reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej "należnościami", przypadających Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołóstwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołóstwie oraz określa organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1. kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem jest uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Krapkowice;

2. należności - należy przez to rozumieć sumę należności:

1) głównej - będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Gminy Krapkowice oraz jego jdnostek organizacyjnych, wynikającym w szczególności z dokumentu księgowego (faktury, rachunku, noty księgowej), umowy lub porozumienia, którego dotyczy,

2) odsetek od należności głównej,

3) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne),

4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesom dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do zapłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.

§ 4. 1. Organ na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 3 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.);

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007);

4) stanowią pomoc de minimis w rybołóstwie - zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007);

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), w tym w szczególności:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311)

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujacych się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004r.);

4) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;

5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu/ ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. WE L214, 09.08.2008r.);

6) informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. 157, poz. 1031 z późniejszymi zmianami);

7) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 18885 z późniejszymi zmianami).

§ 5. 1. Przepisy § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

§ 6. Przepisów § 3 i § 4 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 7. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Krapkowice i jej jednostkim podległym z urzędu, mogą być umarzane w całości jeżeli:

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł;

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom publicznym;

6) nie można ustalić dłużnika.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą być umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. Jeśli wśród tych zobowiązanych są osoby prowadzące działalność gospodarczą, organ może udzielać określonych w § 7 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań, należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Krapkowice i jej jednostkom organizacyjnym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.);

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007);

4) stanowią pomoc de minimis w rybołóstwie - zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007);

3. Przepisy § 7 ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 8. Do umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty należności uprawniony jest:

1. Kierownik jednostki - jeżeli wartość należności nie przekracza trzykrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Burmistrz Krapkowic - jeżeli wartość należności jest wyższa niż określona w ust.1.

§ 9. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa, porozumienie).

§ 10. 1. Kierownicy gminnych jednostek budżetowych przedstawiają Burmistrzowi Krapkowic informacje o wielkości kwot należności umorzonych w trybie określonym uchwałą.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, w terminie do 31 stycznia roku następnego.

3. Burmistrz Krapkowic sporządza informację zbiorczą o wielkości wszystkich należności umorzonych według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego i przedstawia ją Radzie Miejskiej.

§ 11. Traci moc uchwała nr XXXIII/427/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Witold Rożałowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama