reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/32/11 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 4 marca 2011 r.

w sprawie: ustanowienia, zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Brzegu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123; zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 41 poz. 364; Dz. U z 2003 r. Nr 96 poz.1568, Dz. U. 213 poz. 2081; Dz. U z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, Dz. U z 2005r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; Dz. U z 2006r. Nr 227 poz. 1658; Dz. U z 2009 r. Nr 62 poz.504) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczną nagrodę Burmistrza Miasta Brzegu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, zwaną w dalszej części "nagrodą".

2. Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, w szczególności: twórcom, wykonawcom, instruktorom, animatorom kultury i instytucjom działającym w dziedzinie kultury na podstawie całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, na zasadach określonych niniejsza uchwałą.

§ 2. 1. Nagrodą jest dyplom okolicznościowy oraz nagroda pieniężna, przyznawane łącznie. Zespołom twórców lub wykonawców przyznawana jest nagroda zespołowa.

2. Nagrody pieniężne mogą być przyznane w następującej wysokości:

1) dla twórcy lub wykonawcy indywidualnego w wysokości od 200 do 1.000 zł brutto.

2) dla zespołów twórców lub wykonawców w wysokości od 1000 do 4.000 zł brutto.

3) dla instruktorów i animatorów kultury w wysokości od 500 do 2.000 zł brutto.

3. O wysokości nagród, w granicach określonych w ust. 2 decyduje Burmistrz Miasta Brzegu, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na nagrody w uchwale budżetowej.

4. Wysokość środków na nagrody określi corocznie uchwała budżetowa.

§ 3. 1. Nagroda dla twórców, wykonawców może być przyznana za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, uzyskanie znaczących wyróżnień w trakcie prezentacji, przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw i innych, kultywowanie lokalnych tradycji i folkloru, promocję dokonań artystycznych Gminy Miasto Brzeg na forum krajowym i międzynarodowym.

2. Nagroda dla instruktorów i animatorów kultury może być przyznana za szczególne osiągnięcia uzyskane w pracy szkoleniowej, menadżerskiej, działalność wychowawczą, popularyzatorską, za organizację pracy instytucji artystycznej, promocję osiągnięć artystycznych miasta.

§ 4. 1. Nagrody mogą być przyznane za całokształt działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu.

2. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

3. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:

1) działające na terenie Gminy Miasta Brzegu stowarzyszenia twórców i artystów,

2) instytucje kultury i inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Brzegu,

3) mieszkańcy Gminy Miasta Brzegu w liczbie co najmniej 20 osób.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę podmiotu zgłaszającego kandydata do nagrody lub podpisy mieszkańców w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3,

2) imię i nazwisko kandydata lub dane dotyczące zespołu twórców lub wykonawców,

3) wskazanie za jakie osiągnięcia nagroda ma być przyznana,

4) uzasadnienie wniosku.

3. Złożenie zgłoszenia o przyznanie Nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca podlega wezwaniu do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5. Wniosek o przyznanie nagrody nie jest rozpatrywany w przypadku:

1) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,

2) rezygnacji bądź śmierci kandydata,

3) wystąpienia braków formalnych wniosku, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 6. Wnioski mogą być zgłaszane do Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w terminie do 30 czerwca każdego roku. Wnioski zgłoszone po upływie powyższego terminu będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.

§ 7. 1. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Brzegu, po zapoznaniu się z opinią Komisji Nagród.

2. W skład Komisji Nagród wchodzi 5 osób, w tym co najmniej dwóch przedstawicieli środowisk twórczych, instytucji kultury lub innych podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Brzegu.

3. Komisję Nagród powołuje Burmistrz Miasta Brzegu corocznie w drodze zarządzenia.

4. Burmistrz Miasta Brzegu może przyznać także nagrodę z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji Nagród .

5. W każdym roku mogą być przyznane od 3 do 10 nagród.

6. Burmistrz Miasta Brzegu może nie przyznać żadnej nagrody w przypadku uznania, że żadna z kandydatur nie zasługuje na nagrodę.

§ 8. Nagrody będą wręczane raz w roku, do końca września danego roku .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karol Grymuła

Ekspert w zakresie kredytów mieszkaniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama