reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28,poz.142 i146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz.1042, z 2008 r. Nr 223, poz.1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz.753, Nr 215, poz.1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

na terenie Gminy Kluczbork.

§ 2. 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

2) Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane oraz transportowane do miejsca ich przetrzymywania przed przewiezieniem ich do schroniska, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).

3) Przedsiębiorca powinien posiadać kadrę wykształconą oraz przeszkoloną w kierunku weterynaryjnym, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

4) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę w szczególności odpowiednimi dokumentami.

§ 3. 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

2) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1.

3) Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

4) Teren, na którym prowadzona będzie działalność musi być ogrodzony.

5) Obiekt, w którym będą przebywały bezdomne zwierzęta musi być zadaszony, z odpowiednio wydzielonymi boksami zapewniającymi przebywającym w nich zwierzętom właściwe warunki bytowania.

6) Przedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych i ich części.

7) Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia zwierzętom stałej opieki weterynaryjnej.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę w szczególności odpowiednimi dokumentami.

§ 4. 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1.

3) Przedsiębiorca powinien posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

4) Teren, na którym prowadzona będzie działalność musi być ogrodzony.

5) Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.

6) Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem.

7) Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę w szczególności odpowiednimi dokumentami.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Kluczborka Nr AO-0151-153/06 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 78, poz. 2373)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama