uzyskał najlepszy wynik w szkole na egzaminie maturalnym, oraz przez trzy lata nauki uzyskał średnią ocen na świadectwie większą lub równą 5,0 i wzorowe zachowanie.

§ 7. Nagrodę za szczególne wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy uczęszczali od IV doVI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub dziennej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym i uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania oraz w konkursach lub olimpiadach organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty lub Ministerstwa Edukacji Narodowej lub innych organów administracji państwowej lub samorządowej zajęli :

- I-III miejsce na szczeblu wojewódzkim,

lub

- I-X miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

§ 8. Nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne lub artystyczne otrzymują uczniowie , którzy otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz w turniejach, konkursach, przeglądach lub festiwalach poprzedzonych eliminacjami na szczeblu powiatowym zajęli :

- I-III miejsce na szczeblu wojewódzkim,

lub

- I-X miejsce w na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym .

§ 9. Nagroda Burmistrza nie może być przyznana absolwentowi, który z jakiegokolwiek przedmiotu na danym etapie nauki uzyskał na świadectwie ocenę niższą niż dobra.

§ 10. Dyrektorzy szkół na wniosek Rady Pedagogicznej, trenerów lub instruktorów przedstawiają kandydatów do Nagrody Burmistrza Gorzowa Śląskiego, którzy spełniają wymagania określone w § 6-9 do Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim w terminie do 7 dni po zakończeniu roku szkolnego.

§ 11. Do wniosku o nagrodę dla ucznia dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, dołącza :

1. potwierdzone kopie świadectw szkolnych,

2. potwierdzoną kopię wyników egzaminów końcowych lub maturalnych,

3. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne, naukowe, sportowe, muzyczne, artystyczne.

§ 12. 1. W celu rozpatrzenia wniosku Burmistrz Gorzowa Śląskiego powołuje Komisję.

2. Komisja składa się z:

a) 2 przedstawicieli - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim ,

b) Dyrektora Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim,

c) Dyrektorów Szkół Podstawowych , Gimnazjum dla których organem prowadzącym jest gmina Gorzów Śląski.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

§ 13. Wnioski o nagrodę Burmistrza Gorzowa Śląskiego podlegają weryfikacji przez komisję, a w przypadku wyboru najlepszego absolwenta są oceniane przy zastosowaniu punktacji za:

1. Punktacja za uzyskanie średniej na świadectwie w wysokości określonej w §6 ust.1-3 -10 pkt. oraz dodatkowo 1 pkt. za każde 0,1 powyżej tego progu.

2. Punktacja za wynik egzaminu końcowego w przypadku szkół podstawowych i gimnazjalnych lub egzaminu maturalnego dla uczniów szkół średnich za uzyskanie średniej w wysokości 75 % pkt. -10 pkt. oraz dodatkowo 1 pkt. za każde 2,5% powyżej tego progu.

3. Punktacja za olimpiady przedmiotowe, konkursy artystyczne i sportowe:

- udział w finale wojewódzkim - 5 pkt.

Dodatkowo za zajęcia odpowiednio :

V miejsca - 1 pkt.

IV miejsca - 2 pkt.

III miejsca - 3 pkt.

II miejsca - 4 pkt.

I miejsca - 5 pkt.

- udział w finale krajowym - 10 pkt.

Dodatkowo za zajęcia odpowiednio :

V miejsca - 2 pkt.

IV miejsca - 4 pkt.

III miejsca - 6 pkt.

II miejsca - 8 pkt.

I miejsca - 10 pkt.

§ 14. 1. Nagroda Burmistrza Gorzowa Śląskiego przyznawana jest w wysokości :

1) 50 % - uczniom, o których mowa w §5 ust. 1,

2) uczniom, o których mowa w §5 ust. 2 i 3:

a) 20% - szkoły podstawowej,

b) 25% - gimnazjum,

c) 30 % - szkoły ponadgimnazjalnej,

kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych)

2. Przyznanie nagrody, o której mowa w §5 ust. l nie wyklucza otrzymania nagrody, o której mowa

w §5 ust. 2-3.

§ 15. Przyznana uczniowi nagroda Burmistrza Gorzowa Śląskiego wypłacana jest rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia (z wyłączeniem uczniów pełnoletnich).

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Gorzowa Śląskiego.

§ 17. Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2010/11.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama