| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określona w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. § 2 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują zajęcia opiekuńczo wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:

1) zajęcia rozwijające zdolności i wspierające indywidualne zainteresowania,

2) zajęcia relaksacyjno-wyciszające,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny,

4) zabawy tematyczne dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia, o którym mowa w ust.1, w wysokości 0,80 zł.

3. Opłaty, o których mowa w ust.2, wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia.

§ 3. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w § 2.

2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze, o których mowa w § 2, określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 4. Traci moc uchwała Traci moc uchwała Nr XXII/168/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek Klimas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »