| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Tułowice

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. "d" , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz.1241 z późniejszymi zmianami ) ,art.211 , art.212, art.214, art.215, art.222,art.235 , art.236,art.237,art.239,art242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tułowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości 13 040 940,00 zł , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 11.450.377,00 zł ,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.590.563,00 zł ,

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości 12.608.240,00 zł , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 10.668.240,00 zł ,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.940.000,00 zł ,

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 432.700,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.047.000,00 zł ,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.479.700,00 zł ,

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł .

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 30.000,00 zł , w tym na:

1) zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1.400.000,00 zł .

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł , które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł . Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznacz się kwotę 10.000,00 zł . Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2011 rok przeznacza się kwotę 90.000,00 zł .

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku w wysokości 610.000,00 zł , w tym:

1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 460.000,00 zł ,

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 150.000,00 zł ,

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 62.162,00 zł stanowiącą fundusz sołecki,

jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,

jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki zadań przyjętych do realizacji - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 800.000,00 zł ,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Szumega

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III-14-10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III-14-10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III-14-10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III-14-10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III-14-10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III-14-10

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III-14-10

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III-14-10

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III-14-10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »