reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r.Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolach, należy przez to rozumieć przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Dobrodzień;

2) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, dyrektora zespołu szkolno - przedszkolnego oraz dyrektora szkoły, przy której funkcjonują oddziały przedszkolne;

3) rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców oraz prawnych opiekunów.

§ 2. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz.17 ) realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli.

§ 3. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Świadczone przez przedszkola ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują prowadzenie następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych jak:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka i rozwijające jego zainteresowania,

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

4) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia dziecka,

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,

7) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz inne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci,

8) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

§ 4. 1. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji zajęć, o których mowa w § 3 ust.1 w wysokości 0,18% aktualnie obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (z dokładnością do 1 grosza) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 stanowi iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. Opłata pobierana jest w pełnych złotych.

3. Opłata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

4. Opłatę za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5. 1. Opłata o której mowa w § 4 wnoszona jest przez rodziców z góry, w terminie do 20 dnia danego miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora przedszkola, w terminie do końca danego miesiąca, którego opłaty dotyczą.

2. Opłata o której mowa w § 4 podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczenia. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.

3. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc. W przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica dziecka, złożony do 5 dnia następnego miesiąca, dokonuje się wypłaty tej należności.

4. Opłaty nie pobiera się za okres miesiąca lipca i sierpnia pod warunkiem, że rodzic do 20 czerwca zadeklaruje, że dziecko nie będzie uczęszczało w tych miesiącach do przedszkola.

§ 6. 1. Na wniosek rodziców dziecka udziela się ulgi w wysokości 50% w opłacie określonej w § 4, jeżeli:

1) do przedszkola uczęszcza drugie dziecko;

2) do przedszkola uczęszczają dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Na wniosek rodziców zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 4 trzecie i kolejne dziecko w rodzinie korzystające z przedszkola oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i ust.2 winien być złożony do dyrektora przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do ulgi lub zwolnienia - do 5 dnia miesiąca, począwszy od którego ulga lub zwolnienie mają być udzielone.

4. Decyzję o udzieleniu ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za świadczenia podejmuje dyrektor przedszkola, który informuje pisemnie Burmistrza Dobrodzienia do 25 dnia miesiąca, w którym udzielono ulgi.

§ 7. Zakres realizowanych przez przedszkola publiczne świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 4 zostanie określony w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicami dziecka a dyrektorem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVI/283/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez Gminę Dobrodzień przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2006r. Nr 40 poz. 1294).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama