reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiatu Brzeskiego i Gminy Miasto Brzeg

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie współfinansowania stanowiska koordynatora ds. młodzieży w 2011 r

Porozumienie określa zasady współdziałania Powiatu i Gminy przy wykonywaniu zadań z zakresu edukacji publicznej, promocji zdrowia, kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - w części dotyczącej wychowania dzieci i młodzieży.

§ 2.

W celu organizacji i koordynacji zadań, o których mowa w § 1, Starostwo Powiatowe w Brzegu zatrudnia koordynatora ds. młodzieży, zwanego dalej "koordynatorem", działającego w szczególności na terenie Gminy, a Gmina współfinansuje z Powiatem koszty utrzymania tego stanowiska w zakresie określonym w porozumieniu.

§ 3.

Zadania koordynatora obejmują inicjowanie lub koordynację:

1) działań organizacji zajmujących się wychowaniem pozaszkolnym dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

2) pozyskiwania i szkolenia woluntariuszy do prowadzenia pracy wychowawczej;

3) współpracy pomiędzy rodzicami, lokalnymi organami władzy i szkołami;

4) diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie wychowania;

5) letnich i zimowych form organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży;

6) innych przedsięwzięć dotyczących wychowania młodzieży.

§ 4.

Powiat zobowiązuje się do zatrudniania koordynatora, w tym do zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia, warunków technicznych oraz wyposażenia biurowego, koniecznych do prawidłowego wykonywania jego zadań.

§ 5.

1. Gmina zobowiązuje się do przekazania na rzecz Powiatu dotacji z budżetu Gminy w kwocie 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 0/100) na koszty utrzymania stanowiska koordynatora, na które składają się wynagrodzenie pracownika oraz koszty wynikające ze stosunku pracy leżące po stronie pracodawcy, w tym zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składka na Fundusz Pracy.

2. Dotacja będzie przekazywana w równych miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc kalendarzowy na rachunek bankowy Powiatu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie nr 10 8870 0005 2001 0030 2671 0001.

§ 6.

Powiat zobowiązuje się do:

1) wykorzystania środków przekazanych na podstawie porozumienia wyłącznie na cel określony w § 5 ust. 1, do 31 grudnia 2011 r.;

2) przedłożenia dla Gminy do 20 stycznia 2012 r.:

a) szczegółowego rozliczenia finansowego przekazanych środków wraz z kserokopią dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,

b) sprawozdania z wykonania przez koordynatora zadań określonych niniejszym porozumieniem.

§ 7.

1. Środki niewykorzystane do 31 grudnia 2011 r. podlegają zwrotowi w terminie do 31 stycznia 2012 r.

2. W przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości lub części po upływie terminu, o którym mowa ust. 1, naliczane będą odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

3. W przypadku stwierdzenia, że dotacja w części lub całości została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Gmina określi wysokość kwoty podlegającej zwrotowi i powiadomi niezwłocznie Powiat o wyniku rozliczenia dotacji, określając terminy zwrotu środków.

4. Zwrotowi wraz z odsetkami podlega część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności.

5. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych nalicza się od dnia:

1) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

2) następującego po upływie terminu zwrotu, o którym mowa w ust. 4, w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 8.

Porozumienie obejmuje zatrudnianie i dotowanie stanowiska koordynatora w roku kalendarzowym 2011.

§ 9.

1. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane w każdym czasie za zgodną wolną stron.

3. Wypowiedzenie, zmiana i rozwiązanie porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do celów ogłoszenia.

§ 11.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Wniosek o ogłoszenie złoży osoba upoważniona po stronie Powiatu.


§ 12.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.[1])

Starosta Powiatu Brzeskiego


Maciej Stefański


Wicestarosta Powiatu Brzeskiego


Ryszard Jończyk


Burmistrz Miasta Brzeg


Wojciech Huczyński

Skarbnik Powiatu Brzeskiego


Iwona Krzysztofek


Skarbnik Miasta Brzeg


Katarzyna Szczepanik


[1]) Niniejsze porozumienie było poprzedzone porozumieniem nr OR.0084-7/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie współfinansowania stanowiska koordynatiora ds. młodzieży (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39, poz. 714), którego zastosowanie wyczerpało się 1 stycznia 2010 r. w związku z aneksem nr 1/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama