reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce w zakresie:1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U.z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami) , oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.z 2006 Nr 5 poz. 33)

Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

a) posiadać zaplecze techniczno - biurowe, finansowe i kadrowe

b) posiadać specjalistyczny sprzęt, który umożliwi realizację systemu gospodarowania odpadami zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

c) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości umożliwiającej odbieranie oraz transport odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do ich zbierania z terenu gminy Głubczyce, min. samochody przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, samochody służące do transportu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

d) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie

e) zapewnić odbiór odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów z obsługiwanej na podstawie umowy nieruchomości, z częstotliwością określoną w stosownej i obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głubczyce

f) zapewnić usługobiorcy możliwości zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości; ponadto każda nieruchomość objęta selektywną zbiórką odpadów komunalnych winna być wyposażona :

- w zabudowie wielorodzinnej w plastikowe pojemniki na papier, szkło i plastik

- w zabudowie jednorodzinnej i budynkach indywidualnych w worki przeznaczone do selekcji z napisem firmy wywozowej

g) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi Gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami

h) zapewnić warunki techniczne do gotowości zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności

i) posiadać czytelne, obustronne oznakowanie nazwą firmy ("logo"), używane do prowadzenia przedmiotowej działalności, taboru samochodowego i specjalistycznego.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

a) posiadać specjalistyczny sprzęt, pojazdy asenizacyjne do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r Nr 193 poz. 1617)

b) posiadać środki transportu w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług

c) posiadać zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy transportowej wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej

d) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi Gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami

e) posiadać czytelne, obustronne oznakowanie nazwą firmy ("logo"), używane do prowadzenia przedmiotowej działalności, taboru samochodowego i specjalistycznego

f) zapewnić warunki techniczne do gotowości zawarcia umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych z każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności.

§ 4. Określa się następujące wymagania z zakresu zabiegów sanitarnych:

a) mycie i dezynfekcję pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by były zachowane wymogi ochrony środowiska i nie było uciążliwości w stosunku do osób trzecich, ze względu na hałas, przykre zapachy czy też warunki sanitarne i higieniczne

c) uprzątanie odpadów komunalnych rozsypanych podczas prac załadunkowych.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien zapewnić przekazywanie wszystkich odebranych odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, wyłącznie takim posiadaczom odpadów i przedsiębiorcom, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

§ 6. Spełnienie wymagań określonych w § 2 oraz § 3 winno zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami:

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe

b) tytuł prawny do dysponowania środkami transportu oraz fakt dopuszczenia ich do ruchu

c) gotowość przyjęcia odpadów niesegregowanych na składowisko / odpadów zebranych selektywnie przez upoważnione podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów/nieczystości ciekłych na oczyszczalnię.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu na tablicach ogłoszeń i umieszczeniu w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama